Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe propozycje ułatwień dla przedsiębiorców

Nowe propozycje ułatwień dla przedsiębiorców

Rząd przygotował kolejny pakietu zmian dla przedsiębiorców mając na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności uproszczenie niektórych procedur dotychczas obarczonych obowiązkami, które generowały nieuzasadnione koszty zarówno po stronie obywateli jak i firm (Link do ustawy).

Ustawodawca planuje wprowadzić ułatwienia m.in. w zakresie:

  • ograniczenia w posługiwaniu się pieczątką – brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne;
  • wizyt w urzędach – będą konieczne tylko w wyjątkowych przypadkach (w założeniu instytucje państwowe będą przede wszystkim korzystać z e-maili lub listów);
  • usprawnienia zasad kontroli w firmach – wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli;
  • stworzenia jednego miejsca, w którym gromadzone będą informacje o stawkach podatków lokalnych obejmujących opodatkowanie nieruchomości;
  • wprowadzenie możliwości scedowania obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości na dzierżawcę, jeżeli wraz z właścicielem złoży stosowny wniosek;
  • prawa do rezygnacji z konieczności wniesienia odwołania od decyzji organu pierwszej instancji w postępowaniu podatkowym;
  • określenia zamkniętego katalogu informacji, które podatnik ma obowiązek ująć w strategii podatkowej;
  • możliwości doręczania do urzędów skarbowych załączników na elektronicznych nośnikach jak np. płyta CD, pendrive (do tej pory organy podatkowe prezentowały zróżnicowaną praktykę w tym zakresie).

Wskazane powyżej rozwiązania stanowią jedynie wybrane przykłady ułatwień, które rząd planuje wprowadzić, aby zetknięcie się przedsiębiorców z biurokracją nie było najtrudniejszym obszarem prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji sejmowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami większość proponowanych rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r., choć dla części przepisów wyznaczono różne lub wydłużone terminy rozpoczęcia obowiązywania.

Osoby zainteresowane poszczególnymi zmianami powinny więc dokładnie śledzić, kiedy ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw i kiedy w życie wchodzą jej poszczególne rozwiązania.