Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (F.I.N.N.) przyjęty przez Rząd.

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (F.I.N.N.) przyjęty przez Rząd.

Ustawa reguluje sposób tworzenia i działania wehikułu inwestycyjnego na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT (w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym znane jako spółki REIT – Real Estate Investment Trust). W projekcie zwracają uwagę szczególne, korzystne rozwiązania podatkowe.

Na temat prac, dotyczących projektu ustawy pisaliśmy już na naszym blogu: https://www.nexiaadvicero.eu/przyspieszenie-prac-nad-polskimi-reit-finn/ 

Wprowadzenie do systemu prawnego F.I.N.N. nie jest równoznaczne z tym, że wyłącznie spółki tego typu będą mogły prowadzić działalność dotyczącą najmu nieruchomości mieszkalnych. Jednakże, w celu skorzystania ze specyficznych sposobów opodatkowania działalności, należy spełnić wymogi przewidziane w ustawie o F.I.N.N.

[Spółka F.I.N.N.]

Spółką F.I.N.N. może być wyłącznie spółka akcyjna, utworzona na czas nieoznaczony, wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości, o minimalnym kapitale zakładowym 50 mln PLN, której przedmiotem przeważającej działalności jest najem nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium RP, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Spółka powinna posiadać siedzibę i zarząd na terytorium RP, a jej akcje powinny być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań. Wszystkie akcje spółki powinny być akcjami na okaziciela, a spółka F.I.N.N. nie może emitować akcji uprzywilejowanych. Statut spółki powinien określać zasady strategii gospodarczej spółki F.I.N.N. oraz spółek zależnych – w szczególności rodzaj nieruchomości, których najem będzie przedmiotem działalności oraz kryteria ich doboru.

[Spółka zależna]

Zgodnie z projektem ustawy, spółką zależną od F.I.N.N. może być spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowo-akcyjna. Status spółki zależnej od F.I.N.N. może uzyskać tylko spółka, która ma siedzibę i zarząd w Polsce a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – spółka oraz jej komplementariusze mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. W kapitale zakładowym takiej spółki co najmniej 95 proc. udział ma mieć F.I.N.N. Spółka zależna nie może być wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości oraz nie może mieć akcji, ani udziałów w innych spółkach. Poza tym w jej przypadku co najmniej 90 proc. przychodów mają stanowić przychody z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność spółki lub z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, które były przed ich zbyciem wynajmowane przez spółkę co najmniej przez rok.

[Odmienne zasady podatkowe]

Podatek CIT od dochodów uzyskiwanych przez spółki F.I.N.N. z najmu nieruchomości mieszkalnych i ich zbycia zostanie odroczony do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Przewidziano stosowanie stawki w wysokości 8,5% CIT od dochodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości mieszkalnych. Wprowadzono zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych, uzyskanych z najmu i zbycia nieruchomości mieszkalnych.

[Podsumowanie]

Projekt ustawy F.I.N.N. został skierowany do Sejmu. Mimo tego, że według planu wszystkie rozwiązania zawarte w ustawie mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., to przyjdzie nam poczekać na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań. Biorąc pod uwagę wysoko postawiony próg wejścia i liczne obwarowania prawne, może się okazać, że spełnienie wymogów dla skorzystania z zachęt podatkowych może dla niektórych podmiotów okazać się za trudne.

Gdyby chcieli Państwo przedyskutować możliwości, które niesie ze sobą ustawa F.I.N.N., zapraszamy do kontaktu.