Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Kontrola trzeźwości pracowników – nowy projekt ustawy

Kontrola trzeźwości pracowników – nowy projekt ustawy

Pod koniec maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadzający zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

W projekcie wskazano, iż pracodawcy będą mieli prawo wykonywać wyrywkowe kontrole mające charakter profilaktyczny jeśli są one uzasadnione koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia oraz życia pracowników lub ochrony mienia pracodawcy. W tym celu będą musieli ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych grupę bądź grupy pracowników podlegających kontroli.

W tym celu niezbędne będzie uzasadnienie przez pracodawcę objęcia danej grupy pracowniczej badaniami kontrolnymi poprzez wskazanie ewentualnych zagrożeń związanych z pracą na danym stanowisku i wpływem spożycia alkoholu czy zażycia środków odurzających na jej wykonywanie.

Pracodawca będzie mógł poddać pracownika badaniu na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Badanie na obecność alkoholu będzie mogło być przeprowadzone przy użyciu alkomatu na podstawie wydychanego powietrza lub badaniem krwi.

Po przeprowadzonym badaniu trzeźwości, w przypadku wskazania pozytywnego wyniku pracodawca sporządza protokół z badania zawierający dane osobowe pracownika:

 • imię i nazwisko, pesel, wiek, płeć, wzrost, masę ciała badanej osoby oraz podpis. Podanie danych o wzroście i masie ciała a także podpis wypełnia się na podstawie oświadczenia badanego o ile jest to możliwe
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej badanie
 • mię, nazwisko i podpis osoby, w obecności której przeprowadzono badanie
 • wynik pomiaru lub pomiarów w postaci cyfrowej oraz jednostkę, w jakiej wyrażony jest wynik, a w przypadku badania przeprowadzonego wyłącznie przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru – opis prezentacji wyniku pomiaru
 • datę, godzinę oraz miejsce wykonania badania
 • nazwę, model i numer fabryczny analizatora wydechu, którym przeprowadzono badanie
 • ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe
 • informację o żądaniu przez osobę badaną przeprowadzenia badania krwi
 • uwagi osoby badanej co do sposobu przeprowadzenia badania, jeżeli zostały zgłoszone

Badanie krwi natomiast przeprowadza się w sytuacji gdy:

 • osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza
 • osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi
 • stan osoby badanej, w szczególności wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza
 • wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu

Z przeprowadzonego badania krwi również niezbędne jest sporządzenie protokołu zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Badanie pracownika na obecność środków odurzających będzie mogło być przeprowadzone na trzy sposoby: poprzez użycie metod niewymagających badania laboratoryjnego, badanie krwi lub badanie moczu.

Działanie w przypadku pozytywnego wyniku testu/badania na obecność środków odurzających jest analogiczne do badania na obecność alkoholu.

Zgodnie z projektem pracodawca musi poinformować zatrudnione osoby o wprowadzeniu kontroli trzeźwości najpóźniej dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Obecnie projekt jest na etapie opiniowania w ramach konsultacji publicznych.