Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Advicero Nexia | Employer Solutions: Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Szanowni Państwo,

Niniejszym prezentujemy Państwu podsumowanie najważniejszych zmian, które weszły w życie wskutek nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Znaczna część zmian weszła w życie już 4 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem omówienia szczegółowego wpływu tychże zmian na rozliczenia podatkowe Państwa spółek.

Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

1. Rozszerzenie definicji podmiotu zatrudniającego
2. Termin zawierania umów o prowadzenie PPK
3. Zasady zawierania umów o prowadzenie PPK dla pracowników 55+
4. Termin złożenia przez nowego pracownika oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK
5. Wnioski o wypłatę transferową – informacja o terminach
6. Finansowanie wpłaty dodatkowej – termin obowiązywania pierwszej deklaracji uczestnika
7. Termin naliczania, pobierania i dokonywania pierwszych wpłat na rzecz nowego uczestnika PPK.
8. Obowiązek informowania podmiotu zatrudniającego o dokonaniu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK
9. Zwrot nienależnych wpłat
10. Obowiązek informowania podmiotu zatrudniającego i PFR o rozpoczęciu wypłaty po 60 roku życia i wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego w celu zaprzestania dokonywania wpłat na rzecz uczestnika PPK
11. Rozszerzenie zakresu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy

1. Rozszerzenie definicji podmiotu zatrudniającego

Nowelizacja ustawy o PPK zakłada rozszerzenie definicji podmiotu zatrudniającego również na płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku pracodawców lub zleceniodawców nieposiadających numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON). To na płatniku będą ciążyć także wszelkie obowiązki podmiotu zatrudniającego wynikające z ustawy o PPK, przykładowo związane z uruchomieniem programu. Dotychczas to obciążało pracowników Nowe przepisy wpływać będą na osoby zatrudnione u pracodawców zagranicznych, które przejęły obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Termin zawierania umów o prowadzenie PPK

Według nowych przepisów, umowa o prowadzenie PPK będzie mogła być zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia. Zmiana ta umożliwi podmiotom zatrudniającym wcześniejsze zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej. Jednocześnie bez zmian pozostał maksymalny termin na zawarcie takiej umowy.

3. Zasady zawierania umów o prowadzenie PPK dla pracowników 55+

Nowe przepisy zlikwidowały obowiązek badania przez pracodawcę okresu zatrudnienia pracownika 55+ w podmiocie zatrudniającym w ostatnich 12 miesiącach na potrzeby zweryfikowania uprawnień do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Nadal jednak pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK na wniosek pracownika 55+.

4.Termin złożenia przez nowego pracownika oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK

Zmianie uległ termin do złożenia przez pracownika oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK. Przed zmianami nowy pracownik zobowiązany był do złożenia oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni, po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Zgodnie z nowymi regulacjami, termin ten wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK bez uwzględniania pozostałych warunków.

5. Wnioski o wypłatę transferową – informacja o terminach

Podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, ma obowiązek informowania uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK. Natomiast po zmianie przepisów, podmiot zatrudniający będzie miał obowiązek poinformowania niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od uczestnika PPK o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową.

6. Finansowanie wpłaty dodatkowej – termin obowiązywania pierwszej deklaracji uczestnika

Nowe przepisy wprowadziły termin obowiązywania pierwszej deklaracji podatnika w odniesieniu do wpłaty dodatkowej. Dotychczasowy brak regulacji w tym zakresie został zastąpiony przepisem, zgodnie z którym wpłata dodatkowa, w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył pracodawcy deklarację wpłaty dodatkowej.

7. Termin naliczania, pobierania i dokonywania pierwszych wpłat na rzecz nowego uczestnika PPK

W myśl dotychczasowych zasad pierwsze wpłaty były przekazywane do instytucji finansowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Nowe przepisy wprowadzają regulacje, według których:

  • pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK oraz
  • pierwsze wpłaty są przekazywane do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

8. Obowiązek informowania podmiotu zatrudniającego o dokonaniu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK

Dotychczasowe zasady dotyczące obowiązkowego informowania podmiotu zatrudniającego o dokonaniu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK zostały uchylone . Z godnie z obecnym stanem prawnym na instytucjach finansowych nie ciąży już ww. obowiązek. Celem tych zmian jest ograniczenie obowiązków informacyjnych nałożonych na instytucje finansowe.

9. Zwrot nienależnych wpłat

Zgodnie z nowelizacją wpłaty na PPK, które okażą się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę. Do tej pory w ustawie o PPK brak było szczegółowych regulacji w tym zakresie. W przypadku, gdy instytucja finansowa zwróci nienależną wpłatę w części sfinansowanej przez uczestnika PPK na rachunek bankowy pracodawcy, pracodawca jest obowiązany przekazać tę kwotę uczestnikowi PPK niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty.

10. Obowiązek informowania podmiotu zatrudniającego i PFR o rozpoczęciu wypłaty po 60 roku życia i wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego w celu zaprzestania dokonywania wpłat na rzecz uczestnika PPK

Kolejną zmianą jest obowiązek informowania przez instytucję finansową podmiotu zatrudniającego oraz PFR o rozpoczęciu wypłaty po 60 roku życia i wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. PFR informuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty z rachunku PPK uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK. Inne instytucje finansowe po otrzymaniu ww. informacji od PFR informują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat na rzecz danego uczestnika PPK. Po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu wypłaty podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje wpłat do PPK.

11. Rozszerzenie zakresu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała uprawnienia w zakresie ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Podobne wpisy