Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Obowiązek składania formularza MDR-3

Obowiązek składania formularza MDR-3

Obowiązek składania formularza MDR-3, związany z koniecznością informowania organów skarbowych o zastosowanych w spółkach schematach podatkowych, spoczywa na podmiocie, który jest tzw. korzystającym. Formularz z informacją o zastosowaniu w danym okresie rozliczeniowym schematu podatkowego należy przekazać Szefowi KAS.

Przez korzystającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • której udostępniane jest uzgodnienie,
  • u której wdrażane jest uzgodnienie,
  • która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia,
  • która dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.

Zasadniczo korzystającym może być zarówno podatnik (bez względu na formę prawną, jego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd), jak i płatnik – ze względu na fakt, że zgodnie z przepisami o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) samo niepobranie podatku przez płatnika może być traktowane jak korzyść podatkowa. Widzimy więc, iż osoba lub jednostka może okazać się korzystającym bez względu na jej status na gruncie innych przepisów podatkowych.

Przykładowo, korzystającym w myśl przepisów Ordynacji podatkowej może być spółka, która otrzymała schemat podatkowy od jednostki powiązanej czy też spółka, której pracownik (np. doradca podatkowy lub radca prawny) stworzył na użytek tej spółki schemat.

W objaśnieniach w zakresie MDR, przygotowanych przez Ministra Finansów, szczególną uwagę zwrócono na wyrażoną w ww. definicji przesłankę „przygotowania do wdrożenia uzgodnienia” przez korzystającego. Według objaśnień podatkowych, sformułowanie „czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia” obejmuje wszelkie czynności zarówno czynności faktyczne, jak i czynności prawne umożliwiające wykonanie lub zmierzające do wykonania uzgodnienia przez tego korzystającego. Nie są czynnościami służącymi wdrożeniu uzgodnienia czynności podejmowane przez podmioty trzecie, np. notariusza, działającego na zlecenie w stosunku do danego uzgodnienia. Takie podmioty trzecie nie będą więc wypełniać definicji korzystającego. Warto przypomnieć, że żeby dane uzgodnienie uznać za schemat podatkowy podlegający raportowaniu (w ramach np. MDR-1), korzystający nie musi osiągnąć faktycznej korzyści podatkowej w związku z realizacją uzgodnienia.

Przesłanką konieczności złożenia formularza MDR-3 jest sytuacja, w której:

  • korzystający dokonał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego, które dotyczą wdrażanego u niego schematu;
  • korzystający uzyskał wynikającą ze schematu korzyść podatkową – sytuacja ta może mieć miejsce zarówno w przypadku wdrożenia schematu w całości, jak i jego części.

Dla osób prawnych, termin na składanie formularza MDR-3 mija w dniu 31 marca 2020 r. (dla osób fizycznych jest to odpowiednio 30 kwietnia 2020 r.). Do końca tego dnia należy drogą elektroniczną wysłać formularz informujący o wykorzystanych w działalności gospodarczej schematach podatkowych w roku 2019.

Przedmiotowa informacja jest składana na formularzu MDR-3, zawiera ona:

1) NSP schematu podatkowego – a w przypadku gdy schemat nie posiada NSP, informacja ta powinna zawierać dane dotyczące schematu podatkowego składane na formularzu MDR-1,

2) wysokość korzyści podatkowej, która wynika ze schematu podatkowego – jeśli korzystający w danym okresie uzyskiwał taką korzyść.

NSP oznacza numer schematu podatkowego składający się z części indywidualnej nadawanej według kolejności zgłoszeń. Szef KAS nadaje indywidualne numery schematom pozyskiwanym w wyniku raportowania, po złożeniu formularza MDR-1. Niezwłocznie po otrzymaniu NSP danego schematu podatkowego promotor zobowiązany jest poinformować pisemnie o tym numerze korzystającego. Promotor powinien dochować obowiązku zgłoszenia schematu (MDR-1), jeśli jednak tego nie zrobi, obowiązek przechodzi na korzystającego.

W przypadku, gdy schemat podatkowy opisywany w deklaracji nie posiada NSP, informacja MDR-3 powinna zawierać w szczególności również następujące dane:

1) dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy,

2) podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych wraz ze wskazaniem przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy, w tym wskazaniem cechy rozpoznawczej oraz roli przekazującego tę informację,

3) wskazanie, czy przekazywana informacja o schemacie podatkowym dotyczy schematu podatkowego standaryzowanego lub schematu podatkowego transgranicznego,

4) streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeżeli ją nadano, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego,

5) wyczerpujący, według wiedzy przekazującego informację, opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy,

6) wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat podatkowy ma służyć,

7) przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, zastosowanie w schemacie podatkowym,

8) szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeżeli występują i są znane przekazującemu informację lub możliwe do oszacowania przez niego,

9) wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu,

10) wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzą przekazującego informację znajduje się schemat podatkowy, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia,

11) wskazanie znanych przekazującemu informację danych identyfikujących dla podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd lub których schemat ten może dotyczyć,

12) wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeżeli występują,

13) adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania NSP, przy czym wskazanie adresu traktuje się na równi z wyrażeniem zgody na doręczanie potwierdzenia nadania NSP wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Termin na złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. – a więc jednocześnie na złożenie MDR-3 przez podatników, którzy dokonywali czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwali wynikającą z niego korzyść podatkową – mija już niebawem. Warto pamiętać o realizacji ww. obowiązku, gdyż jego niewypełnienie jest zagrożone wysokimi sankcjami karnoskarbowymi. Odpowiedzialność sięga kwoty ponad 20 mln zł. Warto zaznaczyć, że kary nie zostały wprost określone za przekroczenie terminu raportowania MDR-3 (a wyłącznie za brak zaraportowania). Co prawda, w związku z ogłoszeniem panepidemii, postuluje się o wydłużenie terminów związanych z raportowaniem obowiązków podatkowych, w tym także raportowaniem MDR, niemniej jednak na dzień dzisiejszy nic jeszcze nie zostało postanowione w tej kwestii.