Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza Antykryzysowa: Bezzwrotna (częściowo zwrotna) pomoc finansowa dla polskich przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa: Bezzwrotna (częściowo zwrotna) pomoc finansowa dla polskich przedsiębiorców

Znamy już szereg rozwiązań zaproponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej dla polskich przedsiębiorców, przyjętych w ustawach kolejno z 2 marca 2020 r., 31 marca 2020 r. i 16 kwietnia 2020 r. Zapowiadane są kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców, które mamy poznać w kolejnych tygodniach.

Z rozwiązań już obowiązujących największym zainteresowaniem cieszą się te, które oznaczają przypływ „żywej” gotówki do kieszeni przedsiębiorców, czy też ograniczenie realnych wydatków. Wśród nich można wymienić dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, zwolnienie z płatności składek ZUS, wypłaty tzw. postojowego, mikropożyczki. Niemniej jednak, wymieniona pomoc jest na ogół kroplą w morzu finansowych potrzeb przedsiębiorców dotkniętych sytuacją wywołaną przez COVID-19. Dlatego też przedsiębiorcy wypatrują szeroko reklamowanej pomocy finansowej z zapowiadanej puli dziesiątek miliardów polskich złotych, która – przede wszystkim – ma być w dużej części bezzwrotna.

Czego mogą oczekiwać przedsiębiorcy w zakresie bezzwrotnych czy też częściowo zwrotnych subwencji? Poniżej krótki przegląd dostępnych rozwiązań.

I Subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

(1)

Dla kogo? Mikroprzedsiębiorcy

Jaka kwota? Do 324 tys zł

Subwencje mają być przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

Niedozwolone za to jest przeznaczenie środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokości 75% po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co ma być bodźcem dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Wnioski mają być składane przez wybraną bankowość elektroniczną, forma pomocy ma być dostępna w kwietniu, ale czeka jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej.

(2)

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Jaka kwota? Do 3,5 mln zł

Przeznaczenie subwencji jest zbieżne z wskazanym powyżej dla mikroprzedsiębiorców.

Otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokości 75% po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży
  • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Wnioski mają być składane przez wybraną bankowość elektroniczną, forma pomocy ma być dostępna w kwietniu, ale czeka jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej.

(3)

Dla kogo? Duże firmy

Jaka kwota? Ustalana na bazie indywidualnej analizy finansowej

Finansowanie PFR dostępne dla dużych firm może mieć następujące formy:

  • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości do 1 mld zł
  • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot
  • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Wnioski mają być składane przez platformę PFR. Chociaż również ta forma pomocy czeka jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej, to jest już możliwe składanie wstępnych wniosków.

Skorzystanie z powyższych form pomocy w ramach PFR jest uzależnione od spełnienia kilku warunków. Warto wspomnieć o jednym z nich: beneficjent rzeczywisty (definicja w rozumieniu odrębnych ustaw) korzystający z wsparcia finansowego w ramach programu PFR powinien posiadać rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP. W praktyce spełnienie tego warunku przez przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym może być trudne. Jak wynika jednak z wyjaśnień PFR, odejście od tej zasady możliwie jest (i) w sytuacji zobowiązania beneficjenta programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium RP w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki lub (ii) w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych – od akceptacji dodatkowych zobowiązań np. inwestycyjnych, na podsta­wie indywidualnej zgody PFR.

II Pożyczki w ramach programu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

ARP – oraz jej podmioty zależne – została wyznaczona w ramach tzw. Tarczy 2.0 jako instytucja wykonująca zadania w zakresie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Na ten moment, na stronach ARP wskazane są wyłącznie poniższe programy, przy czym nie we wszystkich jest możliwe składanie wniosków.

(1)

Forma pomocy: pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Kwota pożyczki może wynieść do 5 mln zł, z okresem finansowania do 6 lat oraz okresem karencji w spłacie do 15 miesięcy. Oprocentowanie na poziomie WIBOR 1M + marża określona w siatce marż zawartej w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej.

(2)

Forma pomocy: pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Wsparcie dodatkowe do dostępnego już dofinansowania kosztów wynagrodzeń, co do zasady wypłacane na konta pracowników, chociaż przy spełnieniu warunków jest możliwa wypłata na konto przedsiębiorstwa. Finansowanie na okres do 2 lat, z karencją do 12 miesięcy.

Oprocentowanie na poziomie WIBOR 1M + marża określona w siatce marż zawartej w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej.

(3)

Forma pomocy: leasing operacyjny z karencją w spłacie

Dla kogo? Małe i średnie firmy

Przeznaczony na refinansowanie leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, warunek: obroty przedsiębiorstwa powyżej 4 mln zł i dodatnie wyniki (EBIDTA i wynik netto) za 2019 r. Kwota leasingu do 5 mln zł, okres finansowania do 6 lat, karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy.

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu.

III Pakiet pomocy Banku Gospodarki Krajowej (BGK)

Część z poniższych programów dostępnych w ramach BGK jest w trakcie przygotowywania, we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Co do części oczekiwana jest zgoda Komisji Europejskiej.

(1)

Forma pomocy: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Dla kogo? Małe, średnie, duże firmy

(2)

Forma pomocy: Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo? Mikro, małe, średnie firmy

(3)

Pożyczki unijne: zmiana warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych na bardziej korzystne

Dla kogo?  Mikro, małe, średnie firmy

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów pomocy lub potrzebowali pomocy w przygotowaniu wniosku.