Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | REAL ESTATE NEWS | Czerwiec 2020

Advicero Nexia | REAL ESTATE NEWS | Czerwiec 2020

  1. Tarcza 4.0 – jakie zmiany dla podatników posiadających nieruchomości?
  2. Wiata – budowla czy budynek?
  3. Cesja praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu działek a VAT
  4. Zadatek a ulga mieszkaniowa
  5. Spółka komandytowa podatnikiem podatku od nieruchomości
  6. Hala garażowa opodatkowana według stawki dla budynków pozostałych
  7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a orzeczenia sądów – opodatkowanie budowli
  8. Elektrownia wiatrowa – jaką wartość wskazać w podatku od nieruchomości?

1. Tarcza 4.0 – jakie zmiany dla podatników posiadających nieruchomości?

Projekt tzw. Tarczy 4.0 przewiduje odroczenie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. (art. 58 pkt 8 projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw). W dalszych przepisach możemy również znaleźć informację o możliwości zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, którzy odczuli spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID-19. Szacunkowa wartość pieniędzy, które pozostaną u przedsiębiorców, to 150 mln zł. Przyznanie zwolnienia z części opłaty przedsiębiorca może otrzymać także od samorządów. Natomiast informacje o rozwiązaniach dotyczących podatku od nieruchomości możesz znaleźć tutaj -> https://www.nexiaadvicero.eu/ulgi-i-ulatwienia-w-zakresie-podatku-od-nieruchomosci-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemiologicznego/

2. Wiata – budowla czy budynek?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 481/18, wiata została uznana za budynek, a nie budowlę. Według definicji ustawowej budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast budowla oznacza obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Według NSA, aby uznać obiekt za budynek, musi on spełnić łącznie następujące warunki: być trwale związany z gruntem oraz być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Jednocześnie wskazano, że funkcja przegrody budowlanej to wyodrębnienie, a nie zamknięcie, budynku od okalającej go powierzchni. Pojęcie przegrody budowlanej nie należy zawężać do ściany. Elementy struktury budynku takie jak np. kolumny, słupy, filary, mogą pełnić taką samą funkcję jak ściana i strukturalnie wydzielać budynek lub jego część w przestrzeni. Ponadto jeśli budynek z aspektów funkcjonalnych nie posiada trwałej ściany, ale jest możliwe jego wydzielenie w przestrzeni, to taki obiekt powinien zostać uznany za budynek.

W związku z przytoczonym wyrokiem należy zaznaczyć, że każdy obiekt powinien być rozpatrywany indywidualnie, gdyż nie każda wiata ma takie same cechy, co może skutkować innym sposobem opodatkowania tego obiektu.

3. Cesja praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu działek a VAT

Inwestor (czynny podatnik VAT) chciał nabyć 28 działek pod inwestycję magazynowo-produkcyjną. Właścicielami bądź współwłaścicielami działek były osoby fizyczne, a w jednym przypadku spółka akcyjna (wszyscy są czynnymi podatnikami VAT). Przez sprzedawców zostały już podpisane umowy przedwstępne z innym podmiotem (pierwotnym inwestorem) – także czynnym podatnikiem VAT. W celu nabycia przedmiotowych działek inwestor planował dokonać cesji wszystkich umów przedwstępnych zawartych z  Inwestorem Pierwotnym.

Według interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.663.2019.3.RR, cesja praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych jest uznana za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a więc podlega zastosowaniu podstawowej stawki 23% VAT. Jednocześnie wskazano, że po dokonaniu transakcji cesji oraz po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT dokumentującej faktyczne dokonanie tej transakcji inwestorowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony, gdy będą spełnione warunki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

4. Zadatek a ulga mieszkaniowa

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W związku z powyższym przepisem pojawiła się wątpliwość, czy zadatek wpłacony sprzedającemu, który przeznacza te pieniądze na zakup nowego mieszkania jest wydatkiem na cele mieszkaniowe, jeśli jeszcze nie doszło do zawarcia umowy? 

W dniu 17 lutego 2020 r., po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego, NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. II FPS 4/19), że kwota zadatku, tj. zaliczki wpłacona przy przedwstępnej umowie odpłatnego zbycia nieruchomości, która jest wydatkowana na cele mieszkaniowe, może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, jeżeli faktycznie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej własności nieruchomości, a wpłacona kwota (zaliczka) zostanie zaliczona na poczet ceny jej odpłatnego zbycia. 

5. Spółka komandytowa podatnikiem podatku od nieruchomości

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest wartość budowli, o której mowa w przepisach podatku dochodowego, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: u.p.o.l.). W przypadku jeśli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, za podstawę opodatkowania uznaję się wartość rynkową określoną przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 u.p.o.l.).

Jak orzekł w wyroku NSA z dnia 16 października 2019 r., sygn. II FSK 1530/19, podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka komandytowa jako właściciel nieruchomości, natomiast w przypadku podatku dochodowego podatnikami są wspólnicy. Pomimo tego, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, ciąży na niej obowiązek  prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierających ewidencję środków trwałych dla celów podatkowych. Jednocześnie brak jest uzasadnienia zastosowania art. 4 ust. 5 u.p.o.l., czyli zastosowania wartości rynkowej dla określenia wartości budowli.

