Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym dotyczące składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. W dniu 18 lipca 2019 roku Ministerstwo Finansów umieściło na swojej oficjalnej stronie komunikat, który doprecyzowuje, co powinno być zawarte w tym dokumencie.

Przedmiotowe oświadczenie ma odnosić się do transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Co do zasady ma dotyczyć transakcji zawieranych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 roku. Ze względu na datę wejścia w życie tych nowelizacji, pierwsze oświadczenie według nowego wzoru za rok 2019 będzie należało złożyć w 2020 roku, do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego. Niemniej jednak, podatnicy w odniesieniu do roku 2018 mają prawo wybrać, jakie regulacje w zakresie cen transferowych wolą stosować – te obowiązujące przed 1 stycznia 2019 r. czy też znowelizowane, obowiązujące po tejże dacie. Konsekwentnie, o ile dany podatnik wybierze stosowanie w doniesieniu do roku 2018 regulacji, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., powinien sporządzi i złożyć oświadczenie wg nowego wzoru już w odniesieniu do transakcji z roku 2018.

Oświadczenie musi zostać sporządzone, zgodnie z art. 11m ustawy o PDOP, przez podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo, powinno być sporządzone też przez inne podmioty, które dokonują transakcji wskazanych w art. 11o ustawy o PDOP (wskazane transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową).

Dopuszczalna forma oświadczenia wskazana w informacji na stronie Ministerstwa Finansów to forma elektroniczna, składana poprzez platformę ePUAP na adres odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego według przepisów Ordynacji podatkowej. Nie jest dopuszczalna forma papierowa. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o formularz „pismo ogólne”.

Przepis ustawy o PDOP wskazuje dość ogólnie, jaką treść powinna zawierać informacja o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. W komunikacie możemy przeczytać o szczegółowych wytycznych dotyczących treści oświadczenia. Powinno ono obowiązkowo zawierać pełne dane podmiotu składającego oświadczenie:

  • pełną nazwę osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej,
  • numer  NIP lub inny numer identyfikacyjny,
  • adres siedziby lub zarządu, adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych,
  • funkcje pełnione w danym podmiocie przez osoby, które podpisują dokument.

Jeśli chodzi o treść oświadczenia, niezbędne jest stwierdzenie (oświadczenie), że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona za dany rok podatkowy. Należy również zadeklarować, iż ceny transferowe przy transakcjach kontrolowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały ustalone według warunków, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. Dodatkowo, w przypadku transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, należy oświadczyć, że ceny transferowe są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Ministerstwo Finansów informuje, że zobowiązanym do podpisania oświadczenia za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, jest kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W związku z tym nie może być to pełnomocnik spółki, ale powinien to być członek (członkowie) zarządu. W razie trudności z ustalaniem jednej osoby pełniącej funkcję kierownika, podpis powinny złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji spółki. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia podpisu na elektronicznym dokumencie przez więcej niż jedną osobę. W treści oświadczenia (pisma ogólnego) należy podać funkcje pełnione przez każdą z podpisujących osób.

Należy podkreślić, że również przed tą nowelizacją, już od stycznia 2017 roku, obowiązywał obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Przed wprowadzonymi zmianami nie obowiązywała jednak deklaracja, że ceny transferowe ustalone między podmiotami powiązanymi są rynkowe i byłyby ustalone na tych samych warunkach, nawet gdyby podmioty nie były współzależne.

Należy dodać, że bardzo ważnym aspektem wprowadzanych zmian są kary przewidziane za naruszenie przepisów dotyczących składania oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Informacje o ewentualnych sankcjach zostały dodane do Kodeksu karnego skarbowego. Podlega im każdy, kto nie złoży oświadczenia, złoży je po terminie (do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego), lub poświadczy w nim nieprawdziwe informacje. Kara grzywny za takie przestępstwo skarbowe wynosi do 720 stawek dziennych. Paragraf 2 artykułu 56c Kodeksu Karnego Skarbowego uzupełnia, iż w wypadku mniejszej wagi sprawca staje się winnym wykroczenia skarbowego.

Wprowadzane przepisy są kolejnym przykładem penalizacji aktywności gospodarczej w Polsce. Zostawiają one wiele luk dla własnej interpretacji zdarzeń przez organ skarbowy, która nieraz może okazać się niekorzystną dla podatnika. Wysokie kary finansowe z jednej strony motywują do bardziej precyzyjnego rozliczania się z organami skarbowymi, a z drugiej powodują nadmierne obciążenie polskich przedsiębiorców kolejnymi czynnościami administracyjnymi, które są kolejnym przejawem biurokracji i powodują kolejne wydłużenie listy czynów zabronionych i karalnych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Klimkiewicz-Deplano pod adresem kklimkiewicz@advicero.eu lub numerem +48 602 338 215 bądź kontakt z naszym biurem pod adresem office@advicero.eu.