Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Tax News / Advicero Nexia | TAX NEWS | Marzec 2022

Advicero Nexia | TAX NEWS | Marzec 2022

 1. Zwolnienie dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami CIT
 2. Biuro na terenie Polski stanowi zakład podatkowy
 3. Wpływ COVID-19 na ceny transferowe
 4. Pojęcie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
 5. NSA potwierdza możliwość korzystania z przywilejów UPO dla spółki komandytowe
 1. Zwolnienie dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami CIT

Zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej lub komandytowej uzyskanych od dnia, w którym podmioty te stały się podatnikami CIT – taki wniosek wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. (DD5.8203.2.2021).

Powyższa interpretacja skupia się na możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach podatników CIT, do których od 2021 r. zalicza się spółki jawne i komandytowe. Interpretacja zawiera listę podmiotów, które mogą skorzystać z takiego zwolnienia, jak również warunki po spełnieniu których można z niego skorzystać. MF jednocześnie potwierdził prawo wspólników do zwolnienia.

W interpretacji ogólnej wskazano, że zwolnienie to może obejmować konkretny katalog przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j ustawy o CIT.

Zgodnie z powyższą regulacją, zwolnienie obejmuje:

 • przychody faktycznie uzyskane w związku z wypłatą zysku dokonaną przez spółkę jawną i komandytową na rzecz jej wspólników;
 • równowartość zysku spółki jawnej lub komandytowej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału podstawowego;
 • wartość niepodzielonych zysków w spółce jawnej i komandytowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał podstawowy takiej spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT.

Aby skorzystać ze zwolnienia niezbędne jest spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. W tym: (i) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę w Polsce; (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie UE lub EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; (iii) spółka uzyskująca ww. dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki; (iv) spółka uzyskująca ww. dochody (przychody) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Szczegóły dotyczące interpretacji ogólnej MF znajdują się w naszym artykule: link.

2. Biuro na terenie Polski stanowi zakład podatkowy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w dniu 16 grudnia 2021 r. interpretację indywidualną (znak: 0111-KDIB1-2.4010.476.2021.2.MS), dotyczącą ustalenia czy w przypadku posiadania biura na terenie Polski jest ono traktowane jako zakład podatkowy w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 umowy pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (UPO PL-DE).

Z opisanego przez wnioskodawcę (Spółka) stanu faktycznego wynika że jest on spółką prawa niemieckiego (odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) będącą na terenie Republiki Federalnej Niemiec podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka zajmuję się sprzedażą paliw na własnych jak i na partnerskich stacjach benzynowych. Miejsce efektywnego zarządu Spółki znajduje się na terytorium Niemiec i tam podejmowane są decyzje biznesowe. Z początkiem roku 2021 r. Spółka zdecydowała się wynająć lokal biurowy na terenie Polski w celu zwiększania udziału w rynku i rozszerzania bazy klientów Spółki o podmioty posiadające siedziby działalności gospodarczej na terenie Polski i Litwy. Cel ten jest realizowany poprzez m.in. uzyskanie wsparcia lokalnego dla Spółki w szczególności poprzez poszukiwanie potencjalnych klientów – firm spedycyjnych z siedzibami w Polsce i na Litwie zainteresowanych ze względu na charakter działalności nabywaniem paliwa na terenie Niemiec przy użyciu kart paliwowych. Ponadto pracownicy Spółki wykonujący pracę w Polsce przekazują klientom karty paliwowe wygenerowane uprzednio w Niemczech oraz udzielają bieżącego wsparcia w trakcie ewentualnych problemów pojawiających się podczas tankowania.

Zdaniem Spółki biorąc pod uwagę wskazany przez nią całokształt działalności, czynności realizowane w Polsce mają charakter przygotowawczy i pomocniczy w stosunku do głównego przedmiotu działalności Spółki, dlatego nie powstanie zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO PL-DE.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe z uwagi na to że po przedstawieniu przez Spółkę charakterystyki wykonywanych czynności w Polskim biurze, jego zdaniem działalność biura w Polsce w części jest tożsama z działalnością jednostki macierzystej i nie można mówić tutaj o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze działalności biura.

