Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią pakietu ustaw nazywanych Konstytucją biznesu. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Spośród postanowień nowej ustawy warto zwrócić uwagę na:

-Wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej – tj. działalności niewymagającej rejestracji w CEIDG. Chodzi o działalność wykonywaną przez:

  • osobę fizyczną,
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc odpowiednio w 2018 r. 1050 zł brutto),
  • i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Regulacja ta nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej

– Przypomnienie zasady, stosownie do której to co nie jest zabronione, jest dozwolone.

– Wprowadzenie tzw. ulgi na start – mającej stanowić rodzaj zachęty do podejmowania działalności gospodarczej – przewidującej zwolnienie od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z ulgi może skorzystać, przedsiębiorca który:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
  • podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

– Wprowadzenie nowej instytucji prawnej – tj. objaśnień prawnych. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania, przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia mają być wydawane przez:

  • ministrów,
  • organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych.

– Utrzymanie instytucji interpretacji indywidualnej – tj. wyjaśnień co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, Prawo przedsiębiorców ma być aktem prawnym lepiej dostosowanym (niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców oraz do poważnych wyzwań, w tym zwłaszcza rozwojowych, stojących przed polską gospodarką.