Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Uwaga – konkursy dla działalności B+R

Uwaga – konkursy dla działalności B+R

  • Druga edycja konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań, które opierają się na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs zakłada finansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego) oraz konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego). To przedsiębiorca decyduje jaka forma współpracy umożliwi najlepszą realizację projektu badawczo-rozwojowego. Nabór wniosków na Ścieżkę dla Mazowsza odbywać się będzie od dnia 9 kwietnia 2020 r. i trać będzie do 14 maja 2020 r., a jego budżet wynosi 500 mln zł.

  • Konkurs na finansowanie infrastruktury B+R

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji centr badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Ocena projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350 mln PLN, w tym 35 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 315 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Termin składania wniosków planowany jest od dnia 14 kwietnia 2020r. do dnia 11 maja 2020 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym, nie w wersji papierowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu z nami.