Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Formularz TPR – co warto wiedzieć

Formularz TPR – co warto wiedzieć

W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie, na mocy którego określono, jakie szczegółowe dane i informacje o cenach transferowych, a także w jakiej formie powinni przekazywać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. 2018 poz. 2487).

Pomimo że przedmiotowe Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., to już od stycznia 2017 r. podatnicy byli zobowiązani do składania informacji o cenach transferowych w formie sprawozdań CIT/TP i PIT/TP. Te formularze zostały zastąpione formularzem TPR (odpowiednio TPR-C i TPR-P). Nowa forma informacji podatkowej, jaką jest TPR, ma umożliwić organom podatkowym pozyskanie bardziej szczegółowych informacji o podatniku. 

Co do zasady, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przedstawią pierwszą informację o cenach transferowych na formularzu TPR-C dla transakcji realizowanych w roku 2019. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi, o ile do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2018 podatnik wybierze regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., to konsekwentnie informacja o cenach transferowych powinna być złożona już na nowym formularzu, tzn. TPR-C. Termin na złożenie formularza to koniec dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – dla większość podatników będzie to 30 września 2019 r.

Zgodnie z art. 11t ust. 1 i ust. 3 ustawy o PDOP, do przekazania informacji o cenach transferowych są zobowiązane podmioty, które:

  1. są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
  2. realizują transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku dokumentowania z uwagi na fakt, że są zawierane przez podmioty będące polskimi rezydentami podatkowymi, które (i) nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego wskazanego w art. 6 ustawy o PDOP i (ii) nie korzystają ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o PDOP, i (iii) nie poniosły straty podatkowej (zgodnie z art. 11n pkt 1 ustawy o PDOP) lub
  3. dokonują transakcji z podmiotami z siedzibą w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, o wartości powyżej 100 tys. PLN.

Warto szczególnie zwrócić na punkt 2 powyższego wyliczenia – pomimo zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, nadal podmiot będzie obowiązany do sporządzenia informacji nt. zawartej transakcji, na formularzu TPR, chociaż w nieco okrojonej formie – ustawa zezwala na pominięcie określonych zakresów informacji, takich jak informacje finansowe podmiotu czy dotyczące metod i cen transferowych.

Zgodnie z ustawą i Rozporządzeniem, informacja o cenach transferowych ma zawierać:

  1. cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
  2. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
  3. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;
  4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych, obejmujące kategorie transakcji kontrolowanych, rodzaje wartości niematerialnych, wartość transakcji (w tym dla niektórych z nich wartość kapitału, odsetek, walutę);
  5. informacje dotyczące metod i cen transferowych, w tym wybrany wskaźnik rentowności (jeśli ma zastosowanie), sposób weryfikacji cen, wskazanie źródła danych porównawczych, informacja o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych, dokonanych korekt porównywalności;
  6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2–5.

Warto wskazać, że Rozporządzenie zawiera szczegółowe objaśnienia do sporządzenia informacji o cenach transferowych, które z pewnością będą bardzo pomocne przy wypełnianiu formularza TPR.

Minister Finansów opublikował też struktury logiczne dokumentów elektronicznych TPR – są dostępne na stronach Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/schema-tpr

Formularz TPR powinien być dostarczony szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Bardzo ważnym aspektem regulacji w zakresie informacji o cenach transferowych są sankcje karne skarbowe za naruszenie przepisów dotyczących składania takich informacji: zgodnie z art. 80e par. 1 Kodeksu karnego skarbowego każdy, kto nie złoży informacji, złoży ją po terminie (do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego), lub poświadczy w niej nieprawdę, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Paragraf 2 artykułu 80e uzupełnia, iż w wypadku mniejszej wagi sprawca staje się winnym wykroczenia skarbowego.