Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zleceniobiorcy a PPK

Zleceniobiorcy a PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę dla osób zatrudnionych. Chociaż większości osób, może kojarzyć się, iż PPK dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to w pracowniczych planach kapitałowych mogą partycypować również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca może zostać uczestnikiem PPK jeżeli spełnia on definicję osoby zatrudnionej określoną w art. 2 ust. 1 pkt 18 d ustawy o PPK (ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U. 2018 poz. 2215).

Zgodnie z powyższą definicją, osoba zatrudniona to osoba, która ukończyła 18 rok życia i wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Kolejnym ważnym kryterium, jest podleganie zleceniobiorcy pod obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W przypadku gdy zleceniobiorca podlega do dobrowolnych składek emerytalno-rentowych z tytułu zawartej umowy, nie ma on możliwości partycypowania w programie PPK.

Z inną sytuacją mamy do czynienia gdy zleceniobiorca podlegał pod obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe i był zgłoszony jako uczestnik PPK, ale w trakcie zatrudnienia nastąpił zbieg tytułów do ubezpieczenia i od pewnego momentu ubezpieczenie obowiązkowe zastąpił dobrowolny tytuł do odprowadzania składek. W takim przypadku pracodawca powinien kontynuować naliczanie i opłacanie składek PPK za zleceniobiorcę w tym okresie. Zmiana ubezpieczenia z obowiązkowego na dobrowolne w trakcie uczestnictwa zleceniobiorcy w programie nie powoduje, że dana osoba zatrudniona przestaje w nim partycypować, oczywiście o ile osoba wykonująca zlecenie nie złożyła deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Ponadto, kolejnym kryterium uczestnictwa w programie PPK, które dotyczy wszystkich osób zatrudnionych jest staż pracy u danego pracodawcy. Do programu PPK mogą przystąpić osoby zatrudnione, które przepracowały co najmniej 90 dni w danym zakładzie pracy. Do okresu tego należy zaliczać wszystkie okresy zatrudnienia występujące w ostatnich 12 miesiącach. Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu osoby zatrudnionej do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy zatrudnienia.