Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm

Program wsparcia dla dużych firm w ramach PFR został uruchomiony 9 czerwca 2020 r.

W ramach tego programu dostępne są trzy formy finansowania – pożyczki płynnościowe, pożyczki preferencyjne i instrumenty kapitałowe. PFR planuje przeznaczyć na ten cel aż 25 mld złotych do końca 2020 r. Czas na składanie wniosków upływa 31 grudnia 2020 r.

Ten program gwarantuje wyższe kwoty wsparcia oraz bardziej indywidualne podejście do beneficjenta. Jednocześnie warto wspomnieć, że subwencja otrzymana w ramach programu dla dużych firm co do zasady nie podlega umorzeniu – z wyjątkiem finansowania preferencyjnego, które, przy spełnieniu warunków, może podlegać umorzeniu nawet do 75% otrzymanego wsparcia.

Przedsiębiorca może łączyć instrumenty i uzyskać finansowanie w różnych formach.

Program dla dużych firm składa się z trzech części:

 • pożyczki płynnościowe – na okres do 4 lat (łączna kwota: 10 mld zł)
 • pożyczki preferencyjne – na okres do 4 lat (łączna kwota: 7,5 mld zł)
 • finansowanie kapitałowe w celu obniżenia zadłużenia firmy do poziomu sprzed COVID-19 lub na inwestycje (łączna kwota: 7,5 mld zł) 

Program przeznaczony jest dla następujących typów przedsiębiorstw:

 • duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50 mln EUR a suma bilansowa przekracza 43 mln EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • pozostałe przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 150 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł oraz:
  • których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł, lub
  • finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Wnioskodawcy powinni spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Pozostałe warunki uczestnictwa w programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” wymagają, aby Beneficjent Programu:

 • nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne,
 • prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., a także nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • jest zarejestrowany w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie EOG, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Zatrudnienie i obroty są liczone zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Programu oraz przepisami Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie. Wnioski są składane bezpośrednio przez platformę PFR i wymagają podania szerokiego zakresu danych. Udzielanie wsparcia ma następować według kolejności akceptacji wniosków oraz podpisywania Dokumentów Finansowania Programowego przez Polski Fundusz Rozwoju. Pierwszeństwo rozpoznania i akceptacji przysługuje wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami są kompletne i nieobarczone brakami.

Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju może wziąć pod uwagę inne kryteria, takie jak pilność potrzeb finansowych danego wnioskodawcy, liczba zatrudnionych pracowników lub znaczenie przedsiębiorcy dla gospodarki.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli interesują Państwo szczegóły procesu składania wniosków. Pomagamy naszym klientom w skompletowaniu danych i załączników oraz przejście przez proces i złożenia aplikacji, i później proces weryfikacji przez PFR danych finansowych Beneficjenta.