Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Projekt ustawy o ulgach dla producentów gier kulturowych

Projekt ustawy o ulgach dla producentów gier kulturowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo, który zakłada przyznanie ulgi podatkowej w podatku dochodowym dla firm tworzących takie tytuły.

W projekcie przewidziano wprowadzenie ulgi podatkowej polegającej na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych. Realna korzyść dla podatnika wyniosłaby 19 proc. kosztów kwalifikowanych.

Warto podkreślić, iż do gier kulturowych zaliczane będą tylko tytuły o charakterze kulturowym lub odwołujące się do dorobku kulturowego Europy, tzn. spełniające warunki dedykowanego testu kwalifikacyjnego. Firma zamierzająca skorzystać z ulgi będzie musiała tym samym złożyć odpowiedni wniosek do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o przyznanie certyfikatu dla gry kulturowej.

W ramach testu kwalifikacyjnego, przed podjęciem decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego, nastąpi ocena tytułu pod kątem określonych kryteriów. Jeśli zostaną spełnione, gra otrzyma punkty. Zgodnie z projektem ustawy, punkty będzie można zdobyć m.in. za: miejsce akcji gry, bohaterów, obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego, bazowanie na narracji i dialogach, wykorzystanie oryginalnego pomysłu, wykorzystanie elementów innowacyjnych, produkcję większości elementów gry na terytorium RP oraz zatrudnienie przy produkcji obywateli lub rezydentów EOG.

Przyznanie pomocy finansowej będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy gra wideo uzyska w teście kwalifikacyjnym co najmniej połowę punktów dotyczących powyższych kryteriów.

Co więcej, przedsiębiorcy chcący korzystać ze wsparcia muszą posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazać się odpowiednim doświadczeniem, co w projekcie ustawy zostało określone jako warunek wprowadzenia do publicznej sprzedaży przynajmniej jednej gry wideo.

Niemniej jednak, projekt zakłada, że wsparcie finansowe może być przyznane także przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie produkcji audiowizualnej, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeśli przedsiębiorca ten spełni dodatkowe warunki (posiada oddział na terytorium Polski a przedmiotem wsparcia jest gra wideo produkowana przez ten oddział).

Dodatkowo na pomoc rządową będą mogły liczyć tylko te gry, których koszt produkcji wynosi przynajmniej 100 tys. zł. Z ulgi nie będą mogły natomiast gry zawierające elementy hazardowe czy elementy charakterze reklamowym lub promocyjnym.

Zdaniem ustawodawcy pozytywnym efektem nowego rozwiązania ma być m.in. zwiększenie zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze, dalszy rozwój rodzimej branży gier wideo, zwiększenie jej konkurencyjności i umocnienie na pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, a także zatrzymanie w Polsce i przyciągnięcie do niej specjalistów.

Ministerstwo zakłada też wzrost liczby polskich firm tworzących gry komputerowe oraz uniknięcie spadku krajowej produkcji gier wideo i odpływu kapitału na rynki zagraniczne charakteryzujące się bardziej korzystnym otoczeniem fiskalnym.

Projekt ustawy obecnie jest na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.