Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Tax Alert | Polski Ład

Advicero Nexia | Tax Alert | Polski Ład

Szanowni Państwo,

Niniejszym prezentujemy Państwu podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego, w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. Projekt ustawy został podpisany przez Prezydenta w dniu 15 listopada 2021 r., zatem większość zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem omówienia szczegółowego wpływu tychże zmian na rozliczenia podatkowe Państwa spółek.

 1. Minimalny podatek przychodowy
 2. Ukryta dywidenda i przerzucane dochody
 3. Koszty finansowania dłużnego
 4. Ryczałt od przychodów spółek
 5. Podatek u źródła
 6. Zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych
 7. Ulgi – na ekspansję, IPO, B+R, prototyp, na robotyzację, na szkolnictwo/sport, zwiększenie sprzedaży
 8. Zmiany w PIT
 9. Składka zdrowotna dla poszczególnych grup podatników
 10. VAT – grupa VAT oraz pozostałe zmiany
 11. Porozumienie inwestycyjne
 12. Obowiązek prowadzenia elektronicznie ewidencji podatkowych

Minimalny podatek przychodowy

Nowy podatek będzie dotyczył podmiotów opodatkowanych CIT oraz PGK, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy, i wynosił będzie 10% podstawy opodatkowania.

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:

1) kosztów dotyczących nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych;

2) przychodów oraz związanych z nimi kosztów, jeśli cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, a podatnik poniósł z takiej transakcji stratę lub udział dochodu poniżej 1%.

Podstawa opodatkowania będzie ustalana w następujący sposób:

 • wartość 4% przychodów ze źródła przychodów operacyjnych,
 • wartość poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, przekraczających kwotę 30% podatkowej EBITDA,
 • wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia wartości niematerialnej i prawnej, skutkującego zwiększeniem zysku brutto/ zmniejszeniem straty brutto,
 • wartości poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (lub podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową), bezpośrednio lub pośrednio, kosztów nabycia określonych usług niematerialnych lub opłat za korzystanie z wartości niematerialnych, w części przekraczającej sumę kwoty 5% podatkowej EBITDA i kwoty 3 mln zł.

Podstawa opodatkowania może być pomniejszona m.in. o wartość odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania wskazaną w art. 18 ustawy o PDOP, przy czym nie jest dozwolone odliczenie tzw. ulgi na złe długi.

Minimalny podatek dochodowy jest należny w terminie złożenia rozliczenia rocznego w podatku PDOP. Podlega on odliczeniu od podatku PDOP za kolejno po sobie następujące trzy lata podatkowe.

Przepisów o minimalnym podatku nie stosuje się do:

 • tzw. start-upów, tj. podatników, którzy zaczęli działalność, oraz w kolejnych dwóch latach podatkowych ich działalności,
 • przedsiębiorstw finansowych,
 • podatników, którzy wykazują przejściowe trudności (spadek przychodów w porównaniu do poprzedzającego roku podatkowego co najmniej o 30%),
 • podatników o tzw. prostej strukturze (osoby fizyczne jako wspólnicy, brak udziałów w innych podmiotach),
 • podmioty, które większość uzyskanych w roku podatkowym przychodów operacyjnych osiągają w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich/ statków powietrznych,
 • podmioty, które większość uzyskanych w roku podatkowym przychodów operacyjnych osiągają w związku z wydobywaniem kopalin, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
 • podatników, którzy wchodzą w skład grupy co najmniej dwóch spółek, gdzie obydwie są polskimi rezydentami, jedna posiada bezpośrednio co najmniej 75%-owy udział w drugiej, a udział ich łącznych dochodów w przychodach jest większy niż 1%.

Ukryta dywidenda i przerzucane dochody

„Polski Ład” zakłada zaostrzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów przy transakcjach z podmiotami powiązanymi, w tym ze wspólnikami spółek. „Ukryta dywidenda” to brak możliwości zaliczenia w KUP wypłacanego wynagrodzenia za np. świadczenie usług spółce (taki wydatek, w odróżnieniu od dywidendy, może być co do zasady zaliczony do KUP i pomniejszyć dochód do opodatkowania spółki).

