Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Czy można skorygować już zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Czy można skorygować już zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Na to pytanie odpowiedź można znaleźć wprost w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z odpowiednimi regulacjami, nie ma możliwości poprawienia zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  Jak bowiem stanowi art. 54 ust. 2 ustawy, w sytuacji otrzymania po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, a także tych, które istotnego wpływu nie mają, ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymano.

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych korekty błędów wykrytych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym zależy od stopnia ich istotności.

Art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości stanowi, iż w przypadku popełnienia w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „zysk (stratę) z lat ubiegłych”. Dzięki takiej konstrukcji, korekta błędu istotnego pozostaje bez wpływu na bieżący wynik finansowy jednostki.

Szczegółowe informacje dotyczące błędów popełnionych w latach ubiegłych, z podaniem ich kwot i rodzaju, ujmuje się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy.

Odmiennie prezentuje się kwotę korekty w sytuacji , gdy ujawniony błąd,  z punktu widzenia jednostki, nie jest istotny. Skutki takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym wykryto błąd. Tym samym błędy uznane za nieistotne wpływają na wysokość wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy.