Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe obowiązki odnośnie informowania o transakcjach transgranicznych

Nowe obowiązki odnośnie informowania o transakcjach transgranicznych

5 czerwca 2018 roku opublikowano Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. W związku z powyższym, komunikat w tym zakresie przedstawiło polskie Ministerstwo Finansów. 

Dyrektywa wprowadza obowiązek przekazywania informacji odnośnie tzw. uzgodnień transgranicznych, co do których pierwsza czynność została dokonana pomiędzy 25 czerwca 2018 roku a 1 lipca 2020 roku (data rozpoczęcia stosowania Dyrektywy).

Uzgodnienia transgraniczne to schematy o charakterze transgranicznym, które mogą skutkować zagrożeniem unikania opodatkowania.

Postanowienia Dyrektywy powinny zostać implementowane do krajowych porządków prawnych do dnia 31 grudnia 2019 r.

Implementacja Dyrektywy będzie skutkować wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji nakazujących raportowanie informacji na temat schematów podatkowych. Obowiązek ten będzie spoczywał na tzw. pośrednikach – a więc np. doradcach podatkowych, adwokatach, radcach prawnych, pracownikach instytucji finansowych – którzy w swej praktyce mają styczność z tworzeniem schematów podatkowych. W ocenie Ministerstwa, za pośrednika może zostać także uznany m.in.:

  • podmiot wspomagający podatnika,
  • biegły rewident,
  • notariusz,
  • osoby świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • doradcy inwestycyjni,
  • bank lub inne instytucje finansowe oraz pracownicy takich podmiotów.

Dyrektywa zawiera przepisy dotyczące możliwości zwolnienia pośrednika z obowiązku przekazania informacji dotyczących uzgodnień o charakterze transgranicznym w sytuacji, gdy prowadziłoby to do naruszenia tajemnicy zawodowej.

This post is also available in: en - Nowe obowiązki odnośnie informowania o transakcjach transgranicznychEN