Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Polski Ład – zarys projektowanych zmian

Polski Ład – zarys projektowanych zmian

15 maja 2021 r. ogłoszono „Polski Ład” – rządowy program obejmuje 10 obszarów tematycznych – od ochrony zdrowia po spokojną starość. Z naszej perspektywy najbardziej interesującym elementem Polskiego Ładu jest Nowy gospodarczy Polski Ład. Zakłada on szereg ciekawych rozwiązań, których zasadniczym celem ma być wsparcie i ulgi podatkowe dla obywateli i firm.

Do tej pory ukazał się projekt ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący systemu ulg wspierających innowacje i proces produkcyjny, projekt z dnia 18 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz z dnia 28 czerwca 2021 r. – dotyczące głównie rozwiązań ukierunkowanych na dalszy rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, ulg na inwestora i rozwoju firm. Z kolei projekt z dnia 22 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw reguluje m.in. ulgę na ekspansję czy korzystne opodatkowanie spółek holdingowych. Niemniej jednak 26 lipca 2021 r. doczekaliśmy się kompletnego projektu „Polskiego Ładu” wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z danymi zawartymi na oficjalnej stronie rządowej, Nowy gospodarczy Polski Ład dzieli się na poszczególne obszary – poniżej opiszemy niektóre z przyjętych w nich rozwiązań.

 1. Podatki/kwota wolna

  Jedną z najważniejszych zmian wydaje się być podniesienie II progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł Oznacza to, że dochody objęte stawką 32 % będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł. Ponadto planowane jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Co więcej, jak wskazano w wyjaśnieniach do Nowego gospodarczego Polskiego Ładu: „Na służbę zdrowia wszyscy wreszcie złożymy się solidarnie”. Dyskusyjną kwestią jest, czy na pewno wszyscy przedsiębiorcy czekali na taką zmianę. Wprowadzana zmiana zakłada, że przedsiębiorcy będą odprowadzać 9%-ową składkę zdrowotną liczoną proporcjonalnie do dochodu, podobnie jak to jest przy umowie o pracę – przy czym bez możliwości odliczania od podatku.

 2. Ulgi na innowacje

  Ulgi na innowacje mają wspomagać inwestycje i rozwój przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Lista ulg podatkowych obejmuje następujące pozycje:

  • Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R), która wspiera prace koncepcyjne nad nowym produktem; ulga IP-Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej dla podatników prowadzących działalność B+R są już nam znane. Projektowane rozwiązanie stwarza możliwość jednoczesnego skorzystania z ulgi na działalność B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest preferencją IP Box. Obecnie, ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z IP Box. Nie jest zatem możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu.
  • Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia nowego produktu na rynek. Dodatkowo z tytułu ulgi na prototyp zyska się możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej jednak niż 10% dochodu).
  • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – będą mogły z niej korzystać firmy, które prowadzą działalność B+R i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Ma ułatwić konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach;
  • Ulga na robotyzację przemysłową – z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się m. in „koszty nabycia fabrycznie nowych: robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer, urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;”. W efekcie ulgi na robotyzację podatnik może odliczyć od dochodu dodatkowe 50% tych kosztów.

 3. Ulgi na rozwój firm

  • Ulga na ekspansjęzasadniczym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Ulga ma polegać na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby rozszerzać swoje rynki zbytu (także zagraniczne). Wydatki na ekspansję działalności będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi – przy czym dla celów proponowanej ulgi odliczeniu może podlegać maksymalnie 1 mln zł w roku podatkowym. Warunkiem jej zastosowania jest wzrost sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat. Ulga ma stanowić zachętę do rozszerzania działalności nie tylko na rynek krajowy, ale także na rynki zagraniczne.
  • Ulga dla emitenta – ma umożliwić uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem) oraz odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

 4. Ulgi dla inwestora

  • Centrum Obsługi Inwestora ma powstać dla strategicznych klientów. Będzie miało na celu dbanie o ich kompleksową obsługę. Przykładowo będzie mogło wydawać Interpretację 590 czyli porozumienie inwestycyjne, które ma być umową w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji, zawieraną na wniosek inwestora (-ów) z właściwym organem podatkowym (obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego). Kluczowi inwestorzy będą bezpośrednio obsługiwani przez Ministerstwo Finansów.
  • Korzystne rozwiązania dla polskich spółek holdingowych (PSH) mające na celu zachętę dla inwestorów spoza UE do inwestowania w Polsce. Dywidenda otrzymywana przez PSH ze spółki zależnej ma być zwolniona z podatku w 95%. Podatek będzie pobierany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy. Podmioty pochodzące z Unii Europejskiej również mają skorzystać ze zmiany – będą mogły zdecydować, czy skorzystają z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji, czy z 95% już po roku.
   Dodatkowo przewidywane jest pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów / akcji w spółkach zależnych. Aktualnie, jeśli spółka decyduje o sprzedaży swojej spółki zależnej, to od dochodu ze zbycia udziałów płaci 19% CIT. Podstawowym warunkiem skorzystania z powyższych zwolnień ma być posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok.
  • Grupa VAT – Propozycja zakłada, żeby spółki należące do PGK nie musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT-u, żeby nie musiały sobie wzajemnie wystawiać faktur i składać oddzielnie JPK. Byłoby to duże uproszczenie rozliczeń wielkich koncernów, które zmniejszyłoby koszt ich działania w Polsce. Argument też powinien również przekonać zagranicznych inwestorów.

 5. Repatriacja kapitału
 • Ulga na CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Zapowiadana ulga ma umożliwić przedsiębiorcom dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności (tj. podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego). Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu.
 • Ulga na powrót – Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. W wyniku jej działania przez cztery lata od powrotu do Polski płacić będą niższy podatek dochodowy. Skorzystanie z niej będzie uzależnione od osiągania dochodów z określonych źródeł (praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza lub z praw autorskich czy praw pokrewnych) oraz posiadanie statusu polskiego rezydenta podatkowego. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik będzie korzystać z ulgi. Jak wynika z rządowych zapowiedzi wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za wybrany przez podatnika rok bazowy. W drugim roku będzie to 50% podatku należnego za pierwszy rok stosowania odliczenia, czyli 50% kwoty podatku po odliczeniu „ulgi na powrót” w pierwszym roku.