Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dotacje unijne w PARP – czyli o aktualnych programach w 2021 r.

Dotacje unijne w PARP – czyli o aktualnych programach w 2021 r.

Rozpoczynając swoją działalność gospodarczą bądź planując jej dalszy rozwój, przedsiębiorca ma szansę skorzystać ze wsparcia finansowego, które oferuje państwo. W takich działaniach pomaga przede wszystkim PARP – czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która corocznie odpowiada za przyznawanie funduszy i realizuje wszelkie kwestie związane z ubieganiem się o środki finansowe.

PARP działa na rzecz rozwijających się przedsiębiorstw, które mają potencjał na zwiększenie swojej pozycji rynkowej. O tym, z jakiego rodzaju dofinansowania dany przedsiębiorca może skorzystać, zależy przede wszystkim ustanowiony program, który został zainicjowany przez agencję w danym roku. Co więcej, PARP realizuje programy nie tylko krajowe, ale również zagraniczne, które mają na celu rozwój gospodarczy. Oferowane finanse pochodzą ze środków unijnych, które są rozdysponowane głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Często przy ukazujących się programach jest konieczne spełnienie określonych przesłanek, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić w przypadku ewentualnego ubiegania się o dofinansowanie.

Czy każdy może dostać dofinansowanie i na co mogę takie środki przeznaczyć? Odpowiedzi na te pytania zostaną przybliżone poniżej.

Granty na Eurogranty

Konkurs „Granty na Eurogranty” został ogłoszony w dniu 25 lutego 2021 r. na stronie PARP. Celem finansowania jest przede wszystkim wsparcie finansowe w celu pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach jednego z programu unijnego. Jak wskazano na stronie PARP, głównie dotyczy to programów unijnych takich jak Kreatywna Europa, LIFE oraz wszelkie unijne programy, które związane są z zarządzaniem centralnym przez Komisję Euopejską (w tym Horyzont Europa i Single Market Programme).

Podmiot chcący skorzystać z dofinansowania może przeznaczyć pieniądze przede wszystkim na sfinansowanie usług doradczych, które będą wspierały przedsiębiorcę w opracowywaniu projektu, a także na wszelkie kwestie związane z tłumaczeniem dokumentacji niezbędnych do przedstawienia w swojej aplikacji. Dodatkowo, finansowane są również spotkania (w tym poniesione koszty na podróże służbowe czy poszukiwanie partnerów, którzy będą wspierać projekt).

Dofinansowanie kierowane jest przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba bądź oddział znajduje się na terytorium Polski. Dodatkowo, o takie dofinansowanie mogą ubiegać się projektodawcy, koordynatorzy, partnerzy projektu czy członkowie konsorcjum.

Warto dodać, że otrzymana pomoc będzie przyznawana w formie de minimis, co wynika m.in. z jej ryczałtowego charakteru. Jak wskazano w regulaminie konkursu w ramach POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), maksymalna kwota będzie rozliczana w formie ryczałtu odpowiednio:

  1. dla projektu, w ramach którego poniesione zostaną koszty opracowania studium wykonalności, a wnioskodawca aplikuje:
  2. samodzielnie – wynosi 280.060 zł,
  3. w konsorcjum – wynosi 239.310 zł.
  4. dla projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty opracowania studium wykonalności, a wnioskodawca aplikuje:
  5. samodzielnie – wynosi 64.000 zł,
  6. w konsorcjum – wynosi 23.250 zł.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r., a maksymalne dofinansowanie z tego tytułu wynosi 280,060 zł.

Internacjonalizacja MŚP

W dniu 2 marca 2021 r. na stronie PARP ogłoszono konkurs „Internacjonalizacja MŚP” o maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 800,000 zł. Aby jednak było możliwe osiągnięcie takich środków, wymaga się tutaj wkładu kapitału własnego w wysokości minimum 15%.

Celem dofinansowania jest głównie wsparcie finansowe w zakresie wprowadzania na nowe rynki zagraniczne produktów bądź usług firm, których zasięg terytorialny obejmuje wschodnie województwa. Środki mogą być wykorzystywane na wszelkie usługi doradcze, które wiążą się z opracowywaniem i przygotowywaniem do wprowadzenia nowego modelu biznesowego, usługi, które bezpośrednio wiążą się z wdrożeniem tego modelu (np. koszty przeznaczone na reklamę, szkolenia, tłumaczenia), a także koszty wydatkowane na korzystanie z międzynarodowych targów czy wystaw zagranicznych.

Istotnym wsparciem finansowym, na którą otrzymujący może liczyć jest możliwość nabywania środków trwałych, które są ponoszone w związku z przygotowywaniem własnej działalności. Wyłącza się tu jednak wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości.

Oferta kierowana jest w szczególności do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które swoją działalność gospodarczą prowadzą w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskich czy podkarpackim, a także podmiotów, które posiadają co najmniej jeden wyrób bądź usługę posiadających potencjał do przyszłej internacjonalizacji za granicą.

Należy pamiętać, że wnioski o przyznanie dofinansowania można składać już od 7 kwietnia 2021 r. do 27 maja 2021 r.

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Warto wspomnieć również o programie, którego wnioski można było już składać od dnia 2 stycznia 2019 r., a sam ich nabór kończy się 30 kwietnia 2021 r. Celem Programu Wschodni Akcelerator Biznesu jest przede wszystkim wsparcie w zakresie rozwijania innowacyjnego produktu lub usługi wraz z pomocą ekspertów.

Jak wskazuje PARP, program kierowany jest do każdego pomysłodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w województwach wschodnich takich jak lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Co więcej, Program rozróżnia tutaj dwa rodzaje usług, które wspierane są programem inkubacji (podstawowe i specjalistyczne). Za usługami specjalistycznymi wskazuje się tutaj wymagania technologiczne w połączeniu ze sferą biznesu. Zakłada się tu jednak konkretny cel osiągnięcia przez osobę otrzymującą dofinansowanie – utworzenie prototypu i modelu biznesowego.

Warto jednak wspomnieć, że Platforma, o której mowa powyżej nie przekazuje bezpośrednio środków finansowych. Aby jednak otrzymać je jako startup, należy przejść cały proces inkubacji w działaniach „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani otrzymaniem dofinansowań oferowanych przez PARP, zapraszamy do kontaktu.