Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Newsletter Real Estate Kwiecień 2018 r.

Newsletter Real Estate Kwiecień 2018 r.

 1. Założenia nowej koncepcji REIT
 2. Podatek minimalny zostanie zmieniony
 3. Planowane zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych – projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej
 4. Sprzedaż gruntu z pozostałością budynku stanowi sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 5. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości 
 6. Dopuszczenie stosowania skargi Pauliańskiej do ochrony należności publicznych – wyrok Trybunału Konstytucyjnego
 7. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu reklamy na obiekcie należącym do gminy
 1. Założenia nowej koncepcji REIT

Ministerstwo Finansów ogłosiło, iż pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego REIT (Real Estate Investment Trust). Koncepcja obejmuje instytucję firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.) w formie spółki akcyjnej.

Spółka korzystałaby z szeregu preferencji podatkowych, takich jak:

 • odroczenie obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wypłaty dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy),
 • zastosowanie preferencyjnej 8,5% stawki podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych,
 • zwolnienie przedmiotowe w podatku CIT dla spółek zależnych od FINN z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz FINN,
 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu FINN. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem MF, projekt ma zostać uchwalony przez Radę Ministrów w pierwszej połowie 2018 r.

 1. Podatek minimalny zostanie zmieniony

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów, regulacje dotyczące podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych mają zostać zmienione. Jest to efekt roboczych konsultacji  z Komisją Europejską.

Planowane zmiany obejmują:

 • opodatkowanie tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu,
 • odejście od stosowania progu 10 mln zł odniesieniu do każdego budynku (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek),
 • objęcie minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego,
 • wprowadzenie możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego,
 • wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego.

Jak czytamy w komunikacie, zaproponowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie przepisów i eliminację agresywnej optymalizacji podatkowej.

 1. Zmiany w zakresie interpretacji podatkowych – projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obowiązek występowania o interpretację przepisów podatkowych na podstawie wniosku grupowego, jeżeli stan faktyczny lub przyszłe zdarzenie obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych.

Dodatkowo, wnioskodawcy musieliby wskazać wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, których wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi co najmniej 10 mln zł.

Istotnym aspektem nowelizacji jest koncepcja utraty ważności przez interpretacje podatkowe wydane przed wejściem w życie nowelizacji. Dotyczyłoby to interpretacji wydanych w odniesieniu do stanów faktycznych, które na mocy nowych przepisów podpadałyby pod obowiązek złożenia wniosku grupowego.

 1. Sprzedaż gruntu z pozostałością budynku stanowi sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

W interpretacji podatkowej z 27 marca 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.127.2018.1.AO organ podatkowy zajął się kwestią opodatkowania VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej.

Sprawa dotyczyła spółki, prowadzącej działalność zwolnioną z podatku VAT. W 2008 r. nabyła ona grunt wraz z posadowionym na nim budynkiem gospodarczym. W 2009 r. budynek ten został niemal w całości wyburzony (pozostały na nim jedynie ławy fundamentowe). Spółka wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy sprzedaż tej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Spółka stała na stanowisku, że przedmiotowa nieruchomość kwalifikuje się do zwolnienia z VAT tj. nie można jej uważać już za grunt, ale jeszcze za budowlę. Spółka powołała się przy tym na wyrok TSUE C 326/11 z dnia 12 lipca 2012 r. zgodnie z którym „do czasu gdy nie został usunięty ostatni kamień, dostawa nieruchomości składającej się z gruntu i z częściowo rozebranego budynku powinna być uważana za dostawę istniejącego budynku, jako taką zwolnioną z podatku VAT.”

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W związku z tym, że budynek gospodarczy został wykreślony z ewidencji budynków oraz w przeważającej części wyburzony w niniejszej sprawie dojdzie do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu. Natomiast nie będzie miała miejsca sprzedaż elementów budynku w postaci ław fundamentowych.

Sprzedaż taka będzie opodatkowana podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

 1. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – VAT lub PCC musi wystąpić 

W wyroku wydanym 28 września 2017 r. (sygn. II FSK 2630/16) NSA rozstrzygnął kwestię opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Stan faktyczny dotyczył spółki będącej podatnikiem VAT, który nabył prawo użytkowania wieczystego 2 działek – A i B, objętych jedną księgą wieczystą. Działka A jest terenem niezabudowanym natomiast na działce B znajdują się budynki i budowle stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dostawa działki B wraz z posadowionymi na niej obiektami była objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT (opodatkowana PCC). Z kolei transakcja zbycia działki A została w części opodatkowana podatkiem VAT, zaś w części zwolniona.

Spółka wystąpiła do organu z pytaniem, czy umowa sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu PCC, gdy w części transakcja ta podlega opodatkowaniu VAT, w części zaś zwolnieniu z opodatkowania VAT. Spółka stanęła na stanowisku, że skoro w ramach określonej umowy jedna ze stron występuje jako podatnik VAT z uwagi na wystąpienie transakcji opodatkowanej lub transakcji zwolnionej, taka umowa powinna być wyłączona z zakresu PCC.

Minister Finansów wskazał, że do części działki A która została opodatkowana VAT zastosowanie znajdzie wyłączenie z PCC. Natomiast w pozostałej części, powyższa czynność będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko organu podatkowego potwierdziły również sądy administracyjne. Jak wskazano, nie może mieć miejsca sytuacja, gdy przynajmniej część ceny sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu ani VAT ani PCC.

 1. Dopuszczenie stosowania skargi Pauliańskiej do ochrony należności publicznych 

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jakie zapadło 18 kwietnia 2018, sygn. K52/16 – stosowanie na zasadzie analogii cywilistycznej instytucji skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznych jest zgodne z Konstytucją.

Skarga pauliańska to zapisana w kodeksie cywilnym instytucja pozwalająca na sądowe wzruszenie umowy, najczęściej sprzedaży w momencie kiedy na skutek transakcji pogorszyła się sytuacja wierzyciela.

W praktyce oznacza to, że transakcje bądź darowizny, które utrudniają ściąganie podatku, urzędnicy będą mogli zakwestionować przed sądem.

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu reklamy na obiekcie należącym do gminy – interpretacja Dyrektora KIS 

Stan faktyczny dotyczył gminy, będącej czynnym podatnikiem VAT. Podmiot ten zawierał we własnym imieniu umowy w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy na nieruchomościach lub obiektach gruntowych stanowiących jego własność.

W związku z powyższym gmina powzięła wątpliwość co do kwalifikacji umów zawieranych w zakresie reklam na gruncie podatku VAT. W celu ich weryfikacji wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Zdaniem gminy, zawarcie umowy w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy na obiekcie/nieruchomości gruntowej stanowiącej jej własność należy zakwalifikować jako usługę najmu, dla której obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury. Jej zdaniem, za słusznością jej stanowiska przemawia to, iż wszelkie opłaty związane z wykonaniem reklamy i nośnika ponosi najemca.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Organ stanął na stanowisku, że umowy reklamowe nie wypełniają przesłanek charakterystycznych dla umowy najmu (oddanie najemcy rzeczy do używania bądź do korzystania i pobierania z niej pożytków). W związku z tym, należało uznać je za usługi reklamy, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

Powyższa interpretacja indywidualna została wydana 5 kwietnia 2018 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4012.57.2018.1.MK.

This post is also available in: en - Newsletter Real Estate Kwiecień 2018 r.EN

Podobne wpisy