W Polskim Ładzie ustawodawca wskazuje na ograniczenia w odliczalności wydatków ponoszonych na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych ze spółką lub jej wspólnikiem, spełniających następujące przesłanki:

 • uzależnianie wysokości lub terminu wypłaty wynagrodzenia wypłacanego za różnorakie świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych od faktu osiągniecia zysku czy też wysokości zysków osiąganych przez takiego podatnika,
 • płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, transakcje o nierynkowym charakterze, nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej („racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty”),
 • użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika (własność lub współwłasność), lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem, które posiadane były przez takiego wspólnika (lub jego podmiotu powiązanego) jeszcze przed utworzeniem podatnika.

Dwóch ostatnich kategorii nie uwzględnia się w NKUP, jeśli ich suma w roku podatkowym jest niższa niż kwota bilansowego zysku brutto, osiągniętego w okresie, w którym te koszty zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Warto pamiętać, że kwalifikacja wydatków jako ukryta dywidenda może mieć konsekwencje w postaci obowiązku pobrania podatku u źródła. Regulacje odnośnie ukrytej dywidendy wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Ponadto opodatkowaniu 19% CIT będą podlegały „przerzucone dochody” czyli określone koszty (m.in. niektóre usługi niematerialne, należności licencyjne, koszty finansowania dłużnego – stanowiące co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów) poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości, a faktycznie zapłacony przez niego podatek jest niższy o co najmniej 25% od podatku, który byłby należny w Polsce.

Podatek od „przerzuconych dochodów” jest należny w terminie złożenia zeznania rocznego, a podatnikiem jest polska spółka ponosząca wydatki. Podatek ten można obniżyć o kwotę podatku u źródła pobranego od wskazanych w ustawie kategorii płatności, a także o odpowiednią część podatku przypadającego na koszty finansowania nieuwzględnione w KUP.

Regulacja ta nie będzie miała zastosowania w zakresie, w jakim te koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przy jej ocenie bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

 • zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego wykonuje on faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • podmiot posiada możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu otrzymanej należności,
 • podmiot ponosi ryzyko ekonomiczne związane utratą danej należności.

Ponadto przy ocenie rzeczywistej działalności gospodarczej będzie decydować również stosunek pomiędzy przychodem uzyskiwanym przez podmiot powiązany z prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej do przychodów ogółem.

Koszty finansowania dłużnego

Polscy rezydenci podatkowi będą obowiązani wyłączyć z KUP koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa:

1)   kwotę 3 000 000 PLN albo

2) kwotę obliczoną według wskaźnika EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), tj.: ([(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%)

Ponadto w „Polskim Ładzie” przewiduje się także wyłączenie w całości kosztów finansowania dłużnego od podmiotu powiązanego – w części przeznaczonej bezpośrednio / pośrednio na transakcje kapitałowe (nabycie lub objęcie udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia).

Szczegóły zagadnienia wyczerpująco opisujemy na naszym blogu.

Ryczałt od dochodów spółek

Ideą ryczałtu od dochodów spółek jest odroczenie opodatkowania dochodów spółki aż do momentu wypłaty zysku ze spółki. Ponadto korzystne jest także ujednolicenie ewidencji podatkowej i rachunkowej oraz prawo do stosowania niższych stawek podatkowych. Do tej pory bardzo mała grupa podatników może z niego skorzystać. W „Polskim Ładzie” proponuje się, aby przede wszystkim poszerzyć zakres podmiotowy możliwego objęcia tą formą opodatkowania o nowe spółki prawa handlowego, tj. komandytowe i komandytowo-akcyjne (SKA).

