Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wyjazd integracyjny – obowiązek czy wybór pracownika

Wyjazd integracyjny – obowiązek czy wybór pracownika

Wyjazd integracyjny to wyjazd, którego celem jest pobudzenie team spirit’u zespołu jak i samo w sobie zespolenie pracowników podczas wspólnych działań i zabaw, które polepszają ich kontakty, a przy okazji pokazują pracodawcy predyspozycje pracownika, które później może on wykorzystać do realizacji celów i zysków ważnych dla przedsiębiorstwa. W związku z tym, że pracodawca jest beneficjentem korzyści płynących z takiej formy budowania współpracującego zespołu, ważne z jego punktu widzenia jest również to, czy pracownicy na taki wyjazd pojadą, czy można im to nakazać i czy pracownik może odmówić.

Odmowa udziału w wyjeździe a czas pracy

Powstaje pytanie, czy taki wyjazd jest obowiązkowy? W praktyce przyjęło się, że nie ma obowiązku brania udziału w takim wyjeździe i rzadkością są sytuację w których taki wyjazd jest obowiązkowy. Dla większej części pracowników, taki wyjazd jest atrakcyjny, jeżeli nie koliduje to z ich życiem prywatnym, więc nie trzeba ich specjalnie do tego zachęcać, tym bardziej biorąc pod uwagę alternatywy – o czym mowa niżej. Jeśli jednak pracownik na niego nie pojedzie nie znaczy to, że ma on wtedy od pracodawcy ciche pozwolenie na dzień wolny od pracy. Jeżeli tak to postrzega, to pracodawca jest w pełni uprawniony wyprowadzić go z błędu. Żeby pracownikowi, który odmówił udziału w tego typu integracji przysługiwało wynagrodzenie, powinien on w tym terminie być w gotowości do świadczenia usług na rzecz pracodawcy najlepiej w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu, czyli przyjść normalnie do zakładu pracy, czy też pracować zdalnie, ewentualnie wziąć urlop zgodnie z zasadami jego przyznawania.

Polecenie służbowe

W sytuacji, kiedy pracodawca wyda polecenie służbowe w związku z takim wyjazdem, pracownik nie może odmówić udziału ze względu na art. 100 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W tej kwestii swój głos zabrał Sąd Najwyższy w wyroku z 4 czerwca 2008 r., sygn. II PK 323/07: „polecenia pracodawcy mogą mieć charakter sformalizowany w postaci zarządzenia przewidującego obowiązek przestrzegania przez pracownika określonych procedur. Postępowanie pracownika niezgodne z tymi procedurami, z powołaniem się na odmienną praktykę, stanowi naruszenie jego obowiązków mogące uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę.” W praktyce nie kończy się stosunku pracy przez tego typu odmowy brania udziału w integracji, ale jak widzimy w orzecznictwie w tym wypadku stojącym po stronie pracodawcy, może skończyć się to niekorzystnie dla pracownika.

Czas pracy

W sytuacji, gdy zostało wydane polecenie służbowe i pracownik uda się na taki wyjazd, pracodawca musi mieć świadomość konsekwencji odnośnie rozliczenia czasu pracy. Skoro wydane zostało polecenie służbowe, to taki wyjazd jest traktowany jako podróż służbowa, a co za tym idzie również tak samo rozliczany. W takim wypadku, skoro podczas doby tygodnia roboczego uregulowanej art. 129 § 1 KP pracownik jest zobligowany do 8 godzin pracy, a reszta poświęconego czasu może być traktowana jako praca w systemie ponadwymiarowym – nadgodziny, powinien zostać tutaj wypłacony odpowiedni ekwiwalent. Kwestia ta jest jednak nieco dyskusyjna, gdyż część doktryny utrzymuje, że pracownik powinien wówczas świadczyć pracę. Trudno zaś jest przyjąć, że wieczorne spotkanie wiąże się ze świadczeniem pracy. Kodeks pracy nie reguluje wprost, czy udział w imprezie integracyjnej zalicza się do czasu pracy. Dlatego właśnie kwestie związane z takimi formami spędzania czasu zostały pozostawione do swobodnej interpretacji pracodawców i sądów pracy. Dodatkowo w nawiązaniu do art. 100 § 2 pkt. 6 KP zdaniem Sądu Najwyższego „obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy obejmuje również powstrzymywanie się poza miejscem i czasem pracy od takich zachowań, które wywołują lub potęgują wzajemnie negatywny stosunek współpracowników i konflikty w środowisku pracy”, wyrok z 9 lipca 2008 r., sygn. I PK 2/08 może więc odwołać się do sytuacji w której pracownik bardzo wymownie pokaże pracodawcy swoje niezadowolenie z obowiązku wykonania polecenia służbowego jak również będzie dawał to do zrozumienia swoim zachowaniem po zakończeniu ”czasu pracy” w związku z mniej oficjalną częścią wyjazdu (również jeśli będzie w niej uczestniczył i przez brak umiarkowania w spożyciu napoi mogących zawierać alkohol za bardzo się uzewnętrzni na temat pracodawcy, naruszając przy tym zasady współżycia społecznego). To zatem prowadzi do wniosku, że w tym czasie niekoniecznie mamy do czynienia ze świadczeniem pracy.

Rozliczenie

Wyjazd integracyjny w sytuacji, kiedy staje się poleceniem służbowym jest rozliczany jako podróż służbowa, a co za tym idzie pracownikom przysługuje w określonych przypadkach dzienna dieta. Pracodawca jako organizator wyjazdu ponoszący jego koszty i zapewniający przy tym posiłek, nawet jeśli jest on przewidziany po godzinach ustalonego czasu pracy, niezależnie od tego czy pracownicy zechcą go skonsumować, automatycznie zwalnia się z obowiązku wypłaty przysługującej pracownikowi podczas podróży służbowej diety.

Wnioski

Nie sposób zaprzeczyć, że wielu pracowników, ma ze sobą kontakt po godzinach pracy, dlatego pomimo możliwości rezygnacji z takiej formy integracji, warto rozważyć plusy takiego wyjazdu. Do pozytywnych aspektów zdecydowanie należeć będzie dzień wolny od wykonywania standardowych czynności w tygodniu roboczym jak i samo zacieśnienie relacji podczas integracji z innymi współpracownikami, nie na własny koszt. Tak jak widzimy jest to dobry sposób na wypoczynek od codziennych obowiązków w trochę innej formie niosący za sobą plusy takie jak zmotywowanie nie tylko do dalszych działań, ale i chęci pozostania w danym zakładzie. Z punktu widzenia pracodawcy lepszym wyjściem jest uczynienie wyjazdu integracyjnego na tyle atrakcyjnym wydarzeniem, aby nie było konieczne wydawanie polecenia służbowego, które, jak widać, może wprowadzać komplikacje na gruncie prawa pracy. Alternatywnie pracownik może świadczyć „normalnie” pracę lub wziąć urlop. W związku z powyższym, rezygnacja pracownika z wyjazdu integracyjnego wcale nie musi być dla niego atrakcyjna.