Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Grudzień 2018

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Grudzień 2018

  1. Od 1 lipca 2019 r. zmiany w strukturze JPK_VAT
  2. Możliwość zwrotu podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych
  3. Zapewnienie za granicą noclegu dla pracownika stanowi jego przychód
  4. Brak prawa do odliczenia VAT z faktur za wynajem mieszkań służbowych
  5. Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenia uproszczonej procedury uzyskania APA

1. Od 1 lipca 2019 r. Zmiany w strukturze JPK_VAT

W dniu 4 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ordynacja podatkowa. Zgodnie z projektem Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w sposobie, w jaki podatnicy przesyłają deklaracje VAT do urzędu skarbowego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów od 2019 r. obecny plik JPK_VAT powinien zostać zastąpiony plikiem JPK_VDEK, który zawierałby również deklaracje VAT.

W opinii resortu plik JPK_VAT w obecnej formie nie zawiera pełnego zakresu informacji na temat podatnika, takich jak kwota ewentualnego odliczenia podatku naliczonego za następny miesiąc lub kwota ewentualnego zwrotu podatku VAT. Tak więc, zdaniem Ministerstwa, wysłanie do urzędu skarbowego oddzielnie pliku JPK_VAT, a następnie deklaracji VAT powoduje pewnym rodzajem niekompletności danych po stronie urzędu skarbowego.

Zdaniem resortu rozbudowana struktura pliku JPK_VDEK pozwoli na zastąpienie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD. Eliminuje to konieczność wypełniania i wysyłania zarówno pliku JPK_VAT, jak i samych deklaracji VAT. Zamiast kilku źródeł informacji urząd skarbowy otrzyma jeden kompletny plik JPK_VDEK.

Ponadto, dzięki plikowi JPK_VDEK ilość informacji VAT przekazywanych organom podatkowym zostanie zmniejszona, ponieważ będą pochodziły z jednego źródła. W związku z tym powinna nastąpić szybsza weryfikacja danych przesłanych do urzędu skarbowego, co wpłynie m.in. na skrócenie czasu zwrotu podatku VAT i obniży koszty związane z analizą informacji podatkowych.

Obecne brzmienie projektu ustawy wskazuje, że zmiany w wyżej wymienionym zakresie powinny zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

2. Możliwość zwrotu podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych

Nowelizacja m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 czerwca 2018 r. określiła nowe zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych, w zakresie tak zwanego podatku minimalnego. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość ubiegania się o zwrot podatku minimalnego zapłaconego w ciągu danego r. nawet w przypadku wykazania straty w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, podatnik, który (i) płaci podatek minimalny miesięcznie, jednocześnie nie odliczają go w ciągu całego r., lub (ii) płaci minimalny podatek wyższy niż miesięczna zaliczka na podatek dochodowy może:

  • odliczyć zapłacony podatek minimalny w rocznym zeznaniu podatkowym (w przypadku nie wygenerowania straty podatkowej);
  • ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku minimalnego, jeśli odliczenie w zeznaniu rocznym nie jest możliwe (tj. w przypadku straty podatkowej).

Zgodnie z powyższym, aby otrzymać zwrot podatku minimalnego (w przypadku straty podatkowej), podatnik musi złożyć wniosek o zwrot podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Jednak przed przyznaniem zwrotu organy podatkowe przeprowadzą kontrolę podatkową i sprawdzą czy należny podatek / strata podatkowa wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym są prawidłowe.

Należy pamiętać, że taki audyt podatkowy może potencjalnie doprowadzić do wykrycia nieprawidłowości i narazić podatnika na ewentualne konsekwencje podatkowe.

3. Zapewnienie za granicą noclegu dla pracownika stanowi jego przychód

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2018 r. (sygn. II FSK 799/18), Pracownicy delegowani do pracy za granicę, którym pracodawca zapewnia bezpłatnie zakwaterowanie uzyskują przychód z tego tytułu. Takie zakwaterowanie nie leży bowiem jedynie w interesie pracodawcy lecz również w interesie tych pracowników.

Spółka, w sprawie której NSA zajął niekorzystne stanowisko, delegowała pracowników do pracy za granicę na podstawie aneksów do umów o pracę czasowo zmieniających miejsce wykonywania pracy Wewnętrzne przepisy obowiązujące w Spółce zezwalały na zapewnienie pracownikom zakwaterowania podczas wykonywania pracy za granicą. W zależności od realizowanego projektu, koszty zakwaterowania ponosiła Spółka lub zagraniczny kontrahent. Spółka stanęła na stanowisku, że ponoszone przez nią ww. wydatki w celu zapewnienia noclegów pracownikowi są świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy i tylko jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Tym samym w ocenie Spółki nie powinny stanowić przychodu pracownika.

Innego zdania był NSA, który podzielił zdanie organów podatkowych. W ocenie sądu zapewnienie bezpłatnie zakwaterowania pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę powoduje powstanie u niego przychodu z tego tytułu (to on osiąga korzyść, a nie Spółka).

Niemnie jednak, NSA wskazał, iż do oddelegowanych pracowników, zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten limituje zwolnienie podatkowe dotyczące zakwaterowania pracowników do 500 zł miesięcznie. Zatem, opodatkowaniu w takiej sytuacji, co do zasady będzie podlegała wyłącznie nadwyżka ponad 500 zł miesięcznie, a zakwaterowanie do wysokości 500 zł miesięcznie będzie wolne od podatku.

4. Brak prawa do odliczenia VAT z faktur za wynajem mieszkań służbowych

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 30 listopada 2018 r. interpretacji indywidualnej (nr 0112-KDIL2-1.4012.462.2018.4.MK), podmiot który zapewnia swoim pracownikom nieodpłatnie mieszkania nie będzie mógł odliczyć VAT od tego typu wydatków.

W przedmiotowej sprawie, podatnik wynajmował mieszkania służbowe dla swoich pracowników. Lokale te były im udostępniane nieodpłatnie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, uznał że wydatki podatnika na ten cel nie mają związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Konsekwentnie odmówił więc podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych za wynajem mieszkań. W opinii organu podatkowego bez znaczenia był  również fakt, że zapewnienie pracownikom mieszkań służbowych wpływa pośrednio na czynności opodatkowane podatkiem VAT.

5. Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenia uproszczonej procedury uzyskania APA

Warto podkreślić, iż APA (advance pricing arrangements) to inaczej formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest Minister Finansów.

Niemniej jednak procedura wydania decyzji w tym zakresie jest długotrwała i wynosi maksymalnie do pół roku w przypadku porozumień jednostronnych, do roku – w przypadku porozumień dwustronnych, do półtora roku – w przypadku porozumień wielostronnych.

Tym samym, Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić tzw. „uproszczoną procedurę uprzedniego porozumienia cenowego”, przewidującą możliwość przekształcenia złożonego wniosku w ramach standardowej procedury APA na procedurę uproszczoną, co do zasady ma usprawnić proces wydawania decyzji w tym zakresie.

Prace Ministerstwa Finansów nad tą procedurą są w toku, a gotowy projekt ustawy ma zostać skierowany niebawem do konsultacji publicznych.

This post is also available in: en - Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Grudzień 2018EN

Podobne wpisy