Dyrektor KIS wskazał, że biuro w Polsce spełnia wszystkie przesłanki zgodnie z UPO PL-DE, aby uznać je za zakład, tj.:

 1. istnieje miejsce gdzie działalność jest prowadzona (placówka),
 2. ma ona charakter stały,
 3. działalność wykonywana w biurze nie ma przygotowawczego lub pomocniczego charakteru.

Na poparcie swojego stanowiska Dyrektor KIS przytoczył pkt 24 Komentarza do art. 5 Modelowej Konwencji, oraz wyrok NSA z 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 1864/10 i na ich podstawie stwierdził, że „Często trudno jest odróżnić działalność mającą charakter przygotowawczy lub pomocniczy od działalności, która nie ma takiego charakteru. Z pewnością stała placówka, której cel jest identyczny z celem przedsiębiorstwa jako całości, nie prowadzi działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym”.

Ponadto Dyrektor KIS wskazał, że w oparciu o Modelową Konwencję OECD i Komentarz do niej, warunkami koniecznymi do powstania zakładu, które jego zdaniem Spółka spełnia w punktach 1-3 są:

 1. istnienie stałej placówki,
 2. ekonomiczne prawo do dysponowania/rozporządzania tą placówką, oraz
 3. wykonywanie z użyciem ww. placówki działalności przedsiębiorstwa, tj. istotnych liczbowo i wartościowo czynności bezpośrednio na rzecz osób trzecich albo
 4. niezależnie od spełnienia powyższych warunków – istnienie osoby, która działa w imieniu przedsiębiorstwa, tzn. występuje w roli przedstawiciela, a także posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w danym państwie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, w szczególności jeżeli oświadczenie woli tej osoby wywołuje dla reprezentowanego przedsiębiorstwa stan związania.

3. Wpływ COVID-19 na ceny transferowe

Dnia 28 września 2021 roku odbyło się XIII Forum Cen Transferowych podczas którego przyjęto Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe polskich podatników. Rekomendacje te zostały uwzględnione w dokumencie „Wpływ COVID-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów.

W treści „Zbioru dobrych praktyk” odwołano się do rekomendacji przedstawionych przez OECD w zakresie stosowania i weryfikacji cen transferowych w okresie objętym pandemią w dokumencie „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic” opublikowanym 18 grudnia 2020 r.

Celem przedmiotowego dokumentu Ministerstwa Finansów (MF) jest przybliżenie podatnikom i przedstawicielom organów podatkowych dobrych praktyk w zakresie ustalania i weryfikacji cen transferowych w kontekście panującej pandemii COVID-19. Mają one stanowić wzorzec/ wsparcie w zakresie tego, w jaki sposób powinna być stosowana zasada ceny rynkowej (arm’s length) w obecnie nadzwyczajnych okolicznościach, które mogły i mogą mieć wpływ na globalne łańcuchy dostaw, w tym także na transakcje między podmiotami powiązanymi. „Zbiór dobrych praktyk” dzieli się na następujące rozdziały, w którym poruszane są m.in. niżej wymienione kwestie:

 • Analiza porównawcza w okresie występowania COVID-19

W przypadku analiz porównawczych rekomenduje się rzetelne zweryfikowanie przez podatników czy i w jakim stopniu pandemia wpłynęła na ich działalność. Przy sporządzaniu analizy porównawczej w okresie występowania pandemii, przedsiębiorcy powinni uwzględniać zasady określone w § 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje danymi (wewnętrznymi jak i zewnętrznymi), które spełniają warunki porównywalności za okres występowania COVID-19 wówczas rekomenduje się przeprowadzenie zgodności, na podstawie której uprawdopodobnia się, że warunki zastosowane w transakcji kontrolowanej są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 • Alokacja kosztów nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem COVID-19 pomiędzy powiązane strony transakcji

