Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Polski Ład – opodatkowanie pracowników i zleceniobiorców

Advicero Nexia | Employer Solutions: Polski Ład – opodatkowanie pracowników i zleceniobiorców

Szanowni Państwo,

Już od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie regulacje w zakresie Polskiego Ładu, które wpłyną na sposób i wysokość opodatkowania zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Tym samym będą miały wpływ na kwotę netto wynagrodzenia uzyskiwanego przez takie osoby.

Warto jak najwcześniej przygotować się do tych zmian. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie dodatkowych obciążeń oraz dodatkowych ulg, z jakich mogą skorzystać podatnicy.

 1. Jakie rodzaje ulg mogę zastosować jako podatnik PIT?
 2. Jak zmieni się składka zdrowotna dla poszczególnych podatników PIT?
 3. Jaki rodzaj przychodów kwalifikuje się do ulgi dla klasy średniej?
 4. Kiedy podatnik będzie miał prawo stosować ulgę dla klasy średniej?
 5. Czy muszę złożyć wniosek, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej?
 6. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej w ramach każdej umowy, czy tylko jednej z nich (której)?
 7. Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby skorzystać z ulgi na powrót?
 8. Jakiego rodzaju przychodów dotyczy ulga na powrót?
 9. Czy muszę złożyć oświadczenie, aby skorzystać z ulgi na powrót?
 10. W jakim okresie należy stosować ulgę na powrót?
 11. Czy ulga na powrót łączy się z innymi ulgami? Jeśli tak, to do jakiej kwoty?
 12. Czego nie należy uwzględniać przy uldze na powrót?
 13. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi dla emerytów?
 14. Czy należy złożyć oświadczenie, aby skorzystać z ulgi dla emerytów?
 15. Czy ulga dla emerytów łączy się z innymi ulgami? Jeśli tak, to do jakiej kwoty?
 16. Czy jeśli jestem opiekunem prawnym dziecka, to mogę skorzystać z ulgi dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci?
 17. Czy mogę skorzystać z ulgi dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci, jeśli moje dziecko jest pełnoletnie?
 18. Jakie oświadczenie muszę złożyć, aby skorzystać z ulgi dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci?
 19. Czy ulga dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci dotyczy obu rodziców?
 20. Komu przysługuje ulga dla samotnie wychowujących dzieci i w jakiej kwocie?
 21. Czy mogę skorzystać jeszcze z innych ulg, gdy korzystam już z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci?
 22. Kwota wolna od podatku – kiedy będzie stosowana i w jaki sposób?
 23. Czy muszę złożyć oświadczenie, aby skorzystać z kwoty wolnej od podatku?
 24. Czy Polski Ład wprowadza oskładkowanie umowy zlecenie?
 25. Jakie zmiany będą miały wpływ na zleceniobiorców?
 26. Jakie zmiany będą miały wpływ na wykonujących dzieła?
 27. Czy członek zarządu ma obowiązek płacenia składki zdrowotnej?
 28. Czy członek zarządu może odliczyć składkę zdrowotną od podatku dochodowego?
 29. Kiedy członek zarządu nie ma obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej?
 30. Jak określić obowiązkową składkę zdrowotną dla członka zarządu?

1. Jakie rodzaje ulg mogę zastosować jako podatnik PIT?

Podatnik PIT może skorzystać z m.in. następujących ulg podatkowych:

 • ulga dla klasy średniej,
 • ulga na powrót,
 • ulga dla emerytów,
 • ulga dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci,
 • ulga dla samotnie wychowujących dzieci.

2. Jak zmieni się składka zdrowotna dla poszczególnych podatników PIT?

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej mają być co do zasady rzeczywiste dochody (również przy działalności gospodarczej – w miejsce stałej opłaty ryczałtowej). Nowością jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

OpodatkowaniePodatek liniowySkala podatkowaKarta podatkowaRyczałt ewidencjonowany
Stawka4,9% (nie mniej niż ok. 270 PLN)9%9% (ok. 270 PLN)9% podstawy wymiaru
Podstawa obliczenia składki zdrowotnejdochód (minimum: wynagrodzenie minimalne)dochódkwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku60% / 100% / 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

3. Jaki rodzaj przychodów kwalifikuje się do ulgi dla klasy średniej?

Aby móc skorzystać z ulgi dla klasy średniej należy otrzymywać przychody z następujących źródeł (alternatywnie):

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • przychodów przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej (JDG)

(w tym przychody twórców i artystów, którzy stosują 50% autorskie koszty uzyskania przychodów).

Brak jest natomiast możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) oraz emerytów.