Warunki do skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek mają być następujące:

 • udziałowcami/ akcjonariuszami/ wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innych spółek (prosta struktura),
 • brak konieczności opodatkowania przychodów przy przejściu na ryczałt (o ile jest stosowany dłużej niż 4 lata),
 • spółki muszą prowadzić w Polsce realny biznes, czyli osiągać większość przychodów z działalności operacyjnej – zniesienie limitu przychodowego,
 • spółki muszą zatrudniać minimalną liczbę pracowników wymaganą przez ustawę (co do zasady trzech pracowników) – zniesienie obowiązku inwestycji.

Opodatkowanie poszczególnych grup podatników miałoby wyglądać następująco:

 • mały podatnik/ rozpoczynający działalność 10% (dotychczas 15%)
 • pozostali – spółki kapitałowe/ komandytowa /SKA 20% (dotychczas 20%)
 • wspólnicy:
 • ryczałtowe 19%,
 • możliwość odliczenia od podatku od wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:
  • minus 90% x ryczałt spółki (liczony według stawki 10%),
  • minus 70% x ryczałt spółki (liczony według stawki 20%).

Ryczałt od dochodów spółek jest dobrą alternatywą opodatkowania dla spółek kapitałowych.

Opodatkowanie u źródła

Główne zmiany w zakresie podatku u źródła dotyczą m.in. zmian w zakresie procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła, zakresu opinii o zastosowaniu preferencji czy też definicji rzeczywistego odbiorcy.

W szczególności, zmiany dotyczą następujących zagadnień:

Zawężenie procedury „Pay and refund” do:

 • podmiotów powiązanych,
 • wypłaty odsetek/ należności licencyjnych /dywidend (wyłączenie usług niematerialnych),
 • płatności, które bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie zostały zakwalifikowane jako należności z powyższych tytułów,
 • wyłączono płatności dokonywane między polskimi podatnikami.

Opinia o zastosowaniu preferencji:

 • w przypadku płatności odsetek/ należności licencyjnych/ dywidend na kwotę ponad 2 mln PLN w ciągu roku,
 • dotyczy również stawek preferencyjnych lub zwolnień w oparciu o umowy o UPO,
 • warunki odmowy wydania – brak odwołania do rzeczywistej działalności gospodarczej z art. 24a ust. 18 ustawy o CIT.

Zmieniona definicja Beneficial Owner:

 • przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

Szczegóły zagadnienia wyczerpująco opisujemy na naszym blogu.

Zmiany w cenach transferowych

Projektowane zmiany zakładają wydłużenie terminów realizacji obowiązków dokumentacyjnych ale też zmianę zakresu tych obowiązków, poprzez wyłączenie określonych kategorii transakcji z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji lub analizy porównawczej.

Terminy na przygotowanie dokumentacji zostaną zmienione w następujący sposób:

 • przygotowanie dokumentacji lokalnej – do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • sporządzenie i złożenie Informacji o cenach transferowych (TP-R) – do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Dodano wymóg, aby lokalna dokumentacja podatkowana była przygotowana w postaci elektronicznej.

Ponadto do sporządzenia dokumentacji grupowej (Master File) będą zobowiązane podmioty powiązane, które należą do grupy podmiotów, jeżeli są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną oraz są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – zniesiono warunek przychodowy (200 mln PLN).

Sprecyzowano również pojęcie wartości transakcji kontrolowanej. W projekcie wskazano, że wartość transakcji będzie odnosiła się w przypadku m.in.:

 • depozytu – do wartości kapitału,
 • umów spółek niebędących osobami prawnymi – do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami lokalna dokumentacja cen transferowych ma nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności w następujących przypadkach:

 • transakcja kontrolowana spełnia warunki zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych dotyczących usług o niskiej wartości dodanej (regulacja obecnie obowiązująca),
 • transakcja kontrolowana jest zawierana przez podmioty powiązane, które są mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami, oraz
 • transakcja objęta obowiązkiem dokumentacyjnym nie jest transakcją zawartą z tzw. rajami podatkowymi (transakcje bezpośrednie i pośrednie).

