Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Kolejne propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, czyli tarcza 3.0 i związane z nią obawy

Kolejne propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, czyli tarcza 3.0 i związane z nią obawy

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w związku z trwającym stanem epidemicznym. Ogłoszone założenia zmian wzbudziły wiele wątpliwości oraz obaw o zachowanie stanowisk pracy, które przecież miały być chronione w czasie epidemii. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej proponowanym rozwiązaniom.

  1. Obniżenie czasu pracy oraz obniżenie pensji pracowników o 10% – proponowane jest wprowadzenie takiej możliwości w przedsiębiorstwach, które odniosły spadek obrotów o co najmniej 15% w porównaniu do roku poprzedniego lub 25% w bieżącym roku, miesiąc do miesiąca. Ma się to odbyć poprzez poinformowanie pracowników, bez konieczności uzyskania zgody załogi oraz związków zawodowych, jednak z poinformowaniem o wprowadzonych zmianach okręgowego inspektora pracy. Kwestią istotną dla pracowników jest to, czy obniżenie czasu pracy oraz obniżenie pensji pracowników będzie mogło trwać dłużej niż trzy miesiące.
  2. Możliwość dostarczenia wypowiedzenia e-mailem – planuje się wprowadzenie elektronicznej formy zwalniania pracowników, dotychczas akceptowanej raczej w orzecznictwie, ale nie wynikającej wprost z Kodeksu pracy. Jednak nie oznacza to, że pracownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu w tej kwestii (może tego dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia). Złożenie sprzeciwu nie przerywa biegu wypowiedzenia, a pracodawca powinien rozpatrzyć je w ciągu trzech dni. W przypadku jeśli pracodawca nie zmieni zdania, istnieje również możliwość odwołania się do sądu (w terminie 21 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia).
  3. Przymusowe urlopy dla pracowników – pracodawca we wskazanym przez siebie terminie będzie mógł wysłać pracownika na przymusowy urlop (maksymalnie na połowę przysługującego mu urlopu z bieżącego roku plus ewentualnie urlop zaległy za poniższymi zastrzeżeniami). Nie jest przy tym konieczne uwzględnianie planu urlopowego. Jeżeli pracownik posiada urlop zaległy, to pracodawca może go wysłać na maksymalnie 30 dni takiego zaległego urlopu.
  4. Zawieszone z mocy prawa zostaną postanowienia układów zbiorowych, a także innych porozumień zawartych z załogą w zakresie ochrony i gwarancji zatrudnienia – dotyczy to firm, które odnotowały spadek obrotów na zasadach określonych w tarczy antykryzysowej lub odnotowały wzrost obciążenia funduszem płac (wzrost o co najmniej 5% liczony jako iloraz kosztów płac i przychodów z działalności z okresu sprzed epidemii).
  5. Zwolnienie pracownika – w pierwszej kolejności zwolnienia mają dotyczyć osób, które posiadają inne źródła dochodu, np. osoby, które są zatrudnione na dwóch etatach, prowadzą własną działalność gospodarczą, otrzymują wynagrodzenie z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji lub praw majątkowych, otrzymują rentę lub emeryturę.

Należy zauważyć, że przedstawione powyżej rozwiązania mają mieć charakter tymczasowy i planowane są w celu wsparcia firm w czasie kryzysu wywołanego stanem epidemicznym. Wykorzystanie przez pracownika urlopu z poprzedniego roku w czasie epidemii jest korzystne dla pracodawcy – pracownik po zniesieniu obecnych ograniczeń będzie mógł wrócić do pracy i być w pełni dyspozycyjny. Natomiast otrzymanie wypowiedzenia drogą e-mailową nie powoduje, że pracownik traci swoje uprawnienia. Nadal posiada możliwość złożenia sprzeciwu, jak w przypadku standardowego wypowiedzenia.

W mediach pojawiło się wiele opinii dotyczących ograniczenia praw pracowników oraz obawy pracowników o swoje stanowiska pracy. W odpowiedzi na te głosy Rzecznik Rządu Piotr Müller wydał komunikat (27 kwietnia 2020 r.), z którego wynika, że „ograniczenia praw pracowniczych nie znajdują odzwierciedlenia w projekcie, który ma przyjąć rząd. Pracownicy i pracodawcy zgłaszają różne propozycje zmian.” Dlatego należy zauważyć, że zaprezentowane rozwiązania nie zostały jeszcze ostatecznie przyjęte.