Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jak je pozyskać oraz jak wygląda procedura składania wniosków

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jak je pozyskać oraz jak wygląda procedura składania wniosków

Zgodnie tarczą antykryzysową, przedsiębiorca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g).

I Sprawdź czy jesteś podmiotem, który może uzyskać pomoc:

1. Czy jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców?

Przedsiębiorca, który może ubiegać się o środki z FGŚP to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej. We wniosku oświadcza się, że jest się przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców.

2. Spadek obrotów gospodarczych – jak zweryfikować?

Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie za spadek obrotów gospodarczych uznaje się spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

nie mniej niż o 15%, wyliczony jako:

Łączne obroty w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych

                     (po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku)

Łączne obroty z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego

lub

nie mniej niż o 25%, wyliczony jako:

Obroty z dowolnie wskazanego miesiąca

                     (po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku)

Obroty z miesiąca poprzedniego

Za miesiąc również uważa się 30 kolejnych dni kalendarzowych.

A więc przedsiębiorcy, którzy chcą wystąpić wnioskiem o dofinansowanie muszą prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące, żeby móc wyliczyć spadek obrotów gospodarczych. We wniosku należy wskazać datę od kiedy spadły obroty gospodarcze oraz, którą formę wyliczenia wybrano.

3. Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań – masz problemy finansowe, ale nie możesz zalegać.

Przedsiębiorca, który chce wystąpić z wnioskiem powinien mieć uregulowane do końca trzeciego kwartału 2019 r. zobowiązania podatkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. We wniosku należy złożyć oświadczenie, że nie zalega się z ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi do końca III kwartału 2019 r. Przewidziane wsparcie dotyczy przedsiębiorców, którzy w związku z obecną sytuacją mają problemy finansowe, natomiast wcześniejsze zobowiązania, a w szczególności zobowiązania do końca III kwartału 2019 r. powinny zostać uregulowane.

4. Sprawdź czy nie zachodzą przesłanki o ogłoszeniu upadłości – art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe.

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo upadłościowe, dłużnik staje się niewypłacalny, jeśli utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych jest w przypadku, gdy opóźnienia w wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych przekraczają trzy miesiące. Natomiast za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, gdy jego zobowiązania pieniężne (nie wlicza się przyszłych zobowiązań oraz zobowiązań wobec wspólników albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4) przekraczają wartość jego majątku, a ten stan utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Aby sprawdzić czy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku należy na podstawie danych z bilansu przeanalizować czy w okresie przekraczającym 24 miesiące utrzymuje się następujący stan:

Zobowiązania – (rezerwy na zobowiązania + zobowiązania wobec jednostek powiązanych) > wartość aktywów

Zgodnie z wzorami wniosków, jakie ukazały się na stronach internetowych niektórych urzędów we wniosku należy oświadczyć, że nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe. Warto zwrócić uwagę, iż warunek ten nie wynika z art. 15g, a brak przesłanek do ogłoszenia upadłości dotyczy tylko niektórych, innych wniosków o finansowanie.

II Jaki jest zakres pomocy w celu ochrony miejsc pracy

1. Pomoc jest przewidziana w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz po tym okresie.

Za przestój ekonomiczny uznaje się okres, w którym niewykonywana jest praca przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe niż wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Maksymalna kwota dofinansowania z FGŚP wynosi 1.533,09 zł (brutto) – w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat.

Obniżony wymiar czasu pracy to wymiar czasu pracy pracownika obniżony przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika.

 • Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
 • Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Maksymalna kwota dofinansowania z FGŚP na pracownika wynosi 2.452,27 (brutto) – w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia.

2. Wyłączenia.

Przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy:

 • W odniesieniu do tym samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy – nie oznacza to jednak braku możliwości jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek na podstawie art. 31zo tarczy. Wówczas dofinansowanie nie pokrywa zwolnionych składek.
 • Dla pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dofinansowanie nie przysługuje na pracowników, którzy przebywają na zasiłku chorobowym bądź urlopie macierzyńskim, ponieważ nie są finansowani ze środków przedsiębiorcy. Taki pracownik może zostać objęty porozumieniem dopiero w momencie powrotu z zasiłku chorobowego lub urlopu macierzyńskiego.

III Informacje o wniosku.

We wniosku należy wskazać:

 • ilość pracowników, która jest objęta przestojem ekonomicznym,
 • na jaki okres przysługują środki z FGŚP (maksymalnie na 3 miesiące),
 • wskazać przeznaczenie w jakiej kwocie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, a w jakiej na pokrycie składek na ubezpieczenia społecznych pracowników należnych od pracodawcy. Należy również pamiętać o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS.

Do wniosku należy załączyć wykaz pracowników uprawnionych do świadczenia wypłacanego z FGŚP oraz należy oświadczyć, że wniosek nie obejmuje pracowników, którzy są wyłączeni z otrzymania tej pomocy.

Dodatkowo we wniosku należy wskazać czy zamierza się skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS, które zostały przestawione w ustawie COVID-19 oraz oświadczyć, że odprowadzało się składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników, który zostali ujęci w wykazie pracowników dołączonych do wniosku.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/wniosek_fgsp.pdf/283e7120-2d14-4972-9ddd-d28818eda699?t=1585687939076

 1. Kopia porozumienia w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym – zawarcie takiego porozumienia między zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, w porozumieniu należy określić warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 2. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczenia wypłacanego z FGŚP – przedsiębiorca jest zobowiązany do wprowadzenia do wykazu pracowników dla których ubiega się o dofinansowanie.
 3. Kopia pełnomocnictwa, w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika.
 4. Umowa o wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie COVID-19, wg określonego wzoru, który można znaleźć tutaj: https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/umowa_fgsp.pdf/2142f1b9-fa61-49f6-a964-430433169432?t=1585727523735

IV Informacje dodatkowe.

Na podstawie zawartej umowy o wypłatę świadczeń otrzymanych z środków FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w czasie pobierania przez pracownika świadczeń z Funduszu oraz w okresie (bądź okresach) przypadającym po tym czasie, jednak nie dłużej niż przez łączny okres ich obierania, tj. maksymalnie 3 miesiące. Przedsiębiorca jest również zobowiązany do:

 • wykorzystania środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie,
 • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania wynagrodzenia z dofinansowania z FGŚP oraz przez okres kolejnych miesięcy odpowiadający długości liczbie miesięcy dofinansowania z FGŚP,
 • udokumentowania wykorzystania pozyskanych środków zgodnie z przeznaczeniem – termin do 30 dnia po otrzymaniu transzy świadczenia, jeśli środki zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, to przedsiębiorca jest zobowiązany do ich zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak w przypadku zaległości podatkowych, licząc od dnia przekazania środków, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 • udokumentowanie zatrudniania pracowników, na których otrzymano świadczenie w stosownych okresach,
 • zwrotu niewykorzystanych środków w ww. terminie.

Przedsiębiorca narusza warunki zawartej umowy, jeśli odmówi poddania się kontroli lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy całość środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonej od dnia przekazania środków.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem platformy: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu

W przypadku wniosków składanych w formie papierowej możliwe jest wydłużenie procedury rozpatrywania wniosku oraz przekazania środków do pracodawcy. Jeśli wniosek jest złożony kompletnie to wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, do 7 dni roboczych, natomiast nie jest to termin przekazania środków.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w uzyskaniu takiego dofinansowania lub mają wątpliwości czy mogą wnioskować o takie środki, zapraszamy do kontaktu z nami.