Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX ALERT | Polski Ład 3.0 – zmiany w CIT od 1 stycznia 2023

Advicero Nexia | TAX ALERT | Polski Ład 3.0 – zmiany w CIT od 1 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że 1 stycznia 2023 r., w ramach kolejnej już nowelizacji tzw. „Polskiego Ładu” weszły w życie zmiany w przepisach prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2180). Warto zaznaczyć, że regulacje w niektórych przypadkach znacznie różnią się od tych obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., o których informowaliśmy Państwa, gdy wchodziły one w życie.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem omówienia szczegółowego wpływu tychże zmian na rozliczenia podatkowe Państwa spółek.

Niniejszym prezentujemy Państwu podsumowanie wprowadzonych zmian w ustawie o CIT:

 1. Przerzucone dochody
 2. Ceny transferowe
 3. Koszty finansowania dłużnego
 4. Spółki holdingowe
 5. Podatek u źródła
 6. Zagraniczne jednostki kontrolowane
 7. Estoński CIT
 8. Ulga na złe długi
 9. Podatek od przychodów z budynków (minimalny)
 10. Przerzucone dochody

1. Przerzucone dochody

 • Za przerzucone dochody uznane zostaną jedynie koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką, stanowiące wierzytelność tego podmiotu, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym.
 • Doprecyzowanie – podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty, może być wyłącznie podatnik, który nie ma w Polsce siedziby lub zarządu.
 • Doprecyzowanie – przesłanka „preferencyjnego opodatkowania” podmiotu powiązanego, tj. wskazanie, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia tego podmiotu powiązanego, taki dochód (przychód) podmiotu powiązanego z podatnikiem, uzyskany z tytułu kosztów pasywnych, ma:
  • podlegać opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, lub
  • podlegać zwolnieniu lub wyłączeniu z tego podatku.
 • Określenie, że podmiot powiązany ma uzyskiwać co najmniej 50% łącznych przychodów pasywnych od podatnika lub innych spółek powiązanych z podatnikiem będących polskimi rezydentami podatkowymi.
 • Nowe przesłanki podatkowe – konieczne będzie, aby podmiot powiązany, na rzecz którego ponoszone są koszty, przekazał co najmniej 10% przychodów pasywnych innemu podmiotowi w przypadkach określonych w ustawie.
 • Stawka podatku (19%) oraz rodzaj kosztów [wydatki z tytułu usług niematerialnych (doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze); wszelkiego rodzaju opłaty i należności z tytułu licencji, praw autorskich i praw własności przemysłowej; koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek innych niż udzielone przez oraz świadczeń o podobnym charakterze; koszty finansowania dłużnego, opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów i ryzyk] nie ulegną zmianie.

2. Ceny transferowe

 • Likwidacja przepisów dotyczących obowiązku dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych (przepisy uchylone z mocą wsteczną – od 2021 r.).
 • Podniesienie progów dla bezpośrednich transakcji rajowych:
  • 2 500 000 PLN – w przypadku transakcji finansowej;
  • 500 000 PLN – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa
 • Transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – zastosowanie do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r., lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.
 • Transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane, z zagranicznym zakładem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – zastosowanie do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2023 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2022 r., lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2022 r.

3. Koszty finansowania dłużnego

 • Obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą kwotę – kwotę 3 000 000 PLN albo kwotę obliczoną według wzoru EBIDTA wyliczoną według wzoru [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] × 30%.
 • Wyjątki do wprowadzonego „Polskim Ładem 1.0” wyłączenia z kosztów podatkowych w całości kosztów finansowania dłużnego od podmiotu powiązanego – w części przeznaczonej na transakcje kapitałowe, czyli w szczególności:
  • nabycie lub objęcie udziałów (akcji),
  • nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • wniesienie dopłat,
  • podwyższenie kapitału zakładowego lub
  • wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia
 • Wyjątki dotyczą przeprowadzenia takich transakcji w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem oraz przez bank/ SKOK mające siedzibę w państwie UE/ EOG. Dodatkowo, dookreślono zasadę, że wyłączenie z kosztów podatkowych nie dotyczy kosztów finansowych od zadłużenia, które było uzyskane i wydatkowane przed końcem roku 2021.
 • Obie regulacje obowiązują wstecznie – od 1 stycznia 2022 r.

