Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Obowiązki pracodawców wobec pracowników pracujących podczas upałów

Obowiązki pracodawców wobec pracowników pracujących podczas upałów

W ostatnim czasie w Polsce mamy do czynienia z silną falą upałów. Nie wyłącza ona jednak aktywności zawodowej pracowników, którzy musza zmierzyć się z tym ciężkim zadaniem pracy podczas wysokich temperatur. Oprócz zapisów Kodeksu Pracy regulujących kwestie obowiązków pracodawców w takiej sytuacji, swoje zalecenia wydał w ostatnim czasie Główny Inspektorat Sanitarny. Z jakich obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinien wywiązać się pracodawca wobec pracowników?

Przede wszystkim pracodawcy powinni podjąć wszelkie konieczne działania, aby jak najbardziej złagodzić ewentualne skutki narażenia zatrudnionych osób na pracę w wysokich temperaturach, szczególnie na zewnątrz w ostrym słońcu. W tym celu pracodawca powinien:

  • zapewnić pracownikom bezpłatnie zimne napoje w nieograniczonej ilości, pozwalającej na zaspokojenie potrzeb pracowników – pracodawca zobowiązany jest do powyższego działania w przypadku gdy temperatura w przypadku pracy na zewnątrz przekracza 25°C, a w pomieszczeniu 28°C na danym stanowisku. Regulacja została zawarta zarówno w art. 232 Kodeksu Pracy jak również w Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279), które doprecyzowuje, iż pracodawca, nie może zastąpić obowiązku dostarczenia napojów pracownikom np. wypłatą ekwiwalentu, który rekompensowałby ich brak i obligował pracownika do nabycia napojów we własnym zakresie,
  • zaprzestać wykonywania pracy przez pracowników młodocianych jeśli, temperatura w pomieszczeniu, w który taki pracownik pracuje, przekracza 30°C. Kwestię tą reguluje treść rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania (Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 roku, Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047),
  • zadbać o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki. Jeśli dane pomieszczenie nie jest klimatyzowane, pracodawca powinien zadbać o umieszczenie w nim odpowiednich wiatraków czy wentylatorów, które zredukują temperaturę lub chociaż zwiększą komfort pracy w takim pomieszczeniu.

Ponadto, pracodawca może zadecydować również np. o skróceniu dnia pracy pracowników narażonych na pracę podczas wysokich temperatur. Nie jest to jednak obowiązek wynikający z przepisów prawa, lecz jedynie dobra wola pracodawcy. W takim wypadku, pracownik, wobec którego zastosowano o skróceniu jego dnia pracy, zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za pracę w tym dniu.

Kolejną dobrą praktyką pracodawców jest zadbanie o montaż rolet, żaluzji w pomieszczeniach mocno nasłonecznionych, co również pozwala na zmniejszenie temperatury.

Przepisy prawa pracy nie regulują w jakiej maksymalnej temperaturze pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki służbowe. W Kodeksie pracy znajdziemy jedynie odniesienie do pracowników młodocianych czyli maksymalnie 30°C, z maksymalną wilgotnością powietrza na poziomie 65%.

Należy zauważyć, że powyższe obowiązki pracodawcy w trakcie upałów, nie dotyczą tylko i wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale zgodnie z brzmieniem art. 304 Kodeksu Pracy również osób, które świadczą usługi na podstawie innej niż stosunek pracy np. umowa zlecenie, kontrakt menadżerski a także osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, które świadczą usługi na terenie danego zakładu pracy.

This post is also available in: en - Obowiązki pracodawców wobec pracowników pracujących podczas upałówEN