Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Obiekt spełniający definicję budynku nie może być budowlą – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r.

Obiekt spełniający definicję budynku nie może być budowlą – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r.

W dniu 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. SK 48/15) odrzucający możliwość potraktowania jako budowli obiektu, który spełnia definicję budynku wskazaną w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785).

Problem ten dotyczył m.in. silosów, kontenerów czy stacji transformatorowych w przypadku w którym znajdowały się one w obiektach budowlanych jakie mogłyby być potraktowane jako budynki. Zgodnie z dotychczasową linią interpretacyjną sądów i organów podatkowych obiekty te, pomimo wypełniania definicji budynku (trwałe związanie z gruntem; posiadanie fundamentu oraz dachu) były klasyfikowane jako budowle.

Zgodnie z regulacjami prawnymi budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zmiana kwalifikacji obiektu ma istotne znaczenie z punktu widzenia wysokości podatku od nieruchomości. Co do zasady podstawą opodatkowania budynków jest ich powierzchnia użytkowa (stawka maksymalna wynosi w 2017 r. 22,66 zł za 1m2). Z kolei budowle są opodatkowane 2% podatkiem od ich wartości. Oznacza to, że dotychczas w wielu przypadkach podatek był płacony w wysokości znacznie wyższej niż należna.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego daje możliwość dochodzenia nienależnie pobranego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami nawet od dnia zapłaty podatku do dnia jej zwrotu. Zgodnie z przepisami, podatnik ma możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaty za lata 2012-2017 jedynie w ciągu 30 dni od publikacji orzeczenia.

[A facility fulfilling the definition of a building should not be treated as a structure – judgement of Constitutional Court of 13 December 2017. Possibility of claiming undue Real estate Tax payments. For more details please contact us at office@advicero.eu]