Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / E-commerce | Lipiec 2018

E-commerce | Lipiec 2018

 1. Opodatkowanie VAT sprzedaży kryptowalut 
 2. Od zagranicznych zakupów przez Internet jest podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. Płatności za pośrednictwem aplikacji BLIK korzystają ze zwolnienia z VAT
 4. Wynagrodzenie na rzecz spółek zagranicznych z tytułu umów dystrybucyjnych nie podlega podatkowi u źródła w Polsce
 5. Ministerstwo Finansów planuje wdrożyć unijną Dyrektywę dotyczącą usług elektronicznych

 1. Opodatkowanie VAT sprzedaży kryptowalut

Kwestii tej dotyczy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2018 roku, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.80.2018.2.MS

O wydanie interpretacji wnioskował podmiot planujący rozszerzenie prowadzonej działalności o sprzedaż kryptowalut, pozyskiwanych w sposób pierwotny (proces tzw. „wydobywania”, „wykopowania”, „mining”). Jednostki kryptowalut będą sprzedawane w zamian za walutę tradycyjną przede wszystkim na giełdach wirtualnych walut, na których może anonimowo zarejestrować się każdy podmiot z dowolnej lokalizacji, ale możliwa jest także sprzedaż tych jednostek indywidualnym nabywcom poza giełdą.

Działalność w zakresie sprzedaży kryptowalut wnioskodawca zamierza wykonywać w sposób zorganizowany i ciągły z nastawieniem na osiąganie zysku. Zapytał zatem o objęcie zwolnieniem z VAT czynności sprzedaży kryptowalut, a także o moment powstania obowiązku podatkowego.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że sposób opodatkowania jest uzależniony od statusu kontrahenta. Zdaniem organu podatkowego:

 • sprzedaż kryptowaluty na rzecz podatników posiadających siedzibę na terytorium Polski – jest objęta zakresem polskiego VAT, ale jednocześnie korzysta ze zwolnienia;
 • sprzedaż kryptowaluty na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski lub na terytorium Unii Europejskiej – jest objęta zakresem polskiego VAT, ale jednocześnie korzysta ze zwolnienia;
 • sprzedaż kryptowaluty na rzecz podatników posiadających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej albo poza terytorium Unii Europejskiej (w kraju trzecim) – w ogóle nie podlega polskiemu VAT;
 • sprzedaż kryptowaluty na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej (w kraju trzecim) – w ogóle nie podlega polskiemu VAT;
 • gdy transakcja jest opodatkowana w Polsce, obowiązek podatkowy powstanie w momencie wykonania usługi, tj. dokonania transakcji sprzedaży jednostek waluty wirtualnej nabytej w sposób pierwotny w zamian za walutę tradycyjną, walutę wirtualną, towar lub usługę;
 • w przypadku wymiany waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną możliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania VAT.

2. Od zagranicznych zakupów przez Internet jest podatek od czynności cywilnoprawnych 

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2018 roku, sygn. 0111-KDIB4.4014.168.2018.1.MD

Na brak podatku liczył mężczyzna handlujący odzieżą używaną. Pozyskiwał ją od osoby zamieszkałej w Irlandii. Sprzedający każdorazowo, po otrzymaniu e-mailem zamówienia z Polski, przygotowywał paczkę z odzieżą, wkładał do niej podpisaną przez siebie umowę sprzedaży i wysyłał kurierem do Polski.

Kwota takich transakcji przekraczała 1 tys. zł, więc nie było mowy o zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy o PCC. Kupujący sądził jednak, że transakcje tego rodzaju nie będą podlegać PCC na mocy art. 1 ust. 4 ustawy o PCC. W świetle tego przepisu, sprzedaż rzeczy podlega PCC wtedy, gdy:

 • znajduje się ona w Polsce,
 • znajduje się za granicą – ale tylko wówczas, gdy nabywca mieszka w naszym kraju i tu obie strony zawierają umowę.

W Interpretacji Dyrektor KIS przywołał art. 70 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeśli oferta jest składana w postaci elektronicznej, to umowę uważa się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. Skoro więc kupujący mieszka w Polsce i tu zamawia odzież (e-mailem), to do zawarcia umowy dochodzi w Polsce – stwierdził Dyrektor KIS. Oznacza to, że kupujący musi od takiej transakcji zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

3. Płatności za pośrednictwem aplikacji BLIK korzystają ze zwolnienia z VAT 

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Warszawie w wyroku z 18 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2867/17. Wcześniej Dyrektor KIS odmówił podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia, argumentując że wnioskodawca, który zbudował platformę służąca do przeprowadzania transakcji mobilnych, nie świadczy usług finansowych, a jedynie wdraża środki techniczne i administracyjne umożliwiające uruchomienie danych płatności za towar lub usługę oferowaną do sprzedaży, bądź prowadzące do wypłaty środków z bankomatu. W konsekwencji, organ stanął na stanowisku, że usługi świadczone przez podatnika powinny być opodatkowane 23% stawką VAT.

Z takim podejściem nie zgodził się WSA w Warszawie. Sąd stwierdził, że podejście organu podatkowego do rynku finansowego jest anachroniczne. WSA odwołał się do orzecznictwa unijnego, z którego wynika, że zwolnienie z VAT powinno przysługiwać usługom, których efektem jest realizacja przelewu bądź transferu pieniężnego. Taką usługą w ocenie sądu jest BLIK. Nie należy więc odmawiać prawa do skorzystania ze zwolnienia, tylko dlatego, że jest to bardziej innowacyjne rozwiązanie, niż tradycyjne metody płatności.

4. Wynagrodzenie na rzecz spółek zagranicznych z tytułu umów dystrybucyjnych nie podlega podatkowi u źródła w Polsce

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca
2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.174.2018.2.JC.

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w sektorze informatycznym, która planuje świadczyć usługi związane m.in. z dystrybucją oprogramowania zakupionego od spółek mających siedziby za granicą (m.in. w Austrii, Holandii, USA) i nieposiadających w Polsce zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Spółka będzie nabywała prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego i w zamian za to będzie uiszczać na rzecz spółek zagranicznych wynagrodzenie. Spółka nie nabędzie prawa do użytkowania programu komputerowego na własne potrzeby – nie będzie zatem końcowym użytkownikiem tego programu.  Będzie jedynie dystrybutorem oprogramowania dla odbiorców końcowych nabywających licencję na użytkowanie.

Dyrektor KIS stwierdził, że w sprawie nie dojdzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych ani do przekazania licencji na użytkowanie praw autorskich do oprogramowania komputerowego na spółkę. W konsekwencji wynagrodzenie wypłacane na rzecz spółek zagranicznych należy traktować jako zyski przedsiębiorstwa, niepodlegające opodatkowaniu na terenie Polski.

4. Ministerstwo Finansów planuje wdrożyć unijną Dyrektywę dotyczącą usług elektronicznych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Celem nowelizacji jest zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE.

Projektowane rozwiązania zakładają:

 • wprowadzenie progu w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnicy będą mogli zdecydować się na rozliczanie VAT w  państwach członkowskich odbiorców ich usług.
 • dopuszczenie podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, ale zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).

This post is also available in: en - E-commerce | Lipiec 2018EN

Podobne wpisy