Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Czy panele słoneczne są opodatkowane podatkiem od nieruchomości?

Czy panele słoneczne są opodatkowane podatkiem od nieruchomości?

Już w  2013 r. pojawiły się pierwsze oficjalne stanowiska w zakresie opodatkowania paneli fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości. Wtedy to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13671/13 oświadczyło, że instalacje fotowoltaiczne powinny być klasyfikowane jako urządzenia budowlane i tym samym budowle, które z zasady są opodatkowane stawką 2% podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów podkreślało wówczas, że o konieczności zaliczenia paneli słonecznych do grupy urządzeń budowlanych świadczy fakt ich technicznego związania z obiektami budowlanymi. Takie podejście było niekorzystne dla przedsiębiorców i od razu było kwestionowane zarówno przez podatników jak i sądy administracyjne Od tego czasu ukształtowała się w praktyce podejście zakładające brak opodatkowania podatkiem od nieruchomości paneli fotowoltaicznych.

W obecnie obowiązującej ustawie Prawo Budowlane panele słoneczne nie są literalnie wymienione jako budowle. Jednakże, w art. 3 ust. 3 czytamy, iż: „Ilekroć w ustawie jest mowa o budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: (…) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.

Aktualna argumentacja zarówno przedsiębiorców jak i organów rozstrzygających kwestię zasadności opodatkowania paneli podatkiem od nieruchomości w głównej mierze opiera się na dyspozycji wskazanego przepisu, który sugeruje iż panele, co do zasady nie powinny podlegać temu  podatkowi. Jednakże, nadal można spotkać opinie niektórych organów podatkowych zgodnie z którymi, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości powinna podlegać całość wyposażenia farm fotowoltaicznych.

Na podstawie wyżej przytoczonego przepisu należy jednak raczej uznać (co potwierdza praktyka stosowana przez zdecydowaną większość organów podatkowych), że panele, co do zasady nie powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, gdyż nie są ani tożsame ani podobne do obiektów wymienionych w definicji budowli. Od przytoczonych w ustawie przykładów różnią się nie tylko budowlą, ale również swoim przeznaczeniem oraz pełnioną funkcją.

Ponadto, w orzecznictwie sądów administracyjnych zauważalna jest linia orzecznicza, podkreślająca powyższe rozumienie. Jako przykład można przytoczyć jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2018 r., (sygn. Akt II FSK 1275/18).

W przedmiotowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne nie są wymienione w katalogu budowli. Nie mają też z nimi nic wspólnego, dlatego nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dodatkowo, sąd wyjaśnił, że w celu ustalenia, czy dana budowla jest budowlą, konieczne jest odniesienie się do definicji pojedynczej budowli, a nie tylko do określenia obiektu budowlanego.

Należy pamiętać, iż taka korzystna interpretacja przepisów odnosi się jedynie do części technicznych farm fotowoltaicznych. Nie znajdzie natomiast zastosowania choćby do fundamentów, na których panele słoneczne są umiejscowione oraz kabli i niektórych elementów infrastruktury towarzyszącej.

Podobne wpisy