Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / GTU_12 a pomoc w zakresie formalności podatkowych

GTU_12 a pomoc w zakresie formalności podatkowych

Ostatnie zamieszania względem nowych obowiązków względem kodów JPK i presja złożenia deklaracji do 25 listopada wywołała liczne wątpliwości wielu podatników, względem tego, czy stosownie wybrali odpowiednio kody. Warto przypomnieć, że wprowadzenie kodów miało upraszczać pracę podatnikom, a nie ją utrudniać. Mając na uwadze dodatkowe obowiązki podatników, mają oni przede wszystkim z tego tytułu dodatkowe obowiązki. Często, odpowiednie zastosowanie kodów wymaga dodatkowych konsultacji z działem podatkowym, co sprawia również, że zakres usług, z których klient korzysta, poszerza się, a w konsekwencji ponosi więcej kosztów względem analizy i dodatkowych konsultacji.

Jak zostało zauważone, zamiast uproszczeń podatnicy zmagają się z większymi problemami w zakresie rozliczeń niż miało to miejsce do tej pory. Dodatkową presją jest fakt, że wprowadzone zostały nowe sankcje z tytułu nieprawidłowych rozliczeń, m.in. przez błąd odpowiedniego oznaczenia, gdzie podatnik może zapłacić nawet 500 złotych za każdą nieprawidłowość.

Czy pomoc w zakresie formalności podatkowych podlega oznaczeniu?

Wartym przeanalizowania w zakresie zastosowania kodu GTU_12, jest zwrócenie uwagi na to, czy w zakresie świadczenia usług takich jak np. pomoc w procesie odzyskiwania podatku VAT, wypełnianie i składanie wniosków o zwrot podatku VAT, dostarczanie administracji skarbowej wymaganych wyjaśnień i dokumentów, czy chociażby komunikacja z organami w imieniu klienta, powinno podlegać oznaczeniu GTU_12 na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Należy tutaj zwrócić uwagę na to, czy wykonywane powyższej usługi mieścić się mogą się w zakresie definicji doradztwa podatkowego, które zgodnie z oznaczeniem PKWiU powinno podlegać oznaczeniom kodu GTU_12 ze względu na kwalifikację jako usługi doradczej.

Zwrócić należy zatem uwagę na zawarte w przepisie warunki do uznania danego świadczenia za czynności doradztwa podatkowego w świetle art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, czynności te obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Wskazać przy tym należy, że w zakresie punktów 1 i 4, czynności mogą być jedynie wykonywane przez uprawnione do tego osoby, takich jak doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni.

Skoro punkt 2 i 3, może być wykonywany także przez inne osoby niż licencjonowani doradcy podatkowi, ale będą mieściły się w zakresie doradztwa, to może pojawić się zatem wątpliwość w przypadku sklasyfikowania takich usług jak np. czynności wspierające przez określone działy w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych czy innych pomocy w tym właśnie zakresie. Mając jednak na uwadze, że czynności polegające na sporządzeniu deklaracji podatkowych i zeznań podatkowych mogą być jedynie elementem większej usługi, to swoim zakresem nieco przypomina to usługę doradztwa podatkowego czy prawnego. Zaleca się zatem, dla bezpieczeństwa, zastosować oznaczenie kodu GTU_12.