Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax | TAX NEWS | Lipiec 2018

Advicero Tax | TAX NEWS | Lipiec 2018

 1. Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE
 2. 1 lipca 2018 roku ruszył JPK na żądanie
 3. Nowa Ordynacja Podatkowa – przejrzystość, prostota, przyjazność
 4. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych
 1. Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE

29 czerwca 2018 roku Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która 7 czerwca została uchwalona przez Sejm. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta, zatem wejdzie w życie jeszcze w lipcu 2018 r.

Nowelizacja wprowadza zmianę definicji budowli w prawie budowlanym. Jest to powrót do poprzednio obowiązujących uregulowań w zakresie podatku od nieruchomości, zgodnie z którymi budowlą są jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. W konsekwencji elementy techniczne (w szczególności turbina) nie będą już podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (co do zasady w stawce 2% od ich wartości).

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 roku. W zakresie podatku do nieruchomości za2018 rok otwiera się zatem droga do odzyskania nadpłaty podatku. Natomiast o możliwości odzyskania nadpłat za rok 2017 przesądzi uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. 1 lipca 2018 roku ruszył JPK na żądanie

Od 1 lipca wszyscy podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do 30 czerwca 2018 roku obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

Taka forma przekazywania JPK ma przynieść korzyści dla administracji skarbowej jak i dla podatników, gdyż przekazanie danych JPK przyśpieszy prowadzone postępowania kontrolne, pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie lub przyjmowania kontrolujących w siedzibie firmy.

Dzięki możliwości pozyskiwania danych w formie plików JPK ma się zmienić oblicze kontroli dotyczących podatków. Wprowadzenie nowych technologii pozwoli na zautomatyzowanie procesów kontroli, co pozwoli na szybsze i mniej kosztowne realizowanie zadań. KAS może żądać JPK od podatnika, a także od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.

3. Nowa Ordynacja Podatkowa – przejrzystość, prostota, przyjazność

Ministerstwo Finansów zmodyfikowało projekt Nowej Ordynacji Podatkowej (NOP) przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Proponowane przepisy wpisują się w filozofię 3xP, będąc podstawą do przejrzystego, prostego i przyjaznego systemu podatkowego. Celem NOP jest także zapewnienie większej ochrony podatnika.

Z inicjatywy Ministerstwa Finansów w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika. Są to Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa.

NOP to ok. 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi.

Bardzo ważne będą regulacje, które stanowią nowe otwarcie w relacjach urząd – podatnik. Zawarte w projekcie propozycje rozwiązywania spraw podatkowych są oczekiwane przez podatników i urzędników, są to w szczególności:

 • mediacja podatkowa– procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej – mediatora;
 • umowy między podatnikiem a organem podatkowym– dokumentowane protokołem. Organ podatkowy będzie zobowiązany do odzwierciedlenia uzgodnień w późniejszej decyzji podatkowej;
 • procedura konsultacyjna– inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł zwrócić się do organu podatkowego o skontrolowanie przez organ określonej transakcji;
 • umowa o współdziałanie– podatnik zobowiązuje się do ujawnienia organowi podatkowemu wszelkich istotnych informacji na temat swojej działalności oraz zgłaszania wszelkich zagadnień potencjalnie spornych, a organ udziela odpowiedzi na pytania podatnika.

Takie „niewładcze” formy działania administracji skarbowej będą stosowane m.in. w procedurach podatkowych.

4. Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych

2 lipca 2018 roku Prezydent podpisał nowelizacje kilku ustaw podatkowych. Regulacje w nich zawarte dotyczą m.in. zmian do ustawy o CIT i ustawy o PIT w odniesieniu do minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Wprowadzone zmiany są skutkiem kompromisu, jaki Ministerstwo Finansów wypracowało z Komisją Europejską i mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

W szczególności wprowadzają one następujące zmiany:

 • opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.;
 • zwolnione z opodatkowania są budynki mieszkalne oddane do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego;
 • opodatkowaniu nie będą podlegać także budynki, dla których proporcja udziału powierzchni użytkowej budynku oddanej do używania  (tj. wynajętej lub wydzierżawionej) w jego całkowitej powierzchni nie przekroczy 5 proc.;
 • kwota wolna w wysokości 10 mln zł będzie stosowana wobec sumy wartości początkowej wszystkich budynków posiadanych przez podatnika, bez względu na ich liczbę lub wartość jednostkową (w przypadku, gdy budynek będzie oddany do użytkowania w części, przychód z tego budynku będzie ustalać się proporcjonalnie do udziału powierzchni oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku);
 • wprowadzenie możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT);
 • wprowadzenie rozwiązania mającego na celu przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania.

This post is also available in: en - Advicero Tax | TAX NEWS | Lipiec 2018EN

Podobne wpisy