4. Spółki holdingowe

 • Zwiększenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła z tytuły wypłaty dywidendy z 95% do 100%.
 • Zmiana definicji spółki holdingowej:
  • dodatkowo jako spółka holdingowa zakwalifikuje się prosta spółka akcyjna
  • bezpośrednie nieprzerwane posiadanie na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej powinno być spełnione przez okres nie co najmniej 1-ego roku, ale co najmniej 2 lat, na dzień poprzedzający dzień uzyskania odpowiedniego przychodu
  • spółka będzie mogła korzystać (spełniać warunki) ze zwolnienia dywidendowego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT oraz dochodów z dywidendy uzyskiwanych za granicą (art. 20 ust. 3 ustawy o CIT) – nadal nie może korzystać ze zwolnienia dotyczącego Specjalnych Stref Ekonomicznych lub Polskiej Strefy Inwestycyjnej.
 • Zmiana definicji spółki zależnej:
  • możliwość posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki
  • możliwość posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
  • możliwość korzystania ze zwolnień dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych lub Polskiej Strefy Inwestycyjnej
  • na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) wszystkie warunki powinny być spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.
 • Zmiana definicji zagranicznej spółki zależnej:
  • na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) warunki są spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.
  • w przypadku gdy spółka ta spełnia warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w roku podatkowym, w którym wypłacana jest dywidenda, lub w którymkolwiek z 3 lat (nie 5 lat jak w przypadku pierwotnej regulacji) podatkowych poprzedzających ten rok.
 • Zmiana definicji krajowej spółki zależnej:
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, będącą polskim podatnikiem CIT przez okres dwóch lat

5. Podatek u źródła

 • Zniesienie obowiązku składania następczych oświadczeń płatników WH-OSC, ze skutkiem stosowania wydłużonych terminów obowiązywania oświadczeń względem należności wypłaconych w 2022 r. Pierwsze złożone przez płatnika oświadczenie WH-OSC pozwoli mu nie stosować przepisu art. 26 ust. 2e ustawy o CIT do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie.
 • Oświadczenie WH-OSC następcze będzie musiało być składane dopiero w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

6. Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC)

 • Przy ustalaniu dochodu CFC uwzględnia się również przychody i koszty przypisane jej zgodnie z art. 5 ustawy o CIT (wspólne źródła przychodów, np. z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi) oraz że nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy o CIT, z wyjątkiem określonych w art. 24a ustawy o CIT.
 • Ustalenie przesłanki wysokiej rentowności – jeżeli przed końcem roku podatkowego jednostka zbyła aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów określonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, wartość bilansową zbytych aktywów określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w wartości, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy o CIT, w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym, do całkowitej liczby dni w tym roku (art. 24a ust. 3f).

7. Estoński CIT

 • Terminem złożenia deklaracji CIT-8E i wpłaty ryczałtu należnego od wartości rozdysponowanego przychodu z zysku netto będzie koniec trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano tej dyspozycji.
 • Wprowadzenie m.in. zmiany w zakresie ustalania przychodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) do celów służbowych oraz innych celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

8. Ulga na złe długi

 • Wprowadzenie braku obowiązku wykazania ulgi na złe długi w zeznaniu podatkowym (załączniki CIT-WZ lub CIT/WZG).

9. Podatek od przychodów z budynków (minimalny)

 • Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków – brak obowiązku wydania decyzji o zwrocie podatku w przypadku braku wątpliwości co do złożonego wniosku.

Ponadto regulacje o minimalnym podatku przychodowym zostały zawieszone i mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Uchylono natomiast przepisy dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” (które pierwotnie miały obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.).

Podobne wpisy