Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Urlop rodzinny – nowy projekt zmian w Kodeksie Pracy

Urlop rodzinny – nowy projekt zmian w Kodeksie Pracy

W Sejmie pojawił się projekt ustawy zmieniającej zapisy Kodeksu Pracy oraz innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej formy urlopu a mianowicie możliwości skorzystania z 12 miesięcznego urlopu rodzinnego.

Urlop będzie mógł zostać wykorzystany w celu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem najbliższej rodziny.  W projekcie zdefiniowane pojęcie najbliższego członka rodziny jako:

  • wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków)
  • ojczyma, macochę
  • teściów
  • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki)
  • rodzeństwo
  • żonę, męża
  • osobę pozostającą we wspólnym pożyciu

Z możliwości urlopu rodzinnego skorzystać mogliby pracownicy, których staż pracy wynosi minimum 6 miesięcy. Do powyższego okresu wliczane są okresy zatrudnienia odnoszące się do poprzednich miejsc pracy.

Urlop byłby urlopem płatnym. Środki wypłacane byłyby przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Okres wypłaty zasiłku rodzinnego miałby być okresem składkowym, którego koszt najprawdopodobniej również pokrywałby ZUS. Z urlopu można byłoby skorzystać tylko raz w życiu, lecz pracownik miałby możliwość korzystania z urlopu rodzinnego w częściach.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż urlop rodzinny przyczyniłby się znacząco do możliwości łączenia przez pracownika pracy wraz z opieką nad dzieckiem lub starszym bądź wymagającym opieki członkiem rodziny i pomóc w zmniejszeniu wykluczenia społecznego w tym zakresie dla opiekunów takich osób.

Projekt ustawy został złożony w Sejmie przez Polskie Stronnictwo Ludowe i skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.