Zgodnie z dokumentem, do takich kosztów należą m.in.: koszty IT związane z uruchomieniem pracy zdalnej przez pracowników przedsiębiorstwa, koszty środków ochrony dla pracowników związane z COVID-19. Natomiast analiza zasadności poniesienia kosztów nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem COVID-19 może obejmować w szczególności analizę wartości i struktury kosztów poniesionych w poprzednim roku / latach (tj. Przed wystąpieniem COVID-19), porównanie i analizę informacji ze sprawozdania finansowego np. za 2020 r. ze sprawozdaniem z roku poprzedniego czy analizę ewentualnych zmian umów z podmiotami powiązanymi w okresie COVID-19.

 • Wsparcie antykryzysowe

Przykładowo w „Dobrych praktykach” wskazano, że w zakresie wpływu pomocy antykryzysowej na analizy porównawcze należy rozważyć zasadność zmiany dotychczas stosowanego wskaźnika rentowności dla weryfikacji rynkowości warunków transakcji kontrolowanej. Zmiana ta może być podyktowana np. zamiarem ograniczenia/ eliminacji wpływu otrzymanej pomocy antykryzysowej przez podmiot na wyznaczony przedział rentowności lub/ i eliminacji wpływu otrzymanej pomocy antykryzysowej przez podmioty w próbie przyjętej do wyznaczenia przedziału rentowności.

 • Dokumentacja cen transferowych za okres COVID-19

W tym rozdziale MF zwraca uwagę, że przedstawiając wpływ COVID-19 na transakcję kontrolowaną w szczególności należy opisać zmiany w otoczeniu gospodarczym (czynniki mikro i makroekonomiczne), zmiany w analizie funkcjonalnej, wynikach analizy porównawczej oraz zachowania podmiotów niepowiązanych.

 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

MF podkreślił, że w okresie objętym COVID-19 przepisy regulujące postępowanie w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego, wymogi w zakresie przedstawienia dokumentów w celu jego negocjacji nie ulegają zmianie. Natomiast porozumienia wydane przed wystąpieniem COVID-19 zachowują ważność w trakcie COVID-19, zgodnie z okresem ich obowiązywania.

 • Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)

W dokumencie wskazano, że samo wystąpienie COVID-19 nie oznacza automatycznie, że są podstawy do dokonywania następczej korekty cen transferowych wszystkich transakcji kontrolowanych. Przyczyną zgodnie z art. 11e ustawy o CIT (odpowiednio w rozumieniu art. 23q ustawy o PIT) jest wpływ zmiany istotnych okoliczności na warunki transakcji, który czyni warunki pierwotnie rynkowe – nierynkowymi.

4. Pojęcie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym

Dnia 9 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (DCT2.8203.2.2021).

W interpretacji wskazano, jakie elementy należy uwzględnić przy ocenie czy dana transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny – zgodnie z art. 23w ust. 5 ustawy o PIT oraz art. 11k ust. 5 ustawy o CIT – są nimi:

 • jednolitość transakcji w ujęciu ekonomicznym, przez co należy rozumieć podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych cech transakcji istotnych z punktu widzenia cen transferowych, w szczególności:
  • warunki umowne transakcji,
  • funkcje pełnione przez każdą ze stron transakcji, biorąc pod uwagę wykorzystywane aktywa i ponoszone ryzyko,
  • parametry finansowe transakcji,
  • charakterystyka przekazanych dóbr lub świadczonych usług,
  • stosowana strategia biznesowa;
 • kryteria porównywalności wymienione w rozporządzeniach Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych/ podatku dochodowego od osób prawnych),tj.:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie pełnią podmioty w porównywanych transakcjach, angażowane przez nie aktywa oraz ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji oraz
  • strategię gospodarczą

– dodatkowo, jak wskazano w interpretacji „Należy przeanalizować co do zasady cechy wpływające na powstanie wartości dodanej w łańcuchu danego dobra, usługi lub świadczenia, warunki umowne transakcji, aktywa zaangażowane, funkcje pełnione przez każdą ze stron transakcji (np. producent czy dystrybutor). W razie wątpliwości, za istotne aspekty danej transakcji należy uznać takie, który byłyby brane pod uwagę przy ocenie transakcji przez podmioty niepowiązane, gdyby to one zawierały przedmiotową transakcję”;

