Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Centrum Badawczo Rozwojowe – ulga B+R

Centrum Badawczo Rozwojowe – ulga B+R

Warunki do uzyskania przez danego przedsiębiorcę statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) są wskazane w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Przepisy ustawy o CIT i PIT, odnosząc się do definicji centrum badawczego-rozwojowego, odsyłają do art. 17 tej właśnie ustawy. Zgodnie z jej przepisami, przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe (z wyłączeniem instytutu badawczego, Centrum Łukasiewicz i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz) może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, spełniając określone kryteria. Przede wszystkim, status CBR może uzyskać przedsiębiorca, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:

  • 5 mln PLN oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo
  • 2,5 mln PLN i są niższe niż 5 mln PLN oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.

Do dodatkowych warunków, które musi spełnić przedsiębiorca, należy stosowanie przez niego przepisów o rachunkowości oraz niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Spełnienie powyższych warunków ustala się na podstawie sprawozdania z badania oraz zatwierdzonego – przez audytora – sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku. Status CBR nadawany jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zatem przedsiębiorca ubiegający się o nadanie statusu CBR składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki.

We wniosku o nadanie statusu CBR należy zawrzeć:

1) nazwę firmy, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer REGON;

4a) numer w rejestrze przedsiębiorców;

5) dane dotyczące przychodów netto, o których mowa powyżej;

6) opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce;

7) zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z wyszczególnieniem przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej;

8) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, zawierające informację o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej;

9) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku;

10) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

7) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

8) w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego – informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności;

9) sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok kalendarzowy, przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego.

Przepisy o uldze B+R przewidują szereg dodatkowych korzyści dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. I tak, dla tego typu podmiotów wprowadzone są dodatkowe dwie kategorie kosztów kwalifikowanych:

  1. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, gdzie te aktywa stanowią odrębną własność i są wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
  2. koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 3) powyżej, na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Podmioty, które mają status CBR, i jednocześnie są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 150% wszelkich kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Te CBR, które nie mają statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, część kosztów kwalifikowanych odliczają w 100% (a pozostałe kategorie kosztów kwalifikowanych w 150%).

Dodatkowo, podmioty CBR mają zagwarantowane zwolnienie:

  • z podatku od nieruchomości(art. 7 ust. 2 pkt5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170));
  • z podatku rolnego (art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256));
  • z podatku leśnego (art. 7 ust. 1 pkt 6: ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 888)).