Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Polski ład 3.0. – zmiany w PIT od 2023

Advicero Nexia | Employer Solutions: Polski ład 3.0. – zmiany w PIT od 2023

Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany dotyczące obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i zleceniobiorców, osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, a także  pełniących funkcję członka zarządu.

1. Zmiany dotyczące kwoty zmniejszającej podatek

Kwota zmniejszająca podatek od 1 lipca 2022 r. wynosi 300,00 zł miesięcznie (3 600,00 zł w ujęciu rocznym) i jest to kwota, o którą płatnik (pracodawca) zmniejsza naliczoną w miesiącu zaliczkę na podatek. Do końca 2022 roku pracownik, który chciał skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, musiał przekazać pracodawcy oświadczenie PIT-2 (dotyczyło to pracowników zatrudnionych tylko w ramach umowy o pracę). Ponadto pracownik mógł złożyć oświadczenie PIT-2 tylko jednemu pracodawcy.

Od 2023 roku oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek będą mogli złożyć zarówno pracownicy, jak i zleceniobiorcy, osoby zatrudnione na umowie o dzieło, na kontrakcie oraz członkowie zarządu (druk PIT-2, część C). Dodatkowo, podatnik będzie mógł wskazać od jednego do trzech płatników, którzy będą stosować kwotę zmniejszającą podatek.

Wartość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy będzie uzależniona od ilości płatników, którym zostanie złożone oświadczenie i będzie wynosić:

 1. oświadczenie złożone jednemu płatnikowi – 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 * 3600 zł = 300 zł),
 2. oświadczenie złożone dwóm płatnikom – 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (1/24 * 3600 zł = 150 zł),
 3. oświadczenie złożone trzem płatnikom – 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (1/36 * 3600 zł = 100 zł).

Oświadczenie podatnik może złożyć w dowolnym okresie roku kalendarzowego. Będzie ono uwzględnione przez płatnika najpóźniej od kolejnego miesiąca.

Pracownicy, którzy do końca 2022 złożyli pracodawcy druk PIT-2 nie muszą ponownie składać oświadczenia w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek. Poprzednio złożone wnioski pozostają ważne w 2023 r. oraz w kolejnych latach (do momentu wycofania złożonego wniosku przez pracownika).

2. Druk PIT-2

Od 2023 formularz PIT-2 zmieni częściowo swój charakter. Do 2022 r. był składany tylko w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszająca podatek i dotyczył tylko osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Od 2023 roku PIT-2 będą mogli złożyć zarówno pracownicy, jak i zleceniobiorcy, osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego oraz członkowie zarządu.

Formularz PIT-2 będzie służył do złożenia wniosków, oświadczeń, takich jak:

 1. oświadczenie dotyczące pomniejszania zaliczek na podatek o kwotę zmniejszająca podatek (część C),
 2. oświadczenie dotyczące pomniejszania zaliczek na podatek o kwotę zmniejszająca podatek składane spółdzielni rolniczej, organowi egzekucyjnemu wypłacającemu wynagrodzenia za zakład pracy bądź podmiotowi, który nie jest następcą prawnym zakładu pracy, ale przejął jego zobowiązania pracownicze (część D),
 3. oświadczenie dotyczące wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie
  wychowująca dziecko (część E),
 4. oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (część F),
 5. oświadczenie dotyczące korzystania z ulgi na powrót (część G),
 6. oświadczenie dotyczące korzystania z ulgi dla rodzin 4+ (część G),
 7. oświadczenie dotyczące korzystania z ulgi dla seniorów (część G),
 8. wniosek dotyczący niestosowania ulgi dla młodych (część H),
 9. wniosek dotyczący niestosowania kosztów uzyskania przychodów (część H),
 10. wniosek dotyczący rezygnacji z autorskich kosztów uzyskania przychodów (część I),
 11. wniosek dotyczący niepobierania zaliczek w roku podatkowym ze względu na uzyskanie dochodów niższych niż 30 000,00 zł rocznie (część J).

Oświadczenia i wnioski z wyjątkiem wniosku w części J, który dotyczy jednego roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych.

Oświadczenie/wniosek podatnik może złożyć w dowolnym okresie roku kalendarzowego. Będzie ono uwzględnione przez płatnika najpóźniej od kolejnego miesiąca.

Na formularzu PIT-2 pracownik będzie mógł również wycofać uprzednio złożone wnioski, oświadczenia.

Po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony, płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek nie stosuje oświadczeń i wniosków złożonych uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków podatnika zawartych w części H i I formularza PIT-2.

W załączniku do tej wiadomości przekazujemy Państwu nowy wzór formularza PIT-2 wraz z instrukcją jego wypełnienia.

3. PIT-2 a obowiązek ponownego złożenia

Pracownik, który złożył formularz PIT-2 w poprzednich latach i upoważnił pracodawcę do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, a także nie chce dokonywać żadnych zmian, nie musi składać nowego oświadczenia w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek. Formularz zachowuje ważność w 2023 r.

W sytuacji, gdy pracownik chciałby złożyć oświadczenia dotyczące zmian w stosunku do roku poprzedniego, np. dotyczące wspólnego opodatkowania dochodów, korzystania z ulg, rezygnacji z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, wówczas należy przedłożyć pracodawcy zaktualizowany formularz PIT-2.

4. PIT-2 a zmiany dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, kontraktach menedżerskich i pełniących funkcję członka zarządu

Dotychczas osoby zatrudnione w innej formie niż umowa o pracę, nie miały możliwości składania dokumentu PIT-2. Od 2023 roku każdy podatnik zatrudniony w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego oraz członek zarządu będzie miał możliwość upoważnić płatnika do stosowania 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Podatnik będzie mógł złożyć formularz PIT-2 u jednego płatnika, dwóch lub trzech. Dotyczy to także sytuacji, gdy np. zleceniobiorca jest zatrudniony w ramach umowy zlecenie i umowy o pracę. Formularz PIT-2 może być wówczas złożony zarówno u zleceniodawcy jak i pracodawcy. U każdego z nich kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić wtedy 150 zł.

5. Możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy dla wszystkich

Od 2023 roku nowe przepisy będą umożliwiać złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy przez wszystkich podatników, niezależnie od rodzaju uzyskiwanych przychodów (druk PIT-2, część J). Dotychczas dotyczyło to tylko przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Podatnik będzie mógł złożyć wspomniany wniosek w sytuacji, gdy będzie przewidywał, że jego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 tyś. zł. Jeśli po złożeniu oświadczenia, dochody podatnika przekroczą kwotę 30 tyś. zł, wówczas będą pobierane zaliczki od nadwyżki ponad 30 tyś. zł (bez uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek).

Podobne wpisy