 • metody weryfikacji cen transferowych – zastosowanie tej samej metody weryfikacji cen transferowych do każdej z transakcji, składających się na transakcję o charakterze jednorodnym, pod warunkiem że inne istotne okoliczności tej transakcji kontrolowanej nie wskazują inaczej (transakcje, w których zastosowano różne metody weryfikacji cen transferowych również mogą być uznane za transakcje jednorodne);
 • inne istotne okoliczności transakcji – katalog przesłanek niezbędnych do stwierdzenia czy transakcja ma charakter jednorodny nie jest zamknięty. Ustawodawca dopuszcza możliwość innych istotnych okoliczności. Taką okolicznością jest m.in. korzystanie z uproszczenia safe harbour. Transakcje objęte uproszczeniem safe harbour nie są jednorodne wobec transakcji niekorzystających z tego uproszczenia. W sytuacji, w której mamy pakiet transakcji pożyczkowych, a tylko część z nich korzysta z safe harbour mamy do czynienia z dwoma transakcjami jednorodnymi.

W interpretacji znajdziemy także wskazanie co nie ma znaczenia na ocenę jednorodności transakcji – cytowany art. 23w ust. 4 ustawy o PIT oraz art. 11k ust. 4 ustawy o CIT wskazuje m.in. na: ilość dokumentów księgowych, dokonywanie lub otrzymywanie płatności oraz podmiotów powiązanych z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana. Celem tego jest zapobiegnięcie sztucznemu dzieleniu transakcji na części.

5. NSA potwierdza możliwość korzystania z przywilejów UPO dla spółki komandytowej

W dniu 21 września 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach wydał korzystny wyrok (sygn. I SA/Gl 121/20) dotyczący zastosowania umowy polsko-niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunku do spółek komandytowych transparentnych podatkowo. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził to stanowisko w wyroku z dnia 6 lipca 2021 r. (sygn. II FSK 101/21).

U podstaw sporu przed WSA leżało pytanie skierowane przez spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) wynikających z polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) taka możliwość jest wykluczona, gdyż spółka osobowa (komandytowa) niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie może korzystać z preferencyjnych warunków UPO. Zdaniem organu podatkowego osobą korzystającą z tych przywilejów jest wspólnik spółki osobowej i w stosunku do tego podmiotu zależy czy należy opodatkować wypłacane przez polskiego rezydenta podatkowego należności.

Zarówno WSA jak i NSA przyznał rację spółce, wskazując, że zakres podmiotowy UPO reguluje art. 1, zgodnie z którym UPO dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w obu Umawiających się Państwach. Sądy zaznaczyły, że w tym przepisie mamy do czynienia z przesłankami warunkującymi objęcie umową określonych podmiotów – posiadanie statusu osoby oraz miejsca zamieszkania lub siedziby. Kolejną analizowaną przesłanką była rezydencja podatkowa w Polsce lub Niemczech.

W uzasadnieniu wyroku NSA wprost wskazał, że w przypadku niemieckich spółek komandytowych będących odbiorcami należności wypłacanych przez spółkę, pomimo iż nie są one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 4 ust. 4 UPO, możliwe jest zastosowanie fikcji prawnej rezydencji spółki osobowej w Niemczech. Spółki te, zgodnie z art. 4 ust. 4 UPO posiadają siedzibę na terytorium Niemiec oraz dochód osiągany przez te spółki obejmujący m.in. należności wypłacane przez spółkę, jako dochód przypisany do znajdującego się w Niemczech zakładu ich wspólników, podlega opodatkowaniu w Niemczech. Tym samym, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub niepobranie podatku na podstawie UPO od wypłacanych na ich rzecz przez należności jest zasadne pod warunkiem posiadania przez spółkę ważnych certyfikatów rezydencji.

Podobne wpisy