Przewiduje się także wyłączenie z obowiązków dokumentacyjnych w przypadku transakcji:

 • pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,
 • objętych porozumieniem inwestycyjnym albo porozumieniem podatkowym, za okres, którego takie porozumienie dotyczy,
 • pożyczki, kredytu lub emisji obligacji – gdy zastosowanie ma safe harbour dla transakcji finansowych,
 • usług o niskiej wartości dodanej – gdy zastosowanie ma safe harbour dla transakcji stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej; należy jednak posiadać szczegółową kalkulację dotycząca transakcji zgodnie z warunkami do zastosowania safe harbour, oraz niezależnie od tego, należy posiadać analizę funkcji, aktywów i ryzyka.

Kolejną zmianą jest wyłączenie z obowiązków dokumentacyjnych w przypadku tzw. czystego refakturowania.

Zmiany dotyczącą również m.in. zakresu dokumentacji podstawowej, zmiany oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, zmiany w formularzu TPR oraz sankcjach w KKS.

Szczegóły zagadnienia wyczerpująco opisujemy na naszym blogu.

Nowe ulgi podatkowe

„Polski Ład” przewiduje szereg ulg podatkowych, w tym:

 • ulga konsolidacyjna
 • ulga IPO
 • ulga na prototyp
 • ulga na robotyzację
 • ulga na ekspansję
 • Ulga na działalność sportową / kulturalną / szkolnictwo wyższe / naukę
 • Zmienioną ulgę B+R.

Ulga konsolidacyjna

Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowej kwoty kosztów poniesionych w związku z nabyciem udziałów lub akcji spółki do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym osiągniętych przez spółkę nabywającą dochodów, nie więcej jednak niż 250 000 PLN. Dotyczyć ma to wydatków takich jak podatki i inne należności publicznoprawne, na obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę a także wydatków na opłaty notarialne, sądowe i skarbowe.

Z ulgi można będzie skorzystać, jeżeli zarówno spółka nabywana jak i nabywająca będą spełniały określone wymogi, tj. nie były przez 2 lata przed nabyciem udziałów (akcji) podmiotami powiązanymi oraz prowadziły działalność co najmniej 24 miesiące przed nabyciem.

Ponadto spółka nabywająca musi generować przychody z działalności operacyjnej oraz w ramach jednej transakcji ma obejmować udziały (akcje) w ilości dającej bezwzględną większość praw głosu. Z kolei spółka nabywana powinna mieć siedzibę lub zarząd w Polsce lub na terytorium kraju, z którym zawarta UPO pozwala na wymianę informacji podatkowych. Natomiast jej przedmiot działalności ma być tożsamy lub wspierający działalność podatnika (nie może być działalnością finansową).

Nie będzie można skorzystać z ulgi, jeżeli nastąpi zbycie/ umorzenie udziałów (akcji) w terminie 36 miesięcy od dnia ich nabycia lub dojdzie do likwidacji/ upadłości /innej, przewidzianej prawem okoliczności zakończenia działalności w terminie 36 miesięcy od dnia ich nabycia.

Ulga IPO (Initial Public Offering)

Ulga przewidziana jest dla spółek akcyjnych i dotyczyć będzie wydatków na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji na rynku regulowanym. Podstawa opodatkowania może być pomniejszona o:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku VAT, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego (maksymalnie 50 000 PLN).

Ulgę IPO będzie można odliczyć od dochodu po uprzednim odliczeniu ulgi B+R, ulgi na prototyp, ulgi na zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowych produktów oraz ulgi konsolidacyjnej (o ile przysługiwały danej spółce).

Ulga na prototyp

Ulga przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% wydatków na produkcję próbną nowego produktu i wprowadzenie nowego produktu na rynek (nie więcej niż 10% dochodu). Koszty te pomniejsza się o podatek VAT.

Warto zaznaczyć, że podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) lub Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych zwolnień.

Ulga na robotyzację

Ulga przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% KUP, które już wcześniej zostały zaliczone do KUP z tytułu kosztów przeznaczonych na robotyzację.

Kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

KUP przeznaczonymi na robotyzację będą m. in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych i maszyn, koszty nabycia usług szkoleniowych, opłaty leasingowe, czy koszty nabycia WNiP.