4. Kiedy podatnik będzie miał prawo stosować ulgę dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej skorzysta podatnik, jeżeli łącznie jego roczny przychód znajduje się w przedziale 68 412 PLN do 133 692 PLN (od 5 701 PLN do 11 141 PLN miesięcznie), uwzględniając przychody osiągane z różnych źródeł (por. pkt 3)).

5. Czy muszę złożyć wniosek, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Nie, ulga naliczana jestautomatycznie, tzn. bez wniosku podatnika.

Natomiast podatnik może złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi w przypadku, gdy np. posiada więcej niż jeden stosunek pracy i nie jest pewien, czy jego przychody nie przekroczą ustawowego limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi. W tym przypadku płatnik nie stosuje odliczenia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek taki składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

6. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej w ramach każdej umowy, czy tylko z jednej (której?)?

Z ulgi dla klasy średniej można skorzystać w ramach każdej umowy – płatnik przy wyliczeniu kwoty ulgi dla klasy średniej uwzględnia wyłącznie własne wypłacane wynagrodzenia. Podatnik nie jest zobowiązany informować płatnika o wysokości zarobków z tytułu innych umów – ulgę dla klasy średniej może stosować w każdej z nich.

W przypadku ewentualnego przekroczenia progu, podatnik będzie musiał dokonać dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Zastosowanie ulg przez poszczególnych płatników nie spowoduje jednak zaległości podatkowych. W takich przypadkach ostrożnościowo będzie można złożyć wniosek o niepomniejszenie dochodu o kwotę ulgi (por. pkt 5)).

7. Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby skorzystać z ulgi na powrót?

Ulga na powrót przysługuje osobom fizycznym w następujących przypadkach:

 1. W wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania do RP podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz
 2. nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP w okresie obejmującym:
  • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  • okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 3. podatnik:
  • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju UE, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • miał miejsce zamieszkania:
   • nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat poprzedzających dany rok oraz okres od początku roku do dnia poprzedzającego dzień zmiany miejsca zamieszkania – w państwie UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
   • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres wskazany powyżej, oraz
 4. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
 5. nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Jakiego rodzaju przychodów dotyczy ulga na powrót?

Aby móc skorzystać z ulgi na powrót należy otrzymywać przychody z następujących źródeł:

 • ze stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej,
 • liniowo lub
 • dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5% PIT),
 • opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

9. Czy muszę złożyć oświadczenie aby skorzystać z ulgi na powrót?

Tak, należy złożyć pisemne oświadczenie płatnikowi o spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia wraz ze wskazaniem roku rozpoczęcia (od początku roku przeniesienia miejsca zamieszkania czy też od kolejnego roku) i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

10. W jakim okresie należy stosować ulgę na powrót?

Zwolnienie stosować należy w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Zwolnienie przysługuje wyłącznie raz – nie można z niego skorzystać w sytuacji, gdy uprzednio, w całości lub w części, zwolnienie zostało już rozliczone, a podatnik ponownie przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium RP. Niewykorzystany limit zwolnienia przepada, nie przechodzi na lata kolejne, nie może być wykorzystany przy ponownej zmianie rezydencji podatkowej.

Zwolnienie ma zastosowanie do podatników, którzy swoje miejsce zamieszkania przenieśli po 31 grudnia 2021 r.

11. Czy ulga na powrót łączy się z innymi ulgami? Jeśli tak, to do jakiej kwoty?

Suma przychodów zwolnionych od podatku obejmuje do kwoty 85 528 PLN rocznie łącznie z następującymi ulgami (w roku podatkowym):

 • dla osób do 26 roku życia,
 • w związku z wychowywaniem 4 i kolejnych dzieci,
 • dla pracujących emerytów.

12. Czego nie należy uwzględniać przy uldze na powrót?

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się:

 • przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT,
 • zwolnionych od podatku dochodowego, oraz
 • od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

13. Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi dla emerytów?

Z ulgi mogą skorzystać osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 1. emeryci aktywni zawodowo,
 2. podatnik po ukończeniu 60. roku życia (kobieta) i 65. roku życia (mężczyzna),
 3. podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym,
 4. podatnik nie otrzymuje:
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy – w wysokości 20% należności,
  • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

14. Czy należy złożyć oświadczenie, aby skorzystać z ulgi dla emerytów?

Tak, należy złożyć płatnikowi pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia (oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej).

15. Czy ulga dla emerytów łączy się z innymi ulgami?

Suma przychodów zwolnionych od podatku obejmuje do kwoty 85 528 PLN rocznie łącznie z następującymi ulgami (w roku podatkowym):

 • dla osób do 26 roku życia,
 • w związku z wychowywaniem 4 i kolejnych dzieci,
 • dla podatników korzystających z ulgi na powrót.

