Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Maj 2019

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Maj 2019

 1. Nowe obowiązki w zakresie podatku u źródła
 2. Schematy podatkowe – obowiązki raportowe
 3. Biała lista podatników VAT i inne ważne zmiany w wykazie podatników Szefa KAS
 4. Kasy fiskalne on-line
 5. Uproszczone porozumienia cenowe na etapie projektowym
 6. Wydatki na wyjazdy dla klientów stanowią koszty reprezentacji – wyrok WSA

1.Nowe obowiązki w zakresie podatku u źródła

Już od 1 lipca 2019 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy, które nakładają dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie podatku u źródła (WHT). Dotychczasowe regulacje dotyczące tego podatku obligują polskie spółki, które dokonują wypłat należności na rzecz zagranicznych podmiotów, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wypłacanych kwot. Stawka zależy od rodzaju dokonywanej płatności (co do zasady 19% lub 20%). Ustawa o podatku dochodowym przewiduje możliwość zastosowania niższej stopy procentowej lub zwolnienia z obowiązku pobrania podatku w przypadku posiadania przez płatnika certyfikatu rezydencji poświadczającego państwo rejestracji zagranicznego odbiorcy wypłat. Dodatkowo, do zastosowania niższej stawki lub zwolnienia mogą być niezbędne również dodatkowe dokumenty.

Istotną zmianą, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r., jest wprowadzenie dodatkowego obowiązku dokumentacyjnego dla wypłat należności do jednego podmiotu zrealizowanych w trakcie jednego roku podatkowego, których łączna wartość będzie wyższa niż 2 miliony PLN. Niezastosowanie się do wprowadzanych przepisów będzie automatycznie skutkować koniecznością odprowadzenia zobowiązania podatkowego wyliczonego przy pomocy stawki 20%.

W szczególności, zostaje wprowadzony obowiązek składania przez płatnika oświadczenia o posiadaniu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej możliwość skorzystania ze zwolnienia lub uprawniającej do zastosowania regulacji wynikających z umów o unikaniu opodatkowania. Warto zaznaczyć, iż przedmiotowe oświadczenie nie może zostać złożone później niż w dniu dokonania wypłaty należności. Oświadczenia będą obowiązywały jedynie czasowo, a więc kolejne wypłaty będą mogły powodować ponowne powstanie obowiązku informacyjnego.

W składanym oświadczeniu podatnik powinien dodatkowo zapewnić organ podatkowy, iż nie posiada informacji uniemożliwiających skorzystanie z bardziej preferencyjnych zasad opodatkowania. Co również istotne, został wprowadzony (już od początku 2019 roku) obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżenia stawki podatku.

Pomimo wydłużonego terminu wprowadzenia powyższych zmian (1 lipca 2019 r. zamiast początkowego 1 stycznia 2019), nadal wiele firm nie jest przygotowana na posiadanie szerszej dokumentacji. Specjaliści Advicero Nexia mogą wesprzeć Państwa przy przygotowaniu odpowiednich i dostosowanych do indywidualnych potrzeb oświadczeń.

2.Schematy podatkowe – obowiązki raportowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują regulacje nakazujące raportowanie tzw. schematów podatkowych, w zakresie transakcji transgranicznych oraz transakcji krajowych. Warto podkreślić, że przedmiotowe regulacje zostały wprowadzone w oparciu o dyrektywę unijną (tzw. dyrektywa ATAD), jednak w zakresie szerszym i terminie wcześniejszym, niż ten wynikający z dyrektywy. Najistotniejszą różnicą między unijną dyrektywą a przepisami obowiązującymi w Polsce jest wprowadzenie obowiązku raportowania również schematów krajowych.

Warunkiem powstania obowiązku zaraportowania schematu krajowego jest spełnienie kryterium tzw. kwalifikowanego korzystającego (ustalanego w oparciu o wartość przychodów, kosztów, wartość rynkową rzeczy, której dotyczy uzgodnienie, fakt powiązania z innymi podmiotami). Obowiązki raportowe dotyczą podmiotów udostępniających, wspomagających wdrożenie lub korzystających ze schematów podatkowych. Warto pamiętać, iż w ustawie zostały przewidziane wysokie kary pieniężne za nieraportowanie schematów lub niestosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Zgodnie z przepisami, promotor, który nie dopełni obowiązku raportowania, będzie podlegał karze pieniężnej do ok. 20 mln PLN. Kara może zostać nałożona również na podmioty zatrudniające promotorów lub wypłacające wynagrodzenie promotorom, które nie wdrożyły odpowiedniej procedury, w wysokości 2 mln PLN. Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania powyższym tematem – wspomagamy naszych klientów w zakresie wdrażania odpowiednich procedur oraz wykonywania obowiązków raportowych.

3.Biała lista podatników VAT i inne ważne zmiany w wykazie podatników Szefa KAS

W marcu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu ważny projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewidziane w projekcie zmiany będą miały praktyczne zastosowanie w codziennej pracy podatników starających się dochować procedur należytej staranności w obsłudze transakcji VAT.

Projekt przewiduje wprowadzenie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) tzw. „białej listy podatników VAT” czyli aktualizowanego codzienne wykazu czynnych podatników, z jednoczesnym dostępem do 5-letniej historii zmian statusów wykazanych w niej podmiotów. Dzięki nowemu wykazowi zostanie rozwiązany istotny dotychczasowy problem podatników – będą mogli ustalić status podatnika na dzień realizacji transakcji, a nie na dzień przygotowania deklaracji podatkowej VAT. Dotychczas udostępniane wykazy zawierały jedynie stan bieżący, i to w trzech osobnych bazach danych.

