Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Okres prowadzenia działalności gospodarczej wliczony do stażu pracy?

Okres prowadzenia działalności gospodarczej wliczony do stażu pracy?

Staż pracy jest sumą wszystkich okresów zatrudnienia danego pracownika. Ma on wpływ na wiele uprawnień osób zatrudnionych między innymi takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, do wcześniejszej emerytury, odprawy w związku z zakończeniem stosunku pracy czy prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia. W kodeksie pracy nie zawarto szczegółowej definicji tego pojęcia, jednak przyjmuje się, iż jest to okres świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru bądź spółdzielczej umowy o pracę.

Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nawet przez długie lata, które nawiązują stosunek pracy, uprawnienia pracownicze muszą nabywać jakby podejmowali oni pierwszą pracę w swoim życiu. Spowodowane jest to tym, iż okres prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wliczany do stażu pracy co pozwalałoby na uzyskanie odpowiednich uprawnień, w tym wypadku przede wszystkim prawa do urlopu wypoczynkowego np. w wymiarze 26 dni w ciągu roku. Pracownik nabywa bowiem prawo do 26 dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy legitymuje się stażem pracy w wymiarze minimum 10 lat. W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż przedstawiona powyżej sytuacja jest niekorzystna i krzywdząca dla pracowników, podając między innymi przykład pobierania zasiłku dla bezrobotnych, którego okres zaliczany jest do stażu pracy.

W związku ze zwiększeniem popularności jednoosobowych działalności gospodarczych, potrzebę zmian prawa w tym zakresie sygnalizowano już od dawna. Do sejmu trafił obecnie projekt nowelizacji kodeksu pracy, który zakłada możliwość wliczenia do stażu pracy, okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniem projektu, zmiany moglibyśmy spodziewać się od stycznia 2022 roku. Wprowadzony przepis brzmiałby następująco:

„Art. 114: Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.”

Zgodnie z dalszymi założeniami projektu przepisy choć wprowadzone od 2022 roku miałyby odnosić się również do stosunków pracy nawiązanych przed wejściem w życie powyższych regulacji. Jedynym warunkiem zaliczenia okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do stażu pracy będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w okresie prowadzenia działalności.