16. Czy jeśli jestem opiekunem prawnym dziecka, to mogę skorzystać z ulgi dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci?

Tak, z ulgi może skorzystać osoba, która:

 • wykonuje władzę rodzicielską,
 • pełni funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawuje funkcje rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonuje ciążący obowiązek alimentacyjny albo sprawuje funkcje rodziny zastępczej.

17. Czy mogę skorzystać z ulgi dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci, jeśli moje dziecko jest pełnoletnie?

Tak, jednak pod pewnymi warunkami. Aby skorzystać z ulgi, dziecko musi być:

 • małoletnie (do 18 roku życia),
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
  • nie stosowały przepisów dotyczących:
   • opodatkowania podatkiem liniowym lub
   • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy [przychód z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze,]
    • w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie podlegały opodatkowaniu:
  • na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, lub
  • ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach
  • opodatkowania według skali podatkowej, lub
  • uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny oraz od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych opodatkowanych 19% podatkiem,
  • przychodów otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia (zwolnienie do 85 528 PLN) – ulga dla młodych,
  • przychodów otrzymywanych przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty (zwolnienie do 85 528 PLN) – „nowa” ulga na powrót.

– w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 PLN, z wyjątkiem renty rodzinnej (do pkt c).

18. Jakie oświadczenie muszę złożyć, aby skorzystać z ulgi dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci?

Należy złożyć płatnikowi pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia. Dodatkowo, należy złożyć w zeznaniu rocznym informację zawierającą dane o

 • liczbie dzieci,
 • ich numery PESEL,
 • w przypadku braku numerów PESEL – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Natomiast jeśli organ podatkowy zażąda wyjaśnień to niezbędne jest przedstawienie oświadczenia/ zaświadczenia/ lub innych dowodów–w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Podatnik natomiast nie ma obowiązku złożenia informacji w zeznaniu rocznym, jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym, w którym dokonał odliczenia związanego z ulgą na dziecko (art. 27f ustawy o PIT) oświadczył, że równocześnie skorzystał z tego zwolnienia i prawo do zastosowania tego zwolnienia i tego odliczenia przysługiwało w stosunku do tych samych dzieci.

19. Czy ulga dla podatnika z co najmniej czwórką dzieci dotyczy obu rodziców?

Ulga dotyczy każdego z rodziców z osobna. Każdy z nich odliczy od przychodu 85 528 PLN. Biorąc pod uwagę dodatkowo podniesioną do 30 000 PLN kwotę dochodu wolnego od podatku, to w przypadku rodziców rozliczających się według skali podatkowej zwolnienie na jednego rodzica wyniesie 115 528 PLN, a w przypadku rodziców rozliczających się wspólnie – 231 056 PLN.

20. Komu przysługuje ulga dla samotnie wychowujących dzieci i w jakiej kwocie?

Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci przewiduje możliwość odliczenia od podatku 1 500 PLN rocznie. Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych (odliczenie z tytułu ulgi nie jest dzielone na miesiące lub dni opieki na dzieckiem każdego z rodziców). W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Nie obowiązuje od 2022 r. dotychczasowa ulga dla samotnie wychowujących dzieci.

21. Czy mogę skorzystać jeszcze z innych ulg, gdy korzystam już z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci?

Tak, możliwe jest korzystanie z ulgi na samotnego rodzica oraz łącznie:

 • z ulgi prorodzinnej na każde z wychowywanych dzieci,
 • uzyskanie zwrotu niezrealizowanej ulgi prorodzinnej (najpierw korzysta się z ulgi dla samotnego rodzica, następnie z ulgi prorodzinnej i niewykorzystana ulga prorodzinna podlega zwrotowi),
 • stosowanie zwolnienia z podatku dla rodzin z czwórką lub więcej dzieci (jeśli osoba samotna wychowuje taką ilość dzieci, to ma prawo najpierw zostać zwolniona z podatku, a jeśli posiada przychody opodatkowane ponad 85 528 PLN rocznie – zastosować ulgę).

22. Kwota wolna od podatku- kiedy będzie stosowana i w jaki sposób?

Od 2022 r. obowiązuje podwyższona kwota wolna od podatku, w wysokości 30 000 PLN, co oznacza kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5 100 PLN.

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 PLN = 425 PLN miesięcznie). Dotyczy to zaliczek od początku roku, obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych.

