Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX ALERT: Zmiany w TP-R

Advicero Nexia | TAX ALERT: Zmiany w TP-R

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w przepisach prawa podatkowego dotyczące cen transferowych. W rzeczywistości, większość tych zmian będzie istotna dopiero na moment weryfikacji obowiązku w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2022. Niemniej, z częścią wprowadzonych zmian warto zapoznać się już teraz.

Niniejszym prezentujemy Państwu podsumowanie wprowadzonych zmian:

 1. Zmiany w wymogach formalnych przygotowania dokumentacji cen transferowych i terminów związanych z cenami transferowymi
 2. Zmiany w TP-R
 3. Zmiany w definiowaniu wartości transakcji
 4. Zmiany w warunkach dokonywania korekty cen transferowych (art. 11e Ustawy o CIT)
 5. Rozszerzanie katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej
 6. Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej
 7. Odstąpienie od sporządzania analizy porównawczej/ analizy zgodności dla wybranych podmiotów
 8. Zwolnienie z wypełniania informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U dla wybranych podmiotów
 9. Rozszerzenie zakresu czynności podlegających odpowiedzialności karnoskarbowej
 10. Pozostałe zmiany

1. Zmiany w wymogach formalnych

 • Wydłużenie terminów raportowania i sporządzenia dokumentacji oraz informacji TPR:
  • Dokumentacja podstawowa (Local file) – do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu,
  • Informacja TPR – złożenie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu,
  • Przedłożenie Local file na żądanie organu podatkowego – 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Wprowadzenie wymogu sporządzenia Local file w formie elektronicznej.
 • Zmiana organu, do którego należy złożyć TPR z Szefa KAS na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu.

2. Zmiany w TP-R

 • Od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Po zmianach oświadczenie stanowi integralny element formularza TP-R.
 • Doprecyzowanie, że informacja TP-R jest sporządzana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych, a jeżeli dany podmiot nie był zobowiązany do sporządzenia tej dokumentacji na podstawie sprawozdania finansowego lub innych dokumentów.
 • Wskazanie, że na potrzeby oświadczenia dotyczącego zgodności ze stanem rzeczywistym i warunkami rynkowymi w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód, ceny transferowe uważa się za ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli przychód ten został dla celów podatkowych wykazany zgodnie z zasadą ceny rynkowej.
 • Doprecyzowanie, zgodnie z którym informację TP-R podpisują odpowiednio osoby fizyczne, osoby upoważnione do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale lub kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy wyznaczona osoba wchodzącą w skład tego organu. Przy czym nadal nie jest możliwe podpisanie informacji TP-R przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.
 • Wprowadzenie zastrzeżenia, zgodnie z którym wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji TP-R nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji.

3. Zmiany w definiowaniu wartości transakcji

 • Powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku VAT – wartość transakcji kontrolowanej pomniejsza się o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadku, gdy nie stanowi on podatku naliczonego, oraz tej części podatku VAT naliczonego, dla której podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku.

4. Zmiany w warunkach korekty cen transferowych (art. 11e Ustawy o CIT)

 • Uchylenie obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym,
 • Dopuszczenie dowodu księgowego jako potwierdzenia dokonania korekty cen transferowych,
 • Usunięcie warunku, aby Polska miała zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem/ terytorium, gdzie swoją siedzibę lub zarząd ma podmiot powiązany – od 1 stycznia wystarczające jest jedynie istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby podmiotu powiązanego.

5. Rozszerzanie katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej

 • Wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego, po spełnieniu warunków wskazanych przepisami Ustawy o CIT, dla transakcji zawieranych wyłącznie pomiędzy:
  • położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi posiadającymi siedzibę/zarząd w państwie członkowskim UE lub EOG,
  • położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego posiadającego siedzibę/ zarząd w państwie członkowskim UE lub EOG i powiązanego z nim podmiotu mającego siedzibę/zarząd w Polsce.

6. Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej

 • Do katalogu zwolnień włączono transakcje dotyczące:
  • usług o niskiej wartości dodanej spełniające warunki safe harbour tj.
   • narzut na kosztach usług został ustalony przy wykorzystaniu metod ustawowych i wynosi maksymalnie 5% kosztów w przypadku nabycia usług, minimalnie 5% kosztów w przypadku świadczenia usług,
   • usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym,
   • usługobiorca posiada kalkulację obejmującą: i) rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji, ii) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług, iii) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów.
  • pożyczek, kredytu lub emisji obligacji spełniające warunki safe harbour tj.
   • oprocentowanie w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra finansów aktualnym na dzień zawarcia tej umowy,
   • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z transakcją, w tym prowizji lub premii;
   • pożyczka, kredyt lub obligacje została udzielone/wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat,
   • w trakcie roku podatkowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty,
   • pożyczkodawca nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu w raju podatkowym.
  • tzw. czystego refakturowania pod warunkiem spełnienia warunków ustawowych tj.
   • w ramach transakcji nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,
   • rozliczenie nie jest związane bezpośrednio z inną transakcją kontrolowaną,
   • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
   • podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym,
   • w przypadku zastosowania klucza alokacji wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych.
  • Transakcje objęte uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym albo porozumieniem podatkowym, za okres którego takie porozumienie dotyczy.

7. Odstąpienie od obowiązku sporządzenia analizy porównawczej/ analizy zgodności dla wybranych podmiotów

 • Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej lub analizy zgodności dla:
  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników, będących mikro lub małym przedsiębiorcą (zastosowanie do dokumentacji sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.). Zwolnienie ma zastosowanie jeżeli w ostatnim roku podatkowym przedsiębiorca spełnił definicję mikro lub małego przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą Prawo przedsiębiorców.
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawierane z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych objęte obowiązkiem dokumentacyjnym (zastosowanie do dokumentacji sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.).

8. Zwolnienie z przygotowania informacji ORD-U

 • Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U dla podatników/spółek niebędących osobami prawnymi, którzy mają obowiązek złożenia Informacji TPR oraz nie dokonują transakcji z rajami podatkowymi (bezpośrednich lub pośrednich).

9. Rozszerzenie zakresu czynności podlegających odpowiedzialności karnoskarbowej

 • Według nowego brzmienia przepisów karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (maksymalna kara w 2022 r. to 29 mln PLN) będzie podlegał ten kto:
  • wbrew obowiązkowi nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych, albo
  • nie dołącza do lokalnej dokumentacji cen transferowych dokumentacji grupowej, albo
  • sporządza dokumentację niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
 • Natomiast za sporządzenie dokumentacji po terminie lub złożenie Informacji TPR po terminie, grozi kara grzywny w wysokości 240 stawek dziennych.

10. Pozostałe zmiany

 • Wskazanie, że wywieranie znaczącego wpływu oznacza również posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziału lub praw w stratach podmiotu.
 • Doprecyzowanie obowiązku dokumentacyjnego dla spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej – obowiązek dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych dotyczy również spółek schodzących w skład podatkowych grup kapitałowych w ramach transakcji z podmiotami niewchodzącymi w skład tej podatkowej grupy kapitałowej znajdującymi się w rajach podatkowych, lub gdy rzeczywisty właściciel znajduje się w raju podatkowym.
 • Doprecyzowanie wskazujące, że za dzień zawarcia umowy pożyczki,(korzystającej z preferencji w ramach safe harbour), uważa się również dzień zmiany umowy pożyczki w przypadku, gdy zmiana ta dotyczy oprocentowania pożyczki.
 • Wskazanie definicji porozumienia podatkowego i porozumienia inwestycyjnego w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Porozumienie inwestycyjne jest umową zawieraną między podatnikiem a organem podatkowym w zakresie skutków podatkowych podejmowanych inwestycji. Natomiast porozumienie podatkowe jest zawierane pomiędzy Szefem KAS i podatnikiem, który wcześniej zawarł tzw. umowę o współdziałanie, i może dotyczyć m.in. interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalenia cen transferowych, czy braku zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Wskazanie, że na potrzeby regulacji w zakresie cen transferowych rok obrotowy spółki niebędącej osobą prawną oraz spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej to jej rok podatkowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podobne wpisy