Projekt przewiduje również nałożenie na podatników nowego obowiązku, jakim będzie konieczność weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który ma nastąpić płatność z faktury wystawionej przez dostawcę, jest znany w administracji skarbowej. Szef KAS zamieści znane rachunki w wykazie podatników prowadzonym na podstawie nowych przepisów. Dokonanie płatności na nieznany administracji rachunek spowoduje u nabywcy ograniczenia w uznaniu wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2019 roku. Z jednej strony ułatwią pracę księgowych, upraszczając czynności weryfikacji statusu podatnika VAT, z drugiej jednak znacznie zwiększą ryzyko biznesowe realizacji płatności, nakładając na podatników nowe obowiązki.

4. Kasy fiskalne on-line

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html

Na mocy nowych przepisów w Polsce od stycznia 2020 roku będą wprowadzane kasy fiskalne przekazujące w trybie on-line dane o sprzedaży na serwery Ministerstwa Finansów. Docelowo wszystkie obecnie używane w sprzedaży detalicznej urządzenia fiskalne, obejmujące  te z zapisem kopi paragonów na papierze i te z elektronicznym modułem fiskalnym, zostaną zastąpione przez nowe rozwiązanie techniczne, w którym kopia wystawianego nabywcy paragonu przez Internet w sposób ciągły i zautomatyzowany będzie trafiać bezpośrednio do KAS.

Obowiązek stosowania nowych kas fiskalnych będzie wprowadzany etapami, zaczynając od tych branż, w których według oceny MF najczęściej dochodzi do nieprawidłowości polegających na pominięciu rejestracji sprzedaży na urządzeniu fiskalnym. W pierwszej grupie, której przedstawiciele od 1 stycznia 2020 będą musieli stosować nowe urządzenia, znalazły się np. usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Dotychczas używane urządzenia – w branżach nieobjętych obowiązkiem przyśpieszonej wymiany – będą nadal stosowane, chyba że ulegną uszkodzeniu lub np. zapełni się ich pamięć fiskalna. Wówczas podatnik zaopatrzy się już w nowe urządzenie zdolne do przekazywania danych o sprzedaży detalicznej w trybie on-line, bo docelowo tylko takie urządzenia będzie można kupić.

Nowe przepisy mają duże znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców realizujących sprzedaż detaliczną, nowością będzie konieczność zapewnienia dostępu do Internetu we wszystkich punktach sprzedaży.

5. Uproszczone porozumienia cenowe na etapie projektowym

Rząd opublikował w marcu 2019 r. projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385/katalog/12578017#12578017

Zgodnie z projektem przepisy dają możliwość zastosowania uproszczonego porozumienia cenowego w określonych przypadkach:

 • zakupów usług o niskiej wartości dodanej,
 • ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Procedura uproszczonego porozumienia ma obejmować m.in.

 • ograniczony zakres informacji wymaganych we wniosku o porozumienie, skupiających się na specyfice transakcji,
 • możliwość składania oświadczeń zamiast przedstawiania szczegółowych dokumentów,
 • możliwości zmiany wniosków o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego na wnioski o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego (gdy wydanie uproszczonego porozumienia cenowego jest niemożliwe) i odwrotnie.

Uproszczone porozumienie ma być wydawane na 3 lata z możliwością przedłużania na kolejne trzyletnie okresy, jeśli elementy danego porozumienia nie ulegną istotnym zmianom. Opłata od wniosku ma być ustalona ryczałtowo w kwocie 20.000 PLN.

Projekt ustawy jest nadal na etapie opiniowania. O zmianach w zakresie prac nad ustawą będziemy Państwa informować na bieżąco.

6. Wydatki na wyjazdy dla klientów stanowią koszty reprezentacji – wyrok WSA

W opublikowanym uzasadnieniu do wyroku WSA w Gdańsku z 26 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1068/18, sąd przychylił się do stanowiska organu podatkowego, który uznał wydatki związane z zagranicznymi wyjazdami klientów salonu samochodowego do fabryki samochodów i muzeum marki za koszty reprezentacji, niepodlegające zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Podatnik prowadzący salon samochodowy wystąpił o indywidualną interpretację w zakresie możliwości zaliczenia wydatków związanych z organizacją spotkań z obecnymi lub potencjalnymi klientami do kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazał podatnik, spotkania takie przybierają różną formę, np. prezentacji nowego modelu auta, wydarzeń na torze samochodowym, szkoleń z doskonalenia techniki jazdy lub wizyty w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez podatnika, połączonych z wizytą w muzeum marki.

Fiskus uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe w części odnoszącej się do organizacji szkoleń oraz zagranicznych wyjazdów do fabryki samochodów i zwiedzania muzeum marki. WSA w Gdańsku podtrzymał to stanowisko stwierdzając, iż noszą one znamiona reprezentacji. Jak uzasadnił sąd, poprzez organizowanie takich wydarzeń podatnik kreuje swój wizerunek, tworzy wśród wybranych kontrahentów wrażenie podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego zaufania, kształtuje prestiż i pozytywne postrzeganie swojej firmy przez klientów.

Jak wyjaśnił sąd, co prawda reprezentacja, podobnie jak reklama, ma za zadanie promocję danego podmiotu gospodarczego, jednakże każda z nich spełnia je w inny sposób. Reklama polega na przedstawianiu towarów, nakłanianiu do nabycia towarów w sposób bezpośredni, zaś reprezentacja pośrednio promuje podmiot gospodarczy poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy.

Podobne wpisy