Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 23 kwietnia, Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące wyłączenia z obowiązku składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U), o którym mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Stosownie do tego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego bez wezwania przez organ podatkowy. Jednocześnie przepisy ustawy przewidują zwolnienie z wyżej wskazanego obowiązku. Zgodnie z art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej, obowiązek ten nie dotyczy podmiotów obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, z wyjątkiem podatników o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ministerstwo w odpowiedzi wyjaśniło, że „wyłączenie o którym mowa w art. 82 § 1a zdanie drugie Ordynacji podatkowej, ma charakter podmiotowy i należy rozumieć je w ten sposób, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek transakcji lub innego zdarzenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 2 updop) lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 upof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 3 updop) – wskazany podatnik nie jest objęty wyłączeniem z obowiązku wynikającego z art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej. Na powyższe nie ma pływu fakt spełnienia lub nie spełnienia przesłanki warunkującej sporządzenie dokumentacji podatkowej wynikającej z art. 25a ust. 1 pkt 1 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 1 updop)”.

Z powyższego wynika, że do składania informacji na formularzu ORD-U będzie zobowiązany podatnik sporządzający uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze względu na transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i z uwagi na fakt zapłaty należności do podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub z uwagi fakt zawarcia umowy spółki (wspólnego przedsięwzięcia) z takim podmiotem.