Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiany w opodatkowaniu na rok 2019 – pozytywna ocena z perspektywy inwestorów

Zmiany w opodatkowaniu na rok 2019 – pozytywna ocena z perspektywy inwestorów

Przyjęta przez Sejm i Senat ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 14 listopada 2018 r., wprowadza kilka interesujących rozwiązań mających zachęcić inwestorów do ulokowania swoich środków finansowych w Polsce.

Nowe przepisy m.in. wprowadzają preferencyjne stawki podatkowe i możliwość obniżenia podstawy opodatkowania poprzez wyższe koszty uzyskania przychodu.

Pierwszym istotnym rozwiązaniem jest utworzenie specjalnej ulgi, tzw. IP Box wprowadzającej możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw preferencyjną stawką CIT wynoszącą 5%.

Do praw kwalifikowanych, do których zastosowanie będzie mieć niższa stawka CIT, zaliczyć należy prawa własności intelektualnej, podlegające ochronie prawnej na podstawie odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, takie jak: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, autorskie prawo do programu komputerowego, czy też ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa.

Podstawą opodatkowania będzie suma kwalifikowanych dochodów obliczona zgodnie z ustalonym ustawowo wzorem, a zastosowanie obniżonej stawki podatku uwarunkowane będzie prowadzeniem dokładnej ewidencji księgowej związanej z własnością intelektualną.

Ponadto, warto zauważyć, że przepisy o IP Box stanowią ostatni etap wprowadzania polskich preferencji podatkowych dla działalności innowacyjnej, stanowiąc uzupełnienie dla już funkcjonującej ulgi B+R.

Drugim, korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest wprowadzenie do ustawy o CIT możliwości „amortyzowania” kapitału – tzw. Notional Interest Deduction (NID).

Podatnicy będą mogli skorzystać z powyższej propozycji od roku podatkowego 2020 r. z uwzględnieniem dopłat wniesionych lub zysków przekazanych na kapitał w roku podatkowym 2019 r.

NID polegać będzie na możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych „kosztów” finansowania własnego w postaci:

  • zysku zatrzymanego w spółce lub
  • dopłat wniesionych do spółki przez wspólników,

które to stanowią odpowiednik kosztów finansowania dłużnego a ich zaliczenie następować będzie na podstawie określonego w ustawie wzoru.

Korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów jest również zmiana przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych, w których po spełnieniu odpowiednich warunków podatnicy mogą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji  weszła w życie w maju br., pod koniec sierpnia wydano zaś rozporządzenie dotyczące szczegółowych kryteriów udzielania pomocy przedsiębiorcom. Ustawodawca wprowadził preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru oraz jakości tworzonych miejsc pracy. Zasadnicza zmiana polega na tym, iż inwestorzy będą mogli skorzystać z ulg podatkowych nie tylko w strefie, ale na terenie całej Polski.

Przy korzystaniu ze specjalnej strefy ekonomicznej w ramach kryteriów jakościowych przyznawane są punkty za inwestycje w branże strategiczne, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, osiągniecie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza Polską.

Premiowana będzie również działalności badawczo-rozwojowa oraz tworząca centra nowoczesnych usług dla biznesu, a także ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko.

Dodatkowe punkty będą przyznawane również firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje zlokalizowane w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia lub miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, a także przedsiębiorstwa tworzące dobrze płatne i stabilne miejsca pracy i inwestujące w pracownika.

Kryterium ilościowe odnosi się natomiast do minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych, która jest uzależniona od lokalizacji  (poziomu bezrobocia na danym obszarze) oraz od rozmiaru przedsiębiorstwa.

Korzystanie z preferencji strefowych odbywać się będzie na podstawie decyzji wydawanych na czas oznaczony (10, 12 lub 15 lat), a obsługą danej strefy zajmować się będą spółki zarządzające SSE. Przejmą one rolę regionalnego koordynatora udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.

Podsumowując powyższe, ustawodawca wprowadza interesujące dla inwestorów rozwiązania dające możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego danego przedsiębiorcy i zachęcające do inwestowania w Polsce zarówno dla podmiotów osiągających dochody z praw chronionych, czy też finansujących się własnym kapitałem. Korzystną zamianą jest również rozszerzenie możliwości korzystania z preferencji płynących ze specjalnej strefy ekonomicznej na teren całej Polski.