23. Czy muszę złożyć oświadczenie, aby skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Tak, pracownik musi złożyć oświadczenie dla celu obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT2), w którym musi wskazać, że:

 1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT
 4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zakres informacji nie uległ zmianie w stosunku do wymogów obecnych.

24. Czy Polski Ład wprowadza oskładkowanie mowy zlecenie?

Początkowe założenia Polskiego Ładu zakładały oskładkowanie wszystkich umów zlecenia. W dalszym procedowaniu projektu zrezygnowano jednak z tego zapisu, a zatem obecnie Polski Ład nie zawiera żadnych zmian w zakresie zasad oskładkowania umów zlecenie czy zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przy zbiegach tytułów.

25. Jakie zmiany będą miały wpływ na zleceniobiorców?

W przypadku zleceniobiorców istotne znaczenie będą miały następujące zmiany:

 • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 PLN i korzystanie z niej już w trakcie roku,
 • podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 000 PLN,
 • składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku.

Ponadto jest możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w tracie roku, przy spełnieniu dwóch warunków:

 • roczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty 30 000 PLN
 • w tym samym roku nie można osiągać dochodów z innych źródeł, od których pobierane są zaliczki na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej (np. z umowy o pracę lub z działalności gospodarczej).

Przed złożeniem takiego oświadczenia podatnik powinien przewidzieć swoje dochody i jeśli będą one wyższe niż 30 000 PLN, wówczas nie może wnioskować o niepobieranie zaliczek. Prawo do złożenia wspomnianego dokumentu przy standardowej umowie zleceniu (koszty 20%) mieliby więc tylko zleceniobiorcy zarabiający mniej niż 3 tys. PLN miesięcznie lub osiągający sporadyczne dochody.

26. Jakie zmiany będą miały wpływ na wykonujących dzieło?

W przypadku wykonujących dzieło istotne znaczenie będą miały następujące zmiany:

 • wyższa kwota wolna (z wnioskowania o stosowanie kwoty wolnej można skorzystać na takiej samej zasadzie jak przy umowie zleceniu – por. pkt 25)),
 • podwyższenie drugiego progu podatkowego (o pobieranie podatku wg stawki 32% trzeba złożyć wniosek tak samo jak przy zleceniu).

Jeżeli wykonujący dzieło nie złoży pisemnego wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek, wówczas korzyści z wyższej kwoty wolnej odczuje nie w trakcie roku, ale dopiero po rozliczeniu PIT, przy zwrocie nadpłaty podatku.

27. Czy członek zarządu ma obowiązek płacenia składki zdrowotnej?

Polski Ład wprowadza obowiązkową składkę zdrowotną wynoszącą 9% od wysokości pobieranego wynagrodzenia dla członków zarządu wynagradzanych na mocy uchwały, tj. dotyczy to wyłącznie osób pełniących funkcje na podstawie powołania, które otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Taki obowiązek dotyczy dochodów członków zarządu spółek nie tylko polskich, ale i zagranicznych, o ile dana osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

28. Czy członek zarządu może odliczyć składkę zdrowotną od podatku dochodowego?

Nie, składka nie będzie mogła zostać odliczona od podatku dochodowego. W konsekwencji spowoduje to zwiększenie obciążeń podatkowo-społecznych członka zarządu.

29. Kiedy członek zarządu nie ma obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej?

Członkowie zarządu/ prokurenci nie będą obowiązani do zapłaty składki zdrowotnej, w sytuacji, gdy:

 • wykonuje obowiązki członków zarządu w polskich spółkach, ale jednocześnie podlega systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego (np. USA, Kanada czy Australia). Aby to potwierdzić niezbędne jest posiadanie formularza A1 wydanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową potwierdzającą, że podlega on systemowi ubezpieczeń społecznych za granicą,
 • pełni funkcję bez wynagrodzenia.

30. Jak określić obowiązkową składkę zdrowotną dla członka zarządu?

Przy określaniu obowiązkowej składki zdrowotnej należy brać pod uwagę kwotę odpowiadającą wysokości pobieranego wynagrodzenia z tytułu powołania członków zarządu. Składka jest miesięczna i niepodzielna, a więc istnieje obowiązek składania miesięcznych deklaracji ZUS (w przypadku niepobrania wynagrodzenia w danym miesiącu – należy złożyć raport zerowy).

Jeśli chcesz poznać więcej odpowiedzi w związku ze zmianami jakie wprowadza Polski Ład, to zapraszamy na nasz webinar „Polski Ład – szczegółowe kwestie istotne z perspektywy pracowników i zleceniobiorców”, który odbędzie się już 7 grudnia 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapisów pod adresem: sdmytruk@advicero.eu

Podobne wpisy