Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Raportowanie schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules) od 2019 r.

Raportowanie schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules) od 2019 r.

Zmiany w Ordynacji Podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., będące implementacją dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r, zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: DAC6), nakładają nowe obowiązki na polskich podatników – obowiązkowe ujawnianie organom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych (tj. o działaniach mających lub mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego).

Warto zauważyć, iż schematy podatkowe zgodnie z zapisami ustawy (podzielone na standaryzowany zwany również krajowym, transgraniczny, inny niż transgraniczny) rozumiane są jako czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności (w tym planowanych), których (i) co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub (ii) które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego (inaczej zwane uzgodnieniem), a jednocześnie: (1) spełniają kryterium głównej korzyści oraz posiadają jedną z ogólnych cech rozpoznawczych wymienionych w ustawie lub (2) posiadają szczególną cechę rozpoznawczą, lub (3) posiadają inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, schematy krajowe podlegają raportowaniu wówczas, gdy korzystający jest podmiotem kwalifikowanym – jego przychody, koszty lub aktywa przekraczają 10 mln euro lub schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej powyżej 2,5 mln euro, lub korzystający jest powiązany z podmiotem spełniającym powyższe kryteria kwotowe.

Z kolei schematy transgraniczne podlegają zawsze raportowaniu, bez względu na to, czy korzystający jest podmiotem kwalifikowanym, czy też nie, w sytuacji, gdy:

  • główną lub jedną z głównych korzyści, którą korzystający spodziewa się osiągnąć w związku ze schematem, jest korzyść podatkowa, a dodatkowo spełniony jest przynajmniej jeden inny warunek z tzw. ogólnej cechy rozpoznawczej;
  • bez względu na to, jaka jest główna korzyść ze schematu, jeżeli spełnia on co najmniej jeden z szeregu różnych warunków wymienionych w ustawie, np. występują zaliczane do kosztów płatności transgraniczne na rzecz podmiotów powiązanych położonych w rajach podatkowych.

Ponadto, na mocy nowych przepisów, w pierwszej kolejności zobowiązane do raportowania są podmioty, które zawodowo zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swoim klientom tych schematów. W określonych przypadkach (lecz nie tak rzadkich) obowiązek ten przejdzie na samych podatników. Należy pamiętać, iż ustawa określa szeroki zakres informacji będących przedmiotem raportowania do organów wraz z surowymi karami za uchybienia w tym zakresie.

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi:

  • do ok. 10 mln PLN w stosunku do podmiotu będącego promotorem,
  • do ok. 20 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.

Co więcej, podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają kwotę 8 mln PLN w poprzednim roku podatkowym, mogą być zobowiązani wprowadzić wewnętrzną procedurę dotyczącą wypełniania zobowiązań wynikających z wdrożenia regulacji dyrektywy DAC6, w przeciwnym razie grozi im kara w wysokości do 2 mln PLN.

Dodatkowo, podatnicy (z udziałem wszystkich członków zarządu) w terminie złożenia deklaracji podatkowej obowiązani są informować organy podatkowe o jakichkolwiek czynnościach będących elementem schematu podatkowego oraz o wysokości uzyskanych korzyściach podatkowych.

Należy pamiętać, iż wprowadzone przepisy przewidują wsteczne raportowanie:

  • w przypadku schematów transgranicznych, obejmuje to schematy, gdzie pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 roku,
  • w przypadku schematów krajowych, gdzie pierwszej czynności dokonano po 1 listopada 2018 roku.

Od 1 stycznia 2019 termin raportowania wynosi co do zasady 30 dni.

W związku z powyższym, aby pomóc Państwu sprostać wyzwaniom związanym z nowymi obowiązkami, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami lub też na niezobowiązujące spotkanie, na którym przybliżylibyśmy Państwu m.in.następujące aspekty:

  • na czym polegają i kogo dotkną wprowadzone zmiany,
  • jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa,
  • co zmiany oznaczają dla członków zarządu i osób odpowiedzialnych za podatki,
  • na czym polegają obowiązki wprowadzenia wewnętrznych procedur w zakresie raportowania schematów.