Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Walka ze smogiem a ulga podatkowa w PIT

Walka ze smogiem a ulga podatkowa w PIT

Na wstępie warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego walka ze smogiem jest konieczna? O powadze wpływania smogu na nasze zdrowie może świadczyć sam fakt odnotowywania częstszych chorób na zapalenie zatok, uszkodzenia górnych dróg oddechowych, astmy, choroby płuc czy zapalenia oskrzeli. Większość z tych chorób jest właśnie następstwem skutków toksycznych pyłów i gazów, które powodują długoletnie uszkodzenia dla naszego zdrowia, co zostało udowodnione przez wielu specjalistów. Zwróćmy dodatkowo uwagę na to, że w okresie grzewczym zauważa się wzmożoną aktywność innych gazów jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, siarki, azotu czy tlenku azotu.

Warto podkreślić, że aby walczyć ze smogiem, istotne jest budowanie świadomości mieszkańców na temat pogarszającego się stanu powietrza w Polsce. Tworzenie różnych programów wymiany pieców na nowe, czy tworzenie ulg podatkowych na walkę ze smogiem, może przyczynić się do zwiększania świadomości obywateli o samej istocie dbania o nasze środowisko albo choćby do tego, że będą bardziej skłonni do włączenia się w te walkę. Zachęcanie więc społeczeństwa oferując przy tym ulgi może być pewną formą walki rządu ze smogiem.

Ulga termomodernizacyjna

O czym dokładnie mowa? Kwestie ulgi podatkowej reguluje art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, który uprawnia do odliczenia wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, która to sama definicja została określona w art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z tym przepisem, za przedsięwzięcie termomodernizacyjne, uważa się przedsięwzięcia, których przedmiotem jest ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Przez pojęcie to rozumie się również ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, a także wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła.

Dodatkowo, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia, które wskazują na wiele warunków, które właściciel musi spełnić, aby skorzystać z preferencji. Pierwszą z przesłanek uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej jest fakt posiadania na własność bądź współwłasność domu. Taka możliwość została również przewidziana w przypadku inwestora, jednak jeśli on nie posiada tytułu właściciela bądź współwłaściciela domu, nie będzie miał możliwości skorzystania z preferencji. Drugim warunkiem jest konieczność posiadania domu jednorodzinnego. Przekładając to na sytuację wielorodzinnej kamienicy – nie będzie możliwe tutaj skorzystanie z odliczenia podatkowego.

Co więcej, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, dom nie może być w trakcie budowy, jego budowa musi być już ukończona, a część użytkowa nie powinna przekraczać 30% całkowitej powierzchni. Tak więc, w przypadku, gdy w połowie powierzchni budynku będzie znajdował się sklep, ulga podatkowa nie będzie miała tutaj zastosowania.

Jako piąty warunek, Ministerstwo wskazuje na możliwość odliczenia tylko i wyłącznie tych wydatków na zakup, które zostały ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. W dokumencie tym określono konkretny rodzaj materiałów budowlanych, urządzeń czy nawet usług, które są powiązane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Jak podano w objaśnieniach, w przypadku, gdy będziemy chcieli wymienić okna i odliczyć podatek, będzie to możliwe jedynie przy wymianie całości, a nie jego części – szyby.

Niestety to nie koniec warunków, należy również wspomnieć jeszcze o limitach, które zostały określone do wartości 53 tys. złotych, a w przypadku posiadania kilku domów, wartość każdej z nich sumuje się właśnie do tej kwoty. Dodatkowo, wydatki takie należy odpowiednio udokumentować za pomocą faktur dokumentujących koszty, które zostały poniesione od 1 stycznia 2019 r. – tylko od tego okresu możliwe jest odliczenie.

Co podlega odliczeniu?

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wymienia się tutaj przede wszystkim wydatki:

  • poniesione na zakup materiałów budowlanych do docieplenia bądź instalacji grzewczej,
  • założenie nowych okien,
  • montaż kolektorów słonecznych,
  • na kocioł gazowy kondensacyjny,
  • montaż pompy ciepła,
  • na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z powietrza,
  • na docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów, czy
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Powyżej wymienione koszty są jedynie przykładami, które mogą zostać objęte ulgą podatkową przy spełnieniu odpowiednich warunków. Niewątpliwie, proponowanie tak licznych zachęt podatkowych może przełożyć się na chęć sięgania przez obywateli po różne, bardziej ekologiczne alternatywy. Warto wspomnieć, że celem ulgi termomodernizacyjnej jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, podjęcie działań w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez obywateli, a przede wszystkim zachęcenie obywateli do podkreślania wagi na dbałość o środowisko. Czy wprowadzenie dodatkowych zachęt podatkowych pomoże w zmianie świadomości społeczeństwa i przekona ich do walki ze smogiem w życiu codziennym? Mamy nadzieję, że tak, ale o efektach takich działań dowiemy się dopiero w przyszłości.