Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / ZUS ZSWA do ZUS najpóźniej do 31 marca 2021

ZUS ZSWA do ZUS najpóźniej do 31 marca 2021

Pracodawcy zobligowani do zapłaty składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) są zobowiązani także do złożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS ZSWA. Jest to zgłoszenie  zawierające informację o okresach pracy w szczególnych warunkach lub warunkach o szczególnym charakterze przez osoby zatrudnione.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych muszą opłacać pracodawcy w stosunku do pracowników spełniających łącznie następujące warunki:

  • data urodzenia po 31 grudnia 1948 r.
  • wykonywanie pracy w warunkach szczególnych warunkach lub warunkach o szczególnym charakterze

Składki opłacane są za pracowników zatrudnionych również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość składki na FEP obliczana jest od wynagrodzenia stanowiącego podstawę do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w wysokości 1,5%. Obliczanie składki następuje od dnia, w którym pracownik rozpoczyna pracę w szczególnych warunkach, aż do dnia zaprzestania tej pracy. Fundusz Emerytur Pomostowych jak sama nazwa wskazuje finansuje przede wszystkim emerytury dla pracowników, za których opłacana była składka. Składka w całości finansowana jest ze środków Pracodawcy.

Deklaracja ZUS ZSWA powinna zawierać następujące informacje o pracownikach:

  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny podany przy zgłoszeniu do ubezpieczeń np. paszport
  • okres w którym praca w szczególnych warunkach była wykonywana
  • kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Według raportu ZUS za rok 2019 dokument ten złożyło 9,4 tys. płatników za 317,0 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Podobnie jak w poprzednich latach największy odsetek płatników którzy przekazali do ZUS informację ZUS ZSWA stanowili płatnicy należący do sekcji PKD: H – transport i gospodarka magazynowa (20,7% ogółu płatników za 22,5% ogółu ubezpieczonych), A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (19,0% za 2,6% ubezpieczonych), oraz Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna (12,2% za 23,7% ubezpieczonych).

Druk ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy należy przekazać do ZUS najpóźniej do końca marca.