6. Hala garażowa opodatkowana według stawki dla budynków pozostałych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 6 listopada 2019 r. wydał wyrok, w którym uznał, że garaże są częścią budynku mieszkalnego i jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to nie powinny podlegać opodatkowaniu wg najwyższej stawki podatku od nieruchomości (tj. dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej).

Sprawa dotyczyła spółki, która posiada zarówno mieszkania do celów sprzedaży, jaki i garaże znajdujące się w hali garażowej tego budynku mieszkalnego, również przeznaczone na sprzedaż. Spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Powodem złożenia korekty było wykazanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jako budynki pozostałe, co spowodowało zmniejszenie łącznej kwoty podatku. Jednocześnie wyjaśniono, że korekta jest związana z zadeklarowaną powierzchnią użytkową hali garażowej, która stanowi część budynku mieszkalnego i nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, więc nie powinna być opodatkowana według najwyższej stawki, ale jako budynki pozostałe. Organ I instancji uznał, że korekta jest nieuzasadniona i odmówił stwierdzenia nadpłaty.

WSA po rozpatrzeniu skargi Spółki uznał ją za zasadną. Miejsca postojowe, które są własnością Spółki, nie stanowią środków trwałych Spółki. Jest to towar handlowy przeznaczony na sprzedaż i nie jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż miejsca postojowe do czasu sprzedaży nie są użytkowane ani wynajmowane. Fakt prawnego wyodrębnienia tych lokali zamiast zbycia ich w formie przynależnych do lokali, nie powinien mieć również znaczenia, ponieważ wyodrębnione garaże nadal stanowią część budynku mieszkalnego. Jednocześnie należy zauważyć, że organy podatkowe nie mają wątpliwości co do zastosowania niższej stawki do lokali mieszkalnych, które zostają wyodrębnione dopiero przed sprzedażą i wydaniem ich nowych właścicielom.

W związku z powyższym WSA uznał, że hale garażowe stanowiące przedmiot odrębnej własności Spółki, które są usytuowane w budynku mieszkalnym, powinny podlegać opodatkowaniu według stawki dla budynków pozostałych.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Po 414/19: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-po-414-19-opodatkowanie-hali-garazowej-wyrok-522838051

7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a orzeczenia sądów – opodatkowanie budowli

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15, jeżeli obiekt budowlany posiada wszystkie cechy budynku, tj. jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, ma dach oraz fundament (art. 3 pkt 2 Prawo budowlane) to jest on budynkiem. Wyrok dotyczył kontenerów telekomunikacyjnych opodatkowanych, które według organów podatkowych powinny być traktowane jako budowle.

Wyrok wydany przez TK nie znajduje jednak potwierdzenia w orzeczeniach sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 04 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 770/19, wydał wyrok (nieprawomocny) w sprawie opodatkowania mieszalnika betonu obudowanego budynkiem. Sąd wskazał na aspekty funkcjonalne, czyli przeznaczenie oraz wyposażenie obiektu, które mają wpływ na rozstrzygnięcie, czy jest to budynek czy budowla. Mieszalnik stanowi element węzła betoniarskiego i jest postrzegany jako zespół elementów i instalacji, które są ze sobą powiązane. W związku z tym, że obiekt budowlany wykracza poza ustawowo określone cechy budynku (tj. art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), mimo iż posiada cechy budynku, został uznany za budowlę.

8. Elektrownia wiatrowa – jaką wartość wskazać w podatku od nieruchomości?

Właściciele elektrowni wiatrowych mają nie lada wyzwanie w przypadku określenia wartości, jaką należy wskazać w celu wyliczenia wysokości podatku od nieruchomości. Mimo iż w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadzone zostało pojęcie elektrowni wiatrowej (jest to instalacja odnawialnego źródła energii, składająca się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii), nadal istnieje wiele wątpliwości w tym zakresie. Czy wartość elektrowni należy wskazać jako wartość początkową środka trwałego? A może zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do podatku od nieruchomości zastosować wartość rynkową? A co w przypadku, jeśli w ewidencji środków trwałych nie można jednoznacznie ustalić wartości początkowej, bo nie ma takiej pozycji w środkach trwałych jak elektrownia wiatrowa? Jakie elementy należy ująć, aby właściwie określić wartość elektrowni dla celów podatku od nieruchomości? Tak wiele pytań i wątpliwości powoduje, że często firmy korzystają z możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych.

W ostatnim czasie zostały wydany bardzo ciekawy wyrok NSA (z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. II FSK 1545/18), w którym wskazano, „że jeżeli ujęto w ewidencji środków trwałych wartości początkowe, które obejmują zarówno części budowlane elektrowni wiatrowych oraz urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej, a ponadto inne elementy i infrastrukturę towarzyszącą, które – nie będąc budowlą – nie mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości i które nie zostały wartościowo wyodrębnione, to istnieją przesłanki do zastosowania art. 4 ust. 5 u.p.o.l. i określenia podstawy opodatkowania według wartości rynkowej budowli”. Jest to bardzo korzystny wyrok dla przedsiębiorców, jednak czy to stanowisko zostanie podtrzymane okaże się w kolejnych orzeczeniach.

Podobne wpisy