Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax | TAX NEWS | Czerwiec 2018

Advicero Tax | TAX NEWS | Czerwiec 2018

  1. Wejście w życie split payment
  2. Od 1 lipca rozszerzone obowiązki w zakresie JPK dla MŚP 
  3. Specjalne Strefy Ekonomiczne obejmą cały kraj 
  4. Nowe zasady opodatkowania VAT bonów 
  5. Skan certyfikatu rezydencji niewystarczający 

Wejście w życie split payment

Od 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie do polskiego systemu VAT długo zapowiadany mechanizm podzielonej płatności. Od tego momentu, w ramach dokonywanej płatności za towar/usługę kwota netto będzie mogła zostać wydzielona i wypłacona do sprzedawcy, natomiast kwota podatku przekazana przez kupującego bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy, tzw. konto VAT. Kluczową kwestią dotyczącą konta VAT są wprowadzone ograniczenia w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na takim rachunku (przede wszystkim będą one służyć regulowaniu zobowiązań podatkowych w VAT), jak i sformalizowana procedura wypłaty środków (w oparciu o wniosek do naczelnika urzędu skarbowego).

Co istotne, to kupujący będzie miał prawo wybrać, w jaki sposób chce uregulować należność za fakturę VAT. Do wyboru będą dwie możliwości: przekazanie całości należności (kwoty brutto) bezpośrednio na rachunek sprzedawcy – tak jak dotychczas, lub skorzystanie z mechanizmu split payment. Fakt ten wzbudza niepokój wielu przedsiębiorców. Martwią się oni przede wszystkim o negatywny wpływ nowych regulacji na kondycję ich firm, w szczególności na cash flow.

Biorąc pod uwagę powyższe, istotną kwestią dla podatników jest weryfikacja, czy ich kontrahenci będą korzystali z opcji zapłaty za faktury z wykorzystaniem mechanizmu split payment, czy będą płacić za swoje zobowiązania na dotychczasowych zasadach. Nic nie stoi na przeszkodzie aby przedsiębiorcy uzgodnili między sobą przyszłe zasady rozliczeń. Warto również dokonać przykładowej symulacji finansowej wpływu mechanizmu na bieżące rozliczenia podatnika.

Pokłosiem wątpliwości podatników są również pierwsze interpretacje indywidualne pojawiające się w tym zakresie. Wynika z nich m.in. że spółka musi posiadać na rachunku VAT środki wystarczające do opłacenia całego podatku aby móc skorzystać z ewentualnej ulgi polegającej na procentowym obniżeniu zobowiązania podatkowego w związku z dobrowolnym skorzystaniem z mechanizmu split payment (tak. np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 maja 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.104.2018.2.KBR).

Od 1 lipca rozszerzone obowiązki w zakresie JPK dla MŚP 

Do końca czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w strukturze JPK na żądanie organów podatkowych mają tylko tzw. duzi przedsiębiorcy. Od lipca dodatkowe obowiązki dokumentacyjne związane z przekazywaniem jednolitego pliku kontrolnego zostaną nałożone na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty te będą musiały przekazywać do organu podatkowego na jego wezwanie w specjalnym formacie prowadzone ewidencje księgowe. Wymagane struktury dla ksiąg podatkowych JPK obejmują m.in.: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencję przychodów, wyciągi bankowe, magazyn oraz faktury VAT. W związku z czym już dzisiaj warto sprawdzić, czy dana jednostka jest gotowa na ten nowy obowiązek.

Specjalne Strefy Ekonomiczne obejmą cały kraj 

Dotychczas jedynie działalność przedsiębiorców na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozwalała na korzystanie z określonego wsparcia państwa, m.in. w formie pomocy publicznej związanej ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę szereg problemów związanych z działalnością specjalnych stref ekonomicznych (m.in. skomplikowaną i długotrwałą procedurę włączania nowych terenów w granice stref) ustawodawca zdecydował o rozszerzeniu terytorium na którym przedsiębiorcom przysługują ułatwienia. W tym celu rząd przygotował projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r.

Ustawa proponuje prawie całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego. O wsparcie przewidziane w ustawie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, co do zasady niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt ustawy przewiduje korzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia podatkowego przez okres obowiązywania wydanej na rzecz przedsiębiorcy decyzji o wsparciu. Będzie ona wydawana na czas oznaczony (od 10 do 15 lat) przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy.

Prawo to będzie wygasało z upływem okresu na jaki została wydana decyzja o wsparciu. Może być również uchylona w przypadkach wymienionych enumeratywnie w ustawie. W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest obowiązany do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z uchylonej decyzji.

Ustawa została podpisana 1 czerwca 2018 r. przez Prezydenta. Większość zapisów ustawy ma wejść w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe zasady opodatkowania VAT bonów 

Pod koniec kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt stanowi implementację dwóch zmienianych dyrektyw Rady UE – dyrektywy w zakresie bonów na towary i usługi oraz dyrektywy w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

W słowniczku pojęć zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dodano definicje dwóch rodzajów bonów: bonów jednego przeznaczenia (SPV) oraz bonów różnego przeznaczenia (MPV). Bonem jednego przeznaczenia jest bon, dla którego miejsce dostawy towarów lub usług oraz kwota podatku są znane w chwili emisji tego bonu. Wszelkie inne bony powinny być uznane za bony różnego przeznaczenia.

Projekt przewiduje dodanie do ustawy dodatkowego rozdziału regulującego opodatkowanie bonów. Emitent bonu jednego przeznaczenia ma obowiązek odprowadzenia podatku VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu. W przypadku bonów różnego przeznaczenia VAT będzie pobierany w momencie dostawy towarów lub wykonania usług, których dany bon dotyczy.

Projektowana nowelizacja dotyczy również zmian w zakresie usług elektronicznych. Planowane rozwiązania zakładają m.in. wprowadzenie progu w kwocie 42 tys. zł, odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług, według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych.

Skan certyfikatu rezydencji niewystarczający 

Co prawda jeden z najistotniejszych obowiązków podatnika – złożenie deklaracji CIT-8 upłynął dla większości podatników wraz z końcem marca, tym niemniej wciąż nie bez znaczenia pozostaje chociażby kwestia prawidłowego udokumentowania miejsca siedziby kontrahentów dla celów podatkowych, która podlega udokumentowaniu certyfikatem rezydencji podatkowej.

Forma certyfikatu jest istotna z uwagi na ewentualne skutki jej braku. W razie ewentualnej kontroli podatkowej płatnik musi bowiem udowodnić, że był uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki podatku lub do niepobrania podatku w ogóle. Uchybienie w tym zakresie może skutkować zakwestionowaniem preferencyjnej stawki podatku u źródła.

Kwestia formy certyfikatu była przedmiotem interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2018 r. (0111-KDIB2-3.4010.44.2018.1.LG)

Spółka wnioskująca, powzięła wątpliwość, czy certyfikat w formie papierowej jest jedyną możliwą formą w jakiej może być on udostępniany. Jej zdaniem certyfikat rezydencji podatkowej otrzymany w formie papierowej a następnie zeskanowany i przesłany w formacie pdf drogą mailową na adres spółki uprawnia spółkę do zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. W jego ocenie, skany certyfikatów otrzymane przez płatników, które przez zagranicznych podatników zostały uzyskane w formie papierowej nie mogą być uznane za dokument urzędowy uprawniający do zastosowania stawki z umowy albo niepobrania podatku.

This post is also available in: en - Advicero Tax | TAX NEWS | Czerwiec 2018EN

Podobne wpisy