Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Koszty aparatury naukowo-badawczej a ulga B+R

Koszty aparatury naukowo-badawczej a ulga B+R

Od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnicy mają możliwość korzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej (ulga B+R), która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R. Dzięki uldze B+R przedsiębiorca może zaliczyć niektóre wydatki do kosztów uzyskania przychodów, gdzie będzie uprawniony do odliczenia nawet stuprocentowego odliczenia tzw. kosztów kwalifikowanych.

W definicję działalności badawczo-rozwojowej wchodzą m.in. prace projektowe, które mają charakter twórczy i są systematycznie prowadzone przez podatnika. Przewodnim celem takiej działalności musi być nastawienie na powiększanie swoich zasobów wiedzy. Zaznaczyć jednak należy, że koszty na taką działalność muszą jednak znaleźć uzasadnienie w stosownych do tego dokumentach, które będą uzasadniały prawidłowość zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych. Co więcej, przyjmuje się, że działalność badawczo-rozwojowa jest nastawiona przede wszystkim na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań o charakterze unikatowym, co prowadzi do twierdzeń, że działania te, nie powinny mieć odtwórczego charakteru. Zatem uprawnieni do skorzystania z ulgi są wszelkie przedsiębiorstwa, które opracowują innowacyjne rozwiązania, badania, a nawet wykonują określone prace projektowe.

Analizując katalog możliwości stosowania ulgi B+R, preferencja może objąć szerokie grono przedsiębiorców, którzy wdrażają bądź mają w planach wdrażać nowe, innowacyjne i ulepszone produkty lub usługi. Biorąc pod uwagę obecną zachętę podatkową i idące za tym korzyści, warto zatem przeanalizować, czy możliwe będzie skorzystanie z niej we własnym przedsiębiorstwie.

Czym są koszty kwalifikowane?

Niezbędną czynnością uprawniającą do skorzystania podatnika z ulgi, jest poniesienie w ciągu roku tzw. koszów kwalifikowanych. Zatem, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym te koszty są i jakie zasady kwalifikują je do przypisania właśnie do tej kategorii.

Wskazując na powyższe, są to koszty uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki związane bezpośrednio z działalnością B+R i wydatki znajdujące się w katalogu zamkniętym ustalonym przez ustawodawcę. Wskazać należy, iż w ustawie ściśle określono koszty, które w ramach ulgi faktycznie będzie można rozliczyć. Co więcej, kwoty odliczeń nie będą mogły przekraczać w roku podatkowym wysokości dochodów uzyskanych przez podatnika podatku CIT z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, a także kwoty dochodu jaki został uzyskany przez podatnika PIT z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do przykładowych kosztów kwalifikowanych na podstawie w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT, zalicza się koszty na:

  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez określony na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce podmiot, a także nabycie od takiego podmiotu wyników badań;
  • nabycie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio na działalność B+R, niebędący środkiem trwałym (w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych);
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w działalności B+R;
  • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R.

Definicja aparatury naukowo-badawczej a stanowisko organów podatkowych

Skupiając się natomiast na pojęciu aparatury naukowo-badawczej, zwrócić należy uwagę, że ustawa o CIT nie reguluje tej definicji wprost, a w tym celu stosuje się interpretację Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z wyjaśnieniami GUS, za aparaturę naukowo-badawczą uznaje się zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych bądź laboratoryjnych, które charakteryzują się małym stopniem uniwersalności i wysokimi parametrami technicznymi. Nie zalicza się tu jednak sprzętu komputerowego czy innych urządzeń jakie nie są bezpośrednio wykorzystywane do realizacji prac B+R.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się rozliczyć koszty poniesione na wynajem aparatury naukowo-badawczej, powinien zadbać o to, by za te działania odpowiedzialne było grono specjalistów, którzy odpowiednio obsłużą daną aparaturę bądź zapewni on szkolenie swoim pracownikom, którzy będą uprawnieni do obsłużenia danej maszyny.

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych w trakcie prowadzenia prac B+R, a usługi te będą polegały m.in. na przeprowadzeniu testów czy prób laboratoryjnych na aparaturze badawczej, wykonywaniu prototypów czy świadczeniu usług wykonywania materiałów testowych, to usługi wykorzystywania aparatury naukowo-badawczej w tym przypadku będą spełniać przesłanki do uznania ich za koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej. Zatem poniesione koszty za odpłatne korzystanie z tego typu maszyn będą odpłatnym korzystaniem zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, a więc przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć te koszty jako koszty kwalifikowane, które będą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku, gdy niezbędny jest najem pomieszczeń w celu przeprowadzenia badania czy testów na aparaturze naukowo-badawczej, to ten zakres nie znajdzie się w katalogu kosztów kwalifikowanych. Wynika to z tego, że wszelkie wydatki kwalifikowane muszą być zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT, gdzie wyszczególniono jedynie odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, a nie pośrednie wydatki. Powyższe potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 12 kwietnia 2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.143.2019.1.BM) wskazując, że: (…) kosztów kwalifikowanych nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy wydatki poniesione na wynajem pomieszczeń. Przepis art. 18d ust. 2 pkt 4 uCIT, dotyczy odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zatem najem pomieszczeń, choćby przeznaczonych do przeprowadzania badań/testów na aparaturze naukowo-badawczej nie spełnia tego warunku.