Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Co nowego w Ordynacji podatkowej?

Co nowego w Ordynacji podatkowej?

W dniu 25 grudnia wejdzie w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169). Zmiana zakłada modyfikację katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym oraz wprowadzenie możliwości wystąpienia do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia dotyczącego kontrahenta podatnika.

Już za kilka dni do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dodane zostaną „informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej”. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na toczące się postępowania, ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej).

Ponadto w związku z nowelizacją, organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą będzie mógł wydać zaświadczenie dotyczące ściśle określonych informacji o podatniku. Wzór zaświadczenia zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Delegację do wydania tego rozporządzenia zawiera art. 306j Ordynacji podatkowej.

Dane podatnika, które mogą zostać ujęte w zaświadczeniu zostały enumeratywnie wyliczone w ustawie. Tym samym ustawa przewiduje wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do informacji o:

  1. niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  2. nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  3. zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Organ podatkowy odmówi wydania zaświadczenia, gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik takiej deklaracji lub innego dokumentu nie złożył.

Wydanie zaświadczenia będzie podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zdaniem projektodawców możliwość uzyskania zaświadczenia o sytuacji podatkowej kontrahenta przyczyni się do wzmocnienia ochrony podatników przed nieuczciwością partnerów handlowych.

[On 25 December 2017 act amending Tax Ordinance will enter into force. For more details please contact us at office@advicero.eu]