Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Przewidywalne minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Przewidywalne minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące poziomu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2021 roku, które mają decydujący wpływ na kształtowanie się wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5681,56 zł. Na podstawie wyliczeń, minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ulegnie podwyżce o minimum 184,70 zł tj. do poziomu 2985 zł.

Powyższe wyliczenie wynika, z mechanizmu jaki został przewidziany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu (ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679). Formuła ta zakłada, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia, ustalana jest na takim poziomie, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Płaca minimalna w roku bieżącym nie osiągnęła poziomu 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, dlatego przyszłoroczna podwyżka minimalnego wynagrodzenia zostanie zwiększona o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej, w której skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców.

Do 15 czerwca Rada Ministrów reprezentująca stronę rządową, zobligowana jest do przedstawienia Komisji Trójstronnej następujących danych:

  • propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnym roku kalendarzowym,
  • informację o wskaźniku cen w roku poprzednim i prognozowanym wskaźniku cen na rok następny oraz prognozowanym wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia,
  • informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim,
  • informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności,
  • informację o poziomie życia różnych grup społecznych,
  • informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia.

W kolejnym kroku Komisja Trójstronna do dnia 15 lipca ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia wypracowaną w ramach dialogu społecznego, a do dnia 15 września ogłasza decyzję w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Jeżeli Komisji nie uda się wypracować wspólnego stanowiska odnośnie wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnym roku, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia samodzielnie ustala wysokość omawianego wynagrodzenia. Terminem nie przekraczalnym do ogłoszenia tej informacji jest dzień 15 września. Jeżeli to Rada Ministrów decyduje o wysokości minimalnej płacy, ustalona kwota nie może być niższa od kwoty jaka została zaproponowana Komisji Trójstronnej przez stronę rządową w czerwcu.