Ulga na ekspansję

Ulga przewiduje możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów (rzeczy wytworzonych przez podatnika) do podmiotów niepowiązanych.

Wydatki na ekspansję będą mogły podlegać odliczeniu dwukrotnie – jako koszt uzyskania przychodu oraz w ramach ulgi, przy czym odliczenie jest limitowane do kwoty 1 mln PLN w roku podatkowym.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest:

 • wzrost przychodu ze sprzedaży produktów,
 • sprzedaż nowych produktów, jak również
 • wzrost przychodu ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku zbytu (krajowym i zagranicznym).

Koszty uzyskania przychodów będą stanowić m.in. wydatki związane z uczestnictwem w targach, z działaniami promocyjno-informacyjnymi, czy dostosowaniem opakowań do wymagań kontrahenta.

Podobnie jak w przypadku ulgi na prototyp, podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień w ramach SSE lub PSI prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych zwolnień.

Ulga na działalność sportową / kulturalną / szkolnictwo wyższe / naukę

Ulga będzie polegała na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% KUP poniesionych na działalność sportową / kulturalną / szkolnictwo wyższe / naukę. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do KUP, w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

Ulga B+R i IP BOX

B+RIP BOX
Limity odliczeń dla centrów badawczo-rozwojowych (CBR) mają wzrosnąć do 200%.   Dla pozostałych przedsiębiorców do 200% w przypadku wynagrodzeń pracowników oraz kosztów umów cywilnoprawnych.   Możliwość odliczenia ulgi B+R od zaliczek na PIT (w określonych sytuacjach).Referencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego), wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.   Wytwarzanie własnych IP (zysków) opodatkowane stawką 5%.
Możliwość jednoczesnego skorzystania z ulgi na działalność B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest preferencją IP Box.

Zmiany w PIT

„Polski Ład” przewiduje również szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (oprócz wyżej wymienionych ulg). Są to w szczególności następujące rozwiązania:

 • podwyższenie do 30.000 PLN „kwoty wolnej” od podatku dla podatników obliczających podatek według skali podatkowej (stosowanie już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5.100 PLN)),
 • podwyższenie do 120.000 PLN progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 • ulga dla klasy średniej:
 • przeznaczona dla pracowników, których przychody mieszczą się w przedziale od 68.412 PLN do 133.692 PLN rocznie (miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5.701 PLN do 11.141 PLN), również dla przedsiębiorców stosujących opodatkowanie według skali podatnkowej,
 • brak zastosowania do przychodów, do których mają zastosowanie 50% KUP – z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych,
 • zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od PIT,

zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

Składka zdrowotna dla poszczególnych grup podatników

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej mają być co do zasady rzeczywiste dochody (również przy działalności – w miejsce stałej opłaty ryczałtowej). Nowością jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

OpodatkowaniePodatek liniowySkala podatkowaKarta podatkowaRyczałt ewidencjonowany
Stawka4,9% (nie mniej niż 270 PLN)9%9% (około 270 PLN)  60% (przychody roczne do 60k zł) / 100% (przychody roczne do 300k zł) / 180% (przychody roczne ponad 300k zł)  
Podstawa obliczenia składki zdrowotnejdochód (minimum: wynagrodzenie minimalne)  dochódkwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  

Grupa VAT i pozostałe zmiany w podatku VAT

Planowane jest wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się dla potrzeb podatku VAT podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

Przez powiązanie finansowe rozumie się posiadanie przez jeden z podmiotów bezpośrednio:

 • ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych podatników będących członkami grupy lub
 • ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 • ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Powiązania ekonomiczne występują, jeżeli zostanie spełniony przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • przedmiot głównej działalności ma taki sam charakter lub
 • rodzaje działalności uzupełniają się i są współzależne lub
 • członek grupy prowadzi działalność, z której w całości lub dużej części korzystają inne podmioty.

Powiązania organizacyjne występują, jeżeli przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków jest spełniony:

 • wspólne kierownictwo – pośrednie lub bezpośrednie, prawne lub faktyczne lub
 • organizowanie działań w porozumieniu.

Warunki w zakresie tych powiązań mają być spełnione przez cały okres, w jakim grupa posiada status grupy VAT.

Instytucja ta zakłada, że transakcje dostawy towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy VAT mają nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W transakcjach z podmiotami spoza grupy VAT, grupa VAT będzie uznawana jako jeden podatnik, bez podziału na tworzące ją spółki. Zatem zakup usług bądź towarów przez podmiot z grupy będzie zakupem tych usług bądź towarów przez grupę VAT. Taka sama zasada będzie obowiązywała w przypadku sprzedaży.

W zakresie pozostałych zmian przewidzianych w ustawie o VAT przewiduje się z kolei:

 • zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS) – dotyczy wprowadzenia porozumienia inwestycyjnego (PI) – WIS może być objęta PI,
 • zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych – możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług finansowych (nie dotyczy usług ubezpieczeniowych i usług finansowych świadczonych na rzecz klientów detalicznych). Skorzystanie z tej opcji może być korzystnym rozwiązaniem dla podatników świadczących usługi finansowe, którzy dokonują inwestycji skutkujących występowaniem VAT naliczonego,
 • szybki zwrot VAT” dla podatników bezgotówkowych – 15 dni licząc od dnia w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, w przypadku złożenia deklaracji/ korekty, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku. „Szybki zwrot VAT” obwarowany jest licznymi obowiązkami, które należy spełnić, aby móc z niego skorzystać należy – m.in. należy spełniać kryteria w zakresie wysokiego udziału łącznej sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line (udział minimum 80%), czy wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych,
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa,
 • zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN).

Porozumienie inwestycyjne

Porozumienie inwestycyjne (PI) ma mieć formę umowy zawieranej pomiędzy Ministerstwem Finansów a inwestorem, czyli podmiotem, który planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 100 mln PLN (50 mln PLN od 2025 r.). PI jest kierowane zarówno do inwestorów będących rezydentami RP jak i podmiotami zagranicznymi.

Wniosek o zawarcie PI będzie mogła złożyć również grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, PI stanowić ma ekwiwalent poniżej wskazanych aktów administracyjnych:

 • uprzednie porozumienie cenowe (tylko jednostronne),
 • opinia zabezpieczająca,
 • wiążąca informacja akcyzowa,
 • wiążąca informacja stawkowa,
 • interpretacja indywidualna.

PI ma obowiązywać przez 5 lat od daty wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużenie okresu jego obowiązywania.

Szczegóły zagadnienia wyczerpująco opisujemy na naszym blogu.

Obowiązek prowadzenia elektronicznie ewidencji podatkowych

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji lub wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie elektronicznej za pomocą programów komputerowych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, księgi mają być przesyłane w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej.

Analogiczne regulacje są projektowane dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych zarówno CIT, PIT jak i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązek przesyłania ksiąg i ewidencji (wykazów) będzie obejmował zarówno okresy miesięczne, kwartalne, jak i po zakończeniu roku. Księgi będą musiały być przesyłane odpowiednio według stanu na ostatni dzień miesiąca/ kwartału i po zakończeniu roku.

W przypadku podatników PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – miesięczne/ kwartalne zaliczki na podatek dochodowy – w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Dodatkowo po zakończeniu roku – do 30 kwietnia następnego roku w przypadku podatników PIT, natomiast w przypadku podatników od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do końca lutego następnego roku. Z kolei podatnicy CIT – do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

W razie pytań i wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – Partner Zarządzający, Doradca podatkowy, kklimkiewicz@advicero.eu

Katarzyna Kochańska- Starszy Konsultant, kkochanska@advicero.eu

Sławomir Patejuk – Partner, spatejuk@advicero.eu

Mirosław Siwiński – Partner, Doradca podatkowy, Radca prawny, msiwinski@advicero.eu

Podobne wpisy