Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Newsletter Tax News | Listopad 2018 r.

Newsletter Tax News | Listopad 2018 r.

 1. Zmiany podatkach dochodowych w 2019 roku
 2. Samochody w działalności będą rozliczane na nowych zasadach
 3. Wzrośnie limit amortyzacji ulepszonych środków trwałych
 4. Posiadacz samoistny jedyny uprawniony do dokonania dostawy
 5. Zapowiedź rewolucji w opodatkowaniu dochodów

1. Zmiany w ustawach podatkowych w 2019 roku

Nowy rok przyniesie zmiany podatkowe, m. in. w zakresie:

 • Podatku u źródła – nie będzie można automatycznie stosować zwolnień lub obniżonych stawek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli wypłaty na rzecz konkretnego podatnika przekraczają w danym roku podatkowym 2 miliony złotych;
 • Exit tax – opodatkowane będą dochody z niezrealizowanych zysków w związku ze zmianą rezydencji podatkowej firm (stawka 19%) i osób fizycznych (stawka 3%);
 • Nowej 9% stawki CIT – będzie miała zastosowanie do przychodów innych niż z zysków kapitałowych; skorzystają z niej podmioty, których przychód nie przekroczył 1 mln 200 tys. euro;
 • Notional interest deduction (NID) – do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć „koszty” finansowania własnego (zysk zatrzymany w spółce lub dopłaty do spółki) będące odpowiednikiem kosztów finansowania dłużnego;
 • „Innovation Box” – dochody pochodzące z praw własności intelektualnej, takich jak patenty czy prawa ochronne na wzór użytkowy będą opodatkowane 5% stawką podatku.

2. Samochody w działalności będą rozliczane na nowych zasadach

Od nowego roku zmienią się zasady zaliczania w koszty wydatków na samochody służbowe, w tym także leasingowane:

 • podniesiony zostanie limit amortyzacji samochodów osobowych, które stanowią środek trwały
  z wartości 20.000 euro do kwoty 150.000 zł (samochody spalinowe oraz hybrydy) oraz do 225.000 zł (samochody elektryczne);
 • do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć jedynie 75% wartości wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego (eksploatacyjnych) w sytuacji wykorzystywania samochodu do celów mieszanych; prawo do odliczenia 100% wydatków nadal będą mieli podatnicy korzystający z samochodu jedynie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym zakresie obowiązkowe będzie prowadzenie ewidencji, z możliwością korzystania z ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT);
 • zaostrzone zostaną zasady rozliczenia poniesionych wydatków na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki; po wejściu w życie zmian obowiązek prowadzenia kilometrówki zostanie zniesiony, a podatnik będzie miał możliwość rozliczenia jedynie 20% wydatków, które poniósł w związku z wykorzystywaniem samochodu;
 • wprowadzone zostaną limity w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających m.in. z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych:
225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym;
150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

3. Wzrośnie limit amortyzacji ulepszonych środków trwałych

Zgodnie z nowelizacją ustawy PIT oraz CIT, podatnicy, którzy wprowadzili środki trwałe do ewidencji do 31 grudnia 2017 r. i następnie ulepszyli je, będą uprawnieni do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty 10.000 zł jeszcze w 2018 r.

Podwyższenie limitu, który obecnie wynosi 3.500 zł, stanowi poprawkę do ubiegłorocznej nowelizacji
z 27 października 2017 r. Zmiana przewiduje podwyższenie kwoty jednorazowej amortyzacji, czyli możliwości jednorazowego zaliczenia danej wartość środka trwałego lub WNiP do kosztów podatkowych, bez konieczność rozliczania tego wydatku w czasie. Kolejna nowelizacja była niezbędna, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nie miały zastosowania do ulepszeń.

4. Posiadacz samoistny – jedyny uprawniony do dokonania dostawy

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1815/16 posiadacz zależny (tj. osoba mająca prawo np. użytkowania, najmu, zastawu czy dzierżawy) nie ma możliwości przeniesienia prawa własności. Faktura wystawiona z tytułu takiej sprzedaży będzie dokumentowała zdarzenie, które nigdy nie zaistniało.

W przedmiotowej sprawie spółka cywilna dokonała sprzedaży wzniesionego przez nią budynku na gruncie należącym do wspólnika spółki na rzecz innego podmiotu (spółka akcyjna), który to dokonał odliczenia VAT naliczonego z tytułu otrzymanej faktury. Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że faktura nie dawała prawa do odliczenia podatku, gdyż spółka cywilna będąca zbywcą nieruchomości nie była rzeczywistym jej właścicielem i tym samym nie mogła jej sprzedać. Prawo do dokonania dostawy nieruchomości oraz wystawienia faktury dokumentującej sprzedaży miał jedynie wspólnik spółki cywilnej.

Z organem podatkowym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyjaśniając, że co prawda spółka cywilna nie była właścicielem nieruchomości, ale korzystała z niej jak właściciel, a fakt dysponowania nieruchomością jest wystarczający dla przeniesienia władztwa ekonomicznego, tj. dokonania dostawy w rozumieniu ustawy VAT.

Z taką oceną nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny i uznał, że jedynym uprawnionym do rozporządzania rzeczą był posiadacz samoistny i to on miał prawo dokonać dostawy nieruchomości na rzecz spółki akcyjnej. Prawa tego nie miała spółka cywilna, która jedynie władała nieruchomością jako posiadacz zależny.

5. Zapowiedź rewolucji w opodatkowaniu dochodów

Mimo że 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie wiele zmian podatkowych, prawdziwa rewolucja
w opodatkowaniu dochodów dopiero nadejdzie.

Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym usunięciu z listy polskich aktów prawnych ustawy PIT oraz ustawy CIT. Na ich miejsce mają zostać wprowadzone trzy inne akty dotyczące opodatkowania: (1) dochodów z pracy, (2) działalności gospodarczej oraz (3) dochodów kapitałowych.

Prace koncepcyjne nad reformą w tym zakresie mają być priorytetem dla Ministerstwa Finansów w 2019 r. W roku 2020 pakietem zmian mógłby się zająć parlament.

This post is also available in: en - Newsletter Tax News | Listopad 2018 r.EN

Podobne wpisy