Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ulgi i ułatwienia w zakresie podatku od nieruchomości w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

Ulgi i ułatwienia w zakresie podatku od nieruchomości w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (tzw. tarczą antykryzysową) Rada gminy może udzielić wsparcia dla przedsiębiorców w drodze ustawy w postaci:

 • zwolnienia z podatku do nieruchomości za część roku 2020: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 15p),
 • odroczenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. (art. 15q).

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. (sygn. PS2.844.79.2020) przedstawiło wskazówki dotyczące podjęcia uchwał na podstawie powyższych przepisów:

 • wskazanie grupy przedsiębiorców, dla której przewidziane jest zwolnienie z podatku od nieruchomości – uchwała nie musi obejmować całej grupy przedsiębiorców, a jedynie może wskazywać określone grupy, które mogą skorzystać z tego rozwiązania, np. podmioty, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostały czasowo ograniczone w czasie obowiązywania stanu epidemii (salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, hotele, restauracje oraz inne firmy gastronomiczne). Jeśli nie zostanie wskazana grupa docelowa, która może skorzystać ze zwolnienia należy uznać, że zwolnienie to dotyczy wszystkich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszenie na skutek COVID-19. Oprócz wskazania grupy przedsiębiorców istnieje również możliwość wprowadzenia zwolnienia nie tylko dla całości budynków oraz budowli, ale również ich części,
 • gminy mogą doprecyzować definicję pojęcia pogorszenia się płynności finansowej przedsiębiorstwa – w tym celu może zostać wykorzystana definicja dotycząca spadku obrotów gospodarczych znajdująca się w tarczy antykryzysowej,
 • regulacje dotyczące przedstawienia dokumentacji potwierdzającej pogorszenie się płynności finansowej firmy – istnieje możliwość, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenie o swojej sytuacji finansowej. Zasadność skorzystania ze zwolnienie może zostać zweryfikowana w późniejszym czasie w ramach czynności sprawdzających (na podstawie art. 274a ustawy Ordynacja podatkowa),
 • zakres podmiotowy zwolnienia – należy zauważyć, że zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy podmiotów, które w świetle przepisów są podatnikami tego podatku. A więc z tej pomocy nie mogą skorzystać podmioty, które wydzierżawiają swoje nieruchomości na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • brak konieczności złożenia wniosku – jeśli podatnik jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, to nie jest wymagane złożenie wniosku o zastosowanie tego zwolnienie. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, podatnicy są zobowiązani do złożenia informacji (w przypadku osób fizycznych) lub złożenia korekty deklaracji (w przypadku osób prawnych). Natomiast jeśli na podstawie podjętej uchwały zostanie przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj oraz czerwiec, to nowe terminy obowiązują z mocy prawa, a nie na podstawie złożonego wniosku przez podatnika,
 • dokonanie płatności podatku przed wejściem w życie uchwały – przedsiębiorca nie otrzymuje pomocy publicznej w przypadku, gdy dokona płatności raty podatku w ustawowym terminie,
 • z mocą wsteczną – istnieje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej.

W związku z wprowadzonymi przepisami, warto sprawdzić czy na terenie gminy, na której przedsiębiorca posiada swoje nieruchomości, nie została ogłoszona uchwała w związku z uchwaleniem tarczy antykryzysowej.

Poniżej prezentujemy przykładowe miasta i gminy, które wprowadziły takie rozwiązanie:

Szczecin – przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (http://bip.um.szczecin.pl/files/7AC2CBFC4C5F4C51B1F652F74EEA39EC/551.pdf) oraz zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanych przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność została ograniczona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% z powodu COVID-19 (http://bip.um.szczecin.pl/files/F4FCB48ABA5D49759E931A515AAB7521/552.pdf).

Wrocław – zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, usługową lub wytwórczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na warunkach określonych w uchwale (https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/2643/akt.pdf).

Warszawa – przedłużenie o 90 dni terminów płatności podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. wskazanych podmiotów, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E1AF90AA-7E78-4752-89C1-3C8DDE42F48D/1520146/841_uch.pdf). Dodatkowo Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym. Decyzje zostaną wysłane do podatników dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Ożarów Mazowiecki – zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, hotelarstwa, usług kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, piercingu oraz usług gastronomicznych (https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14478#).

Bielsk Podlaski – zwolnienie z podatku od nieruchomości należnego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. określone grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zal_spr/zwolnieie-od-podatku-od-nieruchomoci—covid-19.html).

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który nie może skorzystać z takiej uchwały, a posiadasz chwilowe problemy finansowe w uregulowania zobowiązań podatkowych, to masz jeszcze możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie tych zobowiązań. Na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy na wniosek podatnika może:

 • odroczyć termin płatności podatku bądź rozłożyć na raty zapłatę podatku,
 • odroczyć bądź rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • umorzyć w całości bądź w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji bądź potrzebują wsparcia w zakresie podatku od nieruchomości